Wymogi edytorskie

 

Procedura wydawnicza

 1. Proces wydawniczy artykułu w wybranym czasopiśmie odbywa się według warunków i standardów obowiązujących w poszczególnych wydawnictwach. Publikowane będą tylko te artykuły, które uzyskają dwie pozytywne recenzje.
 2. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do konkretnego czasopisma podejmują organizatorzy wspólnie z Radą Naukową. Autorzy zostaną poinformowani przez organizatorów o zakwalifikowaniu ich artykułów do poszczególnych czasopism drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 3. Kolejnym etapem procesu publikacyjnego będzie bezpośredni kontakt autora z Wydawnictwem (publikacja w czasopismach: Informatyka Ekonomiczna lub Wiadomości Statystyczne) lub Organizatorami (w przypadku publikacji w Rocznikach Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH).

WAŻNE!

W ramach konferencji INFO 2019, do procedury wydawniczej mogą być złożone tylko i wyłącznie takie artykuły, które nie były ani uprzednio publikowane, ani nie są złożone do publikacji w redakcji innych czasopism. Wszelkie działania będące odstępstwem od tych standardów będą uznawane za nieetyczne.

W ramach XIII Konferencji Naukowej organizatorzy przewidują możliwość opublikowania artykułów w jednym z wymienionych poniżej czasopism naukowych:

 1. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (MNiSW – lista B, 9 pkt.)
 • artykuły publikowane są w językach polskim i angielskim.
 • Objętość artykułu nie powinna przekraczać 12 stron.
 • Artykuł powinien zawierać ściśle wyodrębnione części, np. wstęp, rozdziały, podrozdziały, zakończenie (wnioski, podsumowanie).

Szczegółowe informacje: http://rocznikikae.sgh.waw.pl/?p=7

 1. Informatyka ekonomiczna (MNiSW – lista B, 12 pkt.)
 • Objętość artykułu powinna mieścić się w przedziale 0,5-1,0 ark.
 • Do artykułu należy dołączyć:
  • abstrakt w języku polskim i języku angielskim (samodzielny tekst o objętości ok 100 słów, który przeczytany w oderwaniu od reszty pracy ma poinformować o jej zawartości; powinien zawierać takie elementy, jak: sformułowanie celu badawczego, identyfikację obiektu badań, istotę stosowanej metody, najważniejsze wyniki i wnioski)
  • słowa kluczowe (min. 3, max 5) w języku polskim i języku angielskim.
  • kody Classification System for Journal Articles

Szczegółowe informacje: http://businessinformatics.ue.wroc.pl/?page_id=21

 1. Wiadomości Statystyczne (MNiSW – lista B, 13 pkt.)

Szczegółowe informacje: https://stat.gov.pl/czasopisma/wiadomosci-statystyczne/do-autorow/

 1. Journal of Economics and Management (MNiSW – lista B, 12 pkt.)

Teksty powinny być dostosowane do formalnych wymogów czasopisma: https://www.ue.katowice.pl/en/units/journal-of-economics-and-management/for-authors.html,

a w szczególności:

 • podzielenie Abstractu na sekcje: (1) Aim/Purpose, (2) Design/methodology/approach,  (3) Findings,  (4) Research implications/limitations, (5) Originality/value/contribution ;
 • podzielenie artykułu na sekcje: (1) Introduction, (2) Theoretical background (or Literature review), (3) Research methods and procedure, (4) Research findings and discussion, and (5) Conclusions  (https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/jem/JEM_Paper_outline.pdf);
 • sformatowanie artykułu według wymagań JEM, które są dokładnie w pliku JEM’s Template w menu For Authors.

Przykładowe, opublikowane już artykuły można znaleźć na stronie  czasopisma w menu JEM Issues.

Artykuły nie spełniające tych formalnych wymagań będę zwracane do Autorów.