Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 4 stycznia b.r. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. Krzysztofowi Żęgocie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Było to pierwsze postępowanie habilitacyjne w dyscyplinie nauki o polityce i administracji przeprowadzone na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Podstawą do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego było osiągniecie naukowe w postaci monografii naukowej: Żęgota K., Obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej a bezpieczeństwo międzynarodowe Europy Środkowo-Wschodniej. Między geopolityką a konstruktywizmem, Wydawnictwo Naukowe FNCE, INP UWM, Poznań 2021, ss. 533. ISBN 978-83-66259-21-8, 978-83-66800-28-1. W monografii dokonano oceny miejsca i roli obwodu kaliningradzkiego w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, w szczególności w odniesieniu do państw Europy Środkowo-Wschodniej. Zbadano również znaczenie regionu dla kształtowania stosunków międzynarodowych w ujęciu regionalnym z punktu widzenia głównych paradygmatów badawczych teorii stosunków międzynarodowych.

Postępowanie habilitacyjne było realizowane przez Komisję Habilitacyjną pracującą w składzie: Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. Tadeusz Wallas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Recenzent: prof. dr hab. Piotr Mickiewicz (Uniwersytet Gdański), Recenzent: dr hab. Marcin Konrad Jurgilewicz, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska), Recenzent: dr hab. Jakub Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski), Członek komisji: prof. dr hab. Marek Jabłonowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Sekretarz: dr hab. Maciej Hartliński, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Recenzent: prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska (Uniwersytet Łódzki). Kolokwium habilitacyjne odbyło się 10 grudnia 2021 roku.

Wielkie gratulacje !!!