Nowoczesność, Europa, islam.
Religia a dylematy obywatelstwa i wykluczenia

redakcja:

Selim Chazbijewicz, Mariusz Turowski, Karolina Skrabek

ISBN: 978-83-62861-08-8

Instytut Studiów nad Islamem, Wrocław 2012, ss. 333.

W skład tomu weszło 16 tek­stów autor­stwa kra­jo­wych bada­czy z kilku uczelni, repre­zen­tu­ją­cych liczne dys­cy­pliny nauk spo­łecz­nych i huma­ni­stycz­nych. Poszcze­gólne roz­działy upo­rząd­ko­wane są według nastę­pu­ją­cych czę­ści: „Islam a dyle­maty nowo­cze­sno­ści w histo­rii idei”, „Reli­gia a dys­kurs i dia­lek­tyka dialogu-wykluczenia”, „Spo­łeczne aspekty dia­logu islamu z nowo­cze­sno­ścią”, „Reli­gia a poli­tyka”. Uzu­peł­nie­niem jest Aneks „Poza Europę, poza wyklu­cze­nia? Islam a współ­cze­sna histo­ria Afro­ame­ry­ka­nów w USA”.