Wymogi edytorskie

 

Zasady recenzowania (wraz z formularzem recenzji)

Szablon artykułu

Oświadczenie ghostwriting i guest authorship (Redakcja Roczników KAE)

Formularz zgody na publikację w Internecie (Redakcja Roczników KAE)

Oświadczenie CEJSH

 

 • Do druku przyjmowane są wyłącznie artykuły oryginalne i nie złożone w innej redakcji.
 • Artykuły publikowane są w językach polskim i angielskim.
 • Objętość artykułu nie powinna przekraczać 12 stron.
 • Artykuł powinien zawierać ściśle wyodrębnione części, np. wstęp, rozdziały, podrozdziały, zakończenie (wnioski, podsumowanie).
 • Wzory, tablice i rysunki powinny mieć ciągłą numerację w obrębie całego tekstu.
 • Na końcu artykułu należy zamieścić zestawienie bibliografii. W przypadku korzystania ze źródeł internetowych należy podać adres i datę dostępu. Bibliografia powinna być uporządkowana alfabetycznie i chronologicznie (od najstarszych w przypadku tego samego autora).
 • Do artykułu na końcu należy dołączyć tytuł i streszczenie (jeżeli artykuł został napisany po polsku, to elementy te powinny być po angielsku – i odwrotnie).
 • Pozostałe istotne elementy, dodatkowe szczegóły i zasady formatowania zawiera szablon umieszczony na górze strony – artykuły powinny być z nim zgodne.
 • W przypadku, kiedy do artykułu zostały zgłoszone uwagi, autorzy proszeni są o ich uwzględnienie w nowej wersji artykułu. W sytuacji, kiedy uwagi nie mogą zostać uwzględnione, autorzy proszeni są o pisemne ustosunkowanie się do nich i wyjaśnienie powodu ich nieuwzględnienia.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w artykule zmian tytułu, skrótów oraz poprawek redakcyjnych, zgodnych z wymogami czasopisma.
 • Redaktor zeszytu na bieżąco współpracuje z autorami w całym procesie edycji artykułu.
 • Autorzy wydrukowanych artykułów otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz zeszytu Roczników KAE, w którym ukazał się artykuł.
 • Teksty opublikowane w Rocznikach KAE są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić wyłącznie za zgodą Redakcji.