Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (INP UWM) rozpoczął przede wszystkim współpracę z Kazachskim Uniwersytetem Narodowym im. Al Farabi w Ałmatach (Al-Farabi Kazakh National University, Almaty).

Uniwersytet ten w rankingach zajmuje 1 pozycję w Kazachstanie, w 2019 roku uplasował się na 207 pozycji w QS World University Ranking, wykładało na nim 5 noblistów. Zatrudnionych jest tam ponad 2 tys. pracowników naukowych i dydaktycznych, a naukę pobiera ponad 18 tys. studentów.

Współpraca została zapoczątkowana przez prof. Selima Chazbijewicza z INP UWM i prof. Zhetpisbay Bekbolatuly’ego z Wydziału Dziennikarstwa (Faculty/Department of Journalism) tamtejszego uniwersytetu.

Rezultatem wspólnych zainteresowań badawczych było przygotowanie artykułu naukowego przez pracowników Instytutu Nauk Politycznych UWM prof. Selima Chazbijewicza i prof. Arkadiusza Żukowskiego oraz prof. Zhetpisbay Bekbolatuly’ego, który został opublikowany w czasopiśmie naukowym Kazachskiego Uniwersytetu Narodowego im. Al Farabi (S. Chazbijewicz, A. Żukowski, Zh. Bekbolatuly, Historical and cultural message of Islam and Europe, “Eurasian Journal of Religious Studies” No. 3 (15), 2018, ISSN 2413-3558 eISSN 2521-6465). Poza tym obaj profesorowie z INP UWM przygotowali kolejny artykuł naukowy w tym czasopiśmie, który zostanie wydany z datą 2019 lub 2020 roku (A. Żukowski, S. Chazbijewicz, Islam in South Africa: Muslim Community and its Origin and Demography, “Eurasian Journal of Religious Studies” 2019/2020).

Przygotowano też porozumienie dotyczące publikacji wspólnych artykułów w czasopismach naukowych z bazy Scopus. Innym przedsięwzięciem naukowym i popularyzatorskim są działania dotyczące przygotowania tłumaczenia na język polski ucieczki Kazachów z Chin w 1948 roku na podstawie wspomnień Godfreya Liasa pt. „Kazak Exodus” (London 1956). Prof. S. Chazbijewicz i prof. A. Żukowski otrzymali propozycje pracy na tym Uniwersytecie jako visitng professors.

* * *

Bezpośrednią okazją do nawiązania współpracy było zaproszenie na VI Międzynarodowe Forum Al Farabi pt. „Al Farabi i współczesność” (VI International Farabi Forum „Al Farabi and Modernity”) w dniach 1-8 kwietnia 2019 roku:

https://www.kaznu.kz/ru/3/news/one/16318/

https://www.kaznu.kz/en/3/news/one/16297/

Prof. S. Chazbijewcz wygłosił referat podczas otwarcia Forum i zasiadał w jego prezydium. Prof. S. Chazbijewicz i prof. A. Żukowski zostali zaproszeni do wygłoszenia referatów podczas międzynarodowej konferencji IV International Scientific and Practical Conference “Models of teaching international journalism for sustainable development” jako część the International Farabian Readings. Konferencja ta była organizowana przez: The Faculty of Journalism of the Al-Farabi Kazakh National University, the UNESCO, International Journalism and Media in Society Department, z pomocą the UNESCO Cluster Office in Almaty. Z kolei prof. A. Żukowski uczestniczył w panelu - IV Discussion platform “Parties and party systems: the experience of post-Soviet states” (3 kwietnia 2019 roku).

Obecność na tym Forum dała możliwość bezpośrednich spotkań w celu nawiązania bliższej współpracy naukowej i edukacyjnej. W wyniku rozmów z JM Rektorem tego Uniwersytetu prof. G.M. Mutanovem ustalono, że po konkretnych wspólnych przedsięwzięciach naukowych zostanie podpisana umowa o współpracy między Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Kazachskim Uniwersytetem Narodowym im. Al-Farabi w Ałmatach.

Prof. A. Żukowski odbył rozmowy z władzami trzech wydziałów (Dziennikarstwa, Stosunków Międzynarodowych oraz Filozofii i Politologii) dotyczące współpracy (umowy Erasmus+, wspólne dyplomy dla studiów I i II stopnia, wspólne projekty badawcze i publikacje, staże naukowe, wykłady jako visiting professors). Partnerami w tych rozmowach byli: Prof. Aliya Massalimova (Dean of the Department of Philosophy and Political Science), Prof. Nasimova Gulnar (Head of the Chair of Political Science and Political Technologies); Prof. Sagyngaliy Zh. Aidarbayev (Dean of lnternational Relations Department); Dr. Sagatbek Medeubekuly (Dean of the Department/Faculty of Journalism), Prof. Shyngysova Nazgul Tursynbaikyzy (The Head of Chair of UNESCO, International Journalism and Media in Society); Prof. Sharipa Nurzhanova i prof. Zhetpisbay Bekbolatuly (Department of Journalism), Abay Saduakassov (Deputy Head of the Department for Research and Innovation Work and International Cooperation, Department of Journalism), Ardak Belkaraeva, Deputy Head of Chair on Scientific-Innovation and International Relations, Department of Journalism). Ponadto odbył także spotkanie z dyrektorem Centrum Badań im. Al Farabi prof. Altayevem Jakibekiem.

* * *

W odniesieniu do uniwersytetów w stolicy Kazachstanu Nur-Sułtanie (wcześniej Astanie) to współpraca naukowa i dydaktyczna znajduje się w stanie początkowym i dotyczy Euroazjatyckiego Uniwersytetu Narodowego im. L.N. Gumilowa (L.N. Gumilyov Eurasian National University) i tamtejszych wydziałów: Wydziału Dziennikarstwa i Politologii oraz Wydziału Stosunków Międzynarodowych (kontakt - Prof. Raikhan Tashtemkhanova).

Można wspomnieć, że prof. A. Żukowski w dniu 23 maja 2018 roku w Bibliotece Narodowej Republiki Kazachstanu (Национальная Академическая Библиотека) w ówczesnej Astanie wygłosił wykład pt. “The Visegrad Group from the perspective of Polish foreign policy” oraz wziął udział razem z prof. S. Chazbijewiczem w Okrągłym Stole pt. “Вышеградская Группа и Центральная Азия” organizowanym przez Przedstawicielstwo Unii Europejskiej. Strona kazachska jest zainteresowana doświadczeniami Polski i innych państw Grupy Wyszehradzkiej w kontekście tworzenia jej odpowiednika w Azji Centralnej.

W wyniku kontaktów w Ambasadorem RP w Nur-Sułtanie prof. S. Chazbijewiczem uzyskano zgodę na odbywanie tam przez studentów Instytutu Nauk Politycznych UWM praktyk studenckich. Należy podkreślić, że inicjatorem współpracy INP UWM z uniwersytetami w Kazachstanie jest prof. Selim Chazbijewicz, który od 2017 roku pełni funkcję Ambasadora RP w Nur-Sułtanie. Mocno zaangażował się we wspieranie tej współpracy. Aktywnie uczestniczył też w powyżej przedstawionych konferencjach w ówczesnej Astanie i Ałmatach.

2
2 2
3
3 3
4
4 4
5
5 5
6
6 6
7
7 7
8
8 8
9
9 9