Ośrodek Kształcenia Metodycznego

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin praktyk zawodowych

REGULAMIN

STUDENCKICH  PRAKTYK  ZAWODOWYCH

NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

§ 1

Stosuje się odpowiednio:

 1. WH – Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 2. Kierunkowy Opiekun Praktyk Zawodowych – osoba powołana przez Dziekana WH Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odpowiedzialna za realizację studenckich praktyk zawodowych na kierunku.
 3. Organizator praktyki – zakład pracy (instytucja) przyjmujący(a) studenta na praktyki.

§ 2

 1. Dziekan WH w celu realizacji praktyk zawodowych, powołuje kierunkowych opiekunów praktyk zawodowych – właściwych dla każdego kierunku i trybu studiów.
 2. Kierunkowi opiekunowie praktyk sprawują kontrolę nad merytorycznym przebiegiem praktyk.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków kierunkowych opiekunów praktyk zawodowych regulują odrębne przepisy.
 4. Za sprawowanie opieki nad praktykami  kierunkowy opiekun praktyk zawodowych otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie, określone  aktualnym Zarządzeniem Rektora UWM w Olsztynie.
 5. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest sporządzenie po zakończeniu roku akademickiego imiennej listy studentów, nad którymi sprawował opiekę i złożenie jej do Wydziałowego Ośrodka Wspierania Dydaktyki nie później niż do 30 października każdego roku.

§ 3

 1. Studenckie praktyki zawodowe mają na celu:
  1. poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,


 1. kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej,


 1. stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy.
 2. Student wykonuje podczas praktyk zadania na rzecz organizatora praktyk, uzgodnione
  z opiekunem praktyk zawodowych w jednostce przyjmującej.
 3. Realizacja studenckich praktyk zawodowych ma na celu zapoznanie się przez studenta m.in. z:
  1. głównymi celami i zadaniami zakładu (instytucji), w którym(ej) odbywa praktykę,
  2. obowiązującymi w zakładzie przepisami wewnętrznymi, w tym ze statutem, regulaminem i zasadami BHP,
  3. strukturą organizacyjną jednostki przyjmującej,
  4. sposobami dokumentowania pracy,
  5. procedurami rekrutacji, selekcji, motywowania i szkolenia pracowników jednostki przyjmującej.
 4. Dodatkowym celem praktyki zawodowej może być zebranie – za zgodą instytucji przyjmującej – materiałów i danych przydatnych do realizacji założeń pracy badawczej, w tym pracy dyplomowej.

§ 4

 1. Studenckie praktyki zawodowe są obowiązkowe i stanowią integralną część programu kształcenia na wszystkich prowadzonych przez WH kierunkach studiów.
 2. Praktyka powinna odpowiadać charakterowi studiów na określonym kierunku na WH.
  1. Student powinien zrealizować praktykę zawodową do końca piątego semestru studiów pierwszego stopnia, a w przypadku studiów drugiego stopnia do końca trzeciego semestru.
  2. Minimalny czas trwania studenckiej praktyki zawodowej na studiach pierwszego stopnia wynosi:
   1. dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 4 tygodnie
    (160 godzin),
   2. dla kierunku filologia: 4 tygodnie (160 godzin),
   3. dla kierunku filologia polska: 4 tygodnie (160 godzin),
   4. dla kierunku filozofia: 4 tygodnie (160 godzin),
   5. dla kierunku historia: 4 tygodnie (160 godzin),
   6. dla kierunku stosunki międzynarodowe: 4 tygodnie (160 godzin),
   7. dla kierunku  lingwistyka w biznesie: 4 tygodnie (160 godzin),
   8. dla kierunku wojskoznawstwo: 4 tygodnie (160 godzin),
   9. dla kierunku analiza i kreowanie trendów: 4 tygodnie (160 godzin),
   10. dla kierunku logopedia: 4 tygodnie (160 godzin),
 3. Minimalny czas trwania studenckiej praktyki zawodowej na studiach drugiego stopnia wynosi:
  1. dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 4 tygodnie
   (160 godzin),
  2. dla kierunku filologia: 4 tygodnie (160 godzin),
  3. dla kierunku filologia polska: 4 tygodnie (160 godzin),
  4. dla kierunku filozofia: 4 tygodnie (160 godzin),
  5. dla kierunku historia: 4 tygodnie (160 godzin),
  6. dla kierunku stosunki międzynarodowe: 4 tygodnie (160 godzin),
  7. dla kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze: 4 tygodnie (160 godzin),
  8. dla kierunku analiza i kreowanie trendów: 4 tygodnie (160 godzin),
  9. dla kierunku logopedia: 4 tygodnie (160 godzin)
  10. dla kierunku interdyscyplinarne studia strategiczne: 4 tygodnie (160 godzin)

