Krzysztof Żęgota

Diaspora polska w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej

Wydawnictwo MADO, Toruń 2014, ss. 417

ISBN 978-83-62942-42-8

Publikacja stanowi rezultat ponad pięcioletnich wysiłków badawczych autora, nakierowanych na zbadanie uwarunkowań funkcjonowania skupisk diaspory polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Praca dotyczy oryginalnego – nieeksplorowanego wcześniej – problemu badawczego o charakterze interdyscyplinarnym, który sytuuje się w obszarze takich dyscyplin naukowych jak politologia, historia, socjologia i stosunki międzynarodowe. Na uwagę zasługują w szczególności ujęte w pracy wyniki pierwszych – o tak szerokim zakresie i skali – badań terenowych przeprowadzonych wśród członków diaspory polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim FR. Praca wypełnia istotną lukę w badaniach nad rzeczywistością społeczną Obwodu Kaliningradzkiego. Temat i treść monografii stanowi znaczące uzupełnienie dotychczas posiadanej wiedzy oraz twórczą interpretację aktualnie obserwowanych procesów.