Historia

Konferencja Informacja w społeczeństwie XXI wieku jest organizowana przez Katedrę Metod Ilościowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie od roku 2003. Tematyka konferencji ze względu na swą aktualność i uniwersalność cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli środowiska naukowego, administracji oraz otoczenia biznesowego. W kolejnych edycjach w konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu środowisk naukowych, m.in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Politechnika Koszalińska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Gdańska, Akademia Morska w Gdyni.

Coroczne spotkania konferencyjne stały się okazją do otwartej dyskusji i wspólnego zastanowienia się nad trwającym procesem rozwoju społeczeństwa informacyjnego, jak również nad dalszymi kierunkami jego ewaluacji w aspekcie nowych wyzwań wynikających z intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii.

Współpraca z otoczeniem

Katedra Metod Ilościowych nawiązała współpracę z Urzędem Statystycznym w Olsztynie. Owocem tej współpracy jest podpisanie w marcu 2014 roku porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Urzędem Statystycznym w Olsztynie.

W roku 2015 została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Katedrą Metod Ilościowych oraz Instytutem Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH w Warszawie, której celem było sformalizowanie i kontynuacja wieloletniej współpracy pomiędzy stronami w zakresie organizacji konferencji.

Katedra Metod Ilościowych od 2015 nawiązała współpracę naukową z Tallinn School of Economics and Business Administration, Tallinn University of Technology.

Zawiązała się również współpraca naukowa pracowników Katedry Metod Ilościowych z pracownikami Metropolitan Manchester University w Manchesterze.

Formalnym wyrazem tej współpracy jest podpisanie w grudniu 2016 roku porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim a The Department of Accounting, Finance and Economics, Business School, Manchester Metropolitan University, UK.

Historia konferencji

Artykuły przygotowane przez uczestników konferencji związane były z problematyką konferencji i opublikowane zostały w następujących opracowaniach:

Tytuł publikacji                                                                 Redaktorzy

Informacja w społeczeństwie XXI wieku (2003)        Anna Łapińska

Informacja w społeczeństwie XXI wieku (2004)        Anna Łapińska, Ewa Wędrowska

Informacja w społeczeństwie XXI wieku (2005)        Małgorzata Rószkiewicz, Ewa Wędrowska

Współczesne aspekty informacji tom II :                    Jan Goliński, Kazimierz Krauze, Andrzej   Kobyliński, Małgorzata Grzywińska-Rąpca

Współczesne aspekty informacji tom III :                   Jan Goliński, Kazimierz Krauze, Andrzej Kobyliński, Małgorzata Grzywińska-Rąpca

Współczesne aspekty informacji tom IV :                  Jan Goliński, Kazimierz Krauze, Andrzej Kobyliński, Małgorzata Kobylińska

Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w warunkach globalizacji :  Andrzej Kobyliński, Wacław Szymanowski, Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Małgorzata Kobylińska

Rynek usług cyfrowych. Uwarunkowania, trendy, metody : Andrzej Kobyliński, Wacław Szymanowski, Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Małgorzata Kobylińska

Uwarunkowania funkcjonowania gospodarki cyfrowej: Andrzej Kobyliński, Wacław Szymanowski, Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Lesław Markowski

Narzędzia gospodarki cyfrowej: Andrzej Kobyliński, Wacław Szymanowski, Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Lesław Markowski

XI konferencja pt.: Informacja w społeczeństwie XXI wieku (INFO’2017), której organizatorami były Katedra Metod Ilościowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się w dniach 21 czerwca- 22czerwca 2017 roku.

Treści zawarte w opracowaniach wskazywały na kierunki zmian oraz na obszary rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zmian w istotnych sferach życia użytkowników nowoczesnych technologii i statystyki publicznej. Autorzy poruszali problematykę bezpieczeństwa informacyjnego, jako kategorię ekonomiczną.

W uroczystym otwarciu konferencji brali udział, oprócz jednostek naukowych-gospodarzy konferencji, przedstawiciele Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Prezydenta Miasta Olsztyna, JM Rektora UWM w Olsztynie oraz Dyrektor WUS w Warszawie.

W spotkaniu tym brało udział ponad 90 uczestników. Byli to przedstawiciele takich ośrodków akademickich jak: Uniwersytetu Warszawskiego, SGH w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Rzeszowskiej, WAT, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Ponadto, w konferencji uczestniczyli goście z zagranicy: przedstawiciele Manchester Metropolitan University w osobach  Prof. Chris Pyke, Associate  Dean&Head of Accounting, Finance and Economics i dr  Dymitrios Syrrakos którzy wygłosili wykład inauguracyjny. Ponadto, uczestnikami byli: Prof. Philippe Burny, Universite de Liege, Prof. dr hab. Oksana Lyashenko, Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny oraz Prof. Nelson Duarte, Politecnico do Porto.

W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele administracji publicznej w osobach dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Statystycznych z całej Polski. Statystyce publicznej poświęcona została odrębna sesja plenarna Statystyka publiczna w procesie monitorowania i ewaluacji polityki spójności na szczeblu regionalnym.

Odrębną częścią konferencji była sesja poświęcona tematyce Foresight jako podejście do przewidywania przyszłości w obszarze społeczeństwa informacyjnego.  Referaty w tej części przedstawili: Prof. zw. dr hab. Wacław Szymanowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Prof. zw. dr hab. Lech Zacher, Akademia im. L. Koźmińskiego, Prof. zw. dr hab. Józef Oleński, Uczelnia Łazarskiego, Prof. zw. dr hab. Irena Hejduk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Prof. zw. dr hab. Dariusz Dziuba, Uniwersytet Warszawski.

Jako organizatorzy pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom za udział w konferencji. Mamy jednocześnie nadzieję na owocną i twórczą wymianę doświadczeń i poglądów nabytych w trakcie prowadzonych badań naukowych oraz pogłębienie integracji.