W dniu 12 grudnia b.r. w Centrum Symulacji Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne członków stowarzyszenia Olsztyńskie Forum Nauki, któremu przewodniczył ustępujący prezes prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz.

W trakcie zebrania dokonano wyborów nowych władz: prezesem został prof. dr hab. Jan Jankowski, a wiceprezesami prof. dr hab. Zenon Zduńczyk i prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski. Sekretarzem został prof. dr hab. Jerzy Wilde, skarbnikiem prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, a członkami Zarządu: prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski i prof. dr hab. Andrzej Koncicki.

Wybrana została także nowa Komisja Rewizyjna (przewodniczący: prof. dr hab. Mirosław Krzemieniewski; członkowie: prof. dr hab. Tomasz Janowski, prof. dr hab. Stefan Smoczyński).

Olsztyńskie Forum Nauki zostało założone w 1991 roku i grupuje ponad 30 wybitnych i zasłużonych przedstawicieli nauki z tytułem profesora, zarówno z Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, jak i z placówek Polskiej Akademii Nauk i innych ośrodków naukowych regionu. Są wśród nich byli J.M. Rektorzy Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej czy byli i obecni J.M. Rektorzy i Prorektorzy UWM w Olsztynie: prof. dr hab. Ryszard J. Górecki, prof. dr hab. Józef Górniewicz, prof. dr hab. Stefan Smoczyński, prof. dr hab. Jerzy Strzeżek, prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski oraz wspomniani wcześniej profesorowie: Jan Jankowski, Tadeusz Krzymowski i Wojciech Maksymowicz.

Wśród członków Olsztyńskiego Forum Nauki jest profesor emeriuts Instytutu Nauk Politycznych UWM Tadeusz Iwiński.

Celami statutowymi Olsztyńskiego Forum Nauki jest m.in. wyrażanie dążeń i osiągnięć środowiska naukowego Warmii i Mazur oraz występowanie na rzecz jego potrzeb wobec Komitetu Badań Naukowych (obecnie Narodowego Centrum Nauki), Ministerstwa Edukacji Narodowej (obecnie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Polskiej Akademii Nauk oraz innych władz i instytucji państwowych oraz samorządowych, a także dążenie do stałego rozwoju, integracji i kształtowania olsztyńskiego środowiska naukowego.

Warto przypomnieć, że właśnie z inspiracji Olsztyńskiego Forum Nauki rozpoczęto w 1993 roku dyskusję nad ideą utworzenia w Olsztynie uniwersytetu, co ziściło się sześć lat później. Obecnie przed Olsztyńskim Forum Nauki stają istotne wyzwania dotyczące rozwoju nauki i badań w regionie warmińsko-mazurskim w warunkach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Konstytucja dla Nauki.