§ 5

 1. Praktyka może się odbywać w wybranym przez studenta podmiocie gospodarczym lub  instytucji, w kraju lub za granicą, której profil działania umożliwia studentowi zrealizowanie efektów kształcenia właściwych dla danego kierunku studiów. 
  1. Praktyki mogą być realizowane m.in. w ministerstwach, agencjach rządowych, urzędach centralnych, organizacjach pozarządowych, fundacjach, jednostkach samorządu terytorialnego (na wszystkich szczeblach), organach administracji rządowej (na wszystkich szczeblach), organach administracji specjalnej, placówkach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, administracji Unii Europejskiej, ONZ i innych organizacji międzynarodowych, izbach przemysłowo-handlowych, wydawnictwach, domach medialnych, redakcjach (gazet, telewizyjnych, radiowych, internetowych), agencjach public relations i reklamowych, agencjach informacyjnych, biurach prasowych, biurach rzeczników prasowych, archiwach, bibliotekach, straży granicznej, agencji ochrony, służbach celnych, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach oświatowych, placówkach kultury, biurach tłumaczeń, wydawnictwach, jednostkach gospodarczych (krajowych i korporacjach transnarodowych).
  2. Student ma prawo do samodzielnego zaproponowania miejsca odbywania praktyki.
  3. W przypadku gdy student nie znajdzie dla siebie miejsca odbywania praktyki, opiekun praktyk zawodowych  jest zobowiązany do zapewnienia studentowi miejsca realizacji praktyki.
  4. Praktyki mogą być realizowane zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak
   i poza jej granicami.
  5. Realizacja praktyk nie powinna kolidować z udziałem studenta w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych.

§ 6

 1. Praktyka studencka jest realizowana w oparciu o program praktyk, na podstawie Umowy o organizację praktyki studenta (wzór umowy określa aktualne Zarządzenie Rektora UWM w Olsztynie), zawartej między Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Humanistycznego a organizatorem praktyki.
 2. Umowa o organizację praktyki studenta jest sporządzana na podstawie Skierowania na praktykę (załącznik nr 1) przekazanego przez studenta do Wydziałowego Ośrodka Wspierania Dydaktyki nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki.
 3. Umowa, o której mowa w pkt 2, sporządzana jest w 2 egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje organizator praktyki, a drugi Wydziałowy Ośrodek Wspierania Dydaktyki za pośrednictwem studenta, co zostaje potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika praktyk.
 4. Dziekan lub opiekun praktyk zawodowych może zaakceptować umowę o praktykę odbiegającą od przyjętego przez WH wzoru.


§ 7

1. Student odbywający praktyki zawodowe zobowiązany jest do:

 1. pozyskania placówki do odbycia praktyki;
 2. zapoznania się z Programem praktyki i przedstawienia jej w placówce;
 3. uczestnictwa w zebraniu z kierunkowym opiekunem praktyk zawodowych;
 4. systematycznego dokumentowania przebiegu praktyki w dzienniku praktyk;
 5. stosowania się do poleceń kierownictwa placówki i przestrzegania obowiązującego w placówce regulaminu pracy i przepisów BHP;
 6. posiadania ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ważnych badań lekarskich, jeżeli placówka takich wymaga;
 7. przekazania do Wydziałowego Ośrodka Wspierania Dydaktyki wypełnionego Skierowania na praktyki, w celu przygotowania Umowy o organizację praktyki studenta, nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki;
 8. pobrania z Wydziałowego Ośrodka Wspierania Dydaktyki dziennika praktyk (przed rozpoczęciem praktyki) i złożenia w dziekanacie (po zaliczeniu
  u kierunkowego opiekuna praktyk wszystkich praktyk obowiązujących w czasie studiów);
 9. przekazania przed rozpoczęciem praktyki podpisanej Umowy o organizację praktyki do Wydziałowego Ośrodka Wspierania Dydaktyki, co zostaje potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku praktyk.

2. Odbywanie praktyk nie może kolidować z innymi zajęciami w toku studiów. Student nie może powoływać  się  na  odbywanie  praktyk  jako  na  okoliczność usprawiedliwiającą niewykonywanie jakichkolwiek innych obowiązków studenckich.

§ 8

1. Zaliczenie przez studenta praktyk przewidzianych planem studiów w danym roku akademickim jest jednym z kryterium zaliczenia roku.

2.  Uzyskanie przez studenta zaliczeń ze wszystkich praktyk przewidzianych w planie studiów jest m.in. warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

3. Zaliczenie praktyki na podstawie doświadczeń zawodowych może mieć miejsce jeżeli, student udokumentuje doświadczenie zawodowe, które odpowiada programowi praktyki - trwające co najmniej tyle, ile czas przewidzianej w planie studiów praktyki.

4. Student może ubiegać się o uznanie praktyki zawodowej na podstawie:

 1. prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,
 2. zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 3. uczestnictwa w stażach,
 4. wolontariatu w instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej,
 5. praktyki odbytej w ramach innego kierunku na uczelni macierzystej lub innych szkół wyższych.

5.  Decyzję o zaliczeniu praktyki w trybie określonym w pkt. 4 podejmuje Dziekan lub kierunkowy opiekun praktyk.

6. Kierunkowy opiekun praktyki zalicza praktykę po przedstawieniu przez studenta wypełnionego dzienniczka praktyk wraz z potwierdzeniem przez Wydziałowy Ośrodek Wspierania Dydaktyki złożenia jednego podpisanego egzemplarza Umowy o organizację praktyki studenta.

7. Student powinien złożyć kierunkowemu opiekunowi praktyk zawodowych dziennik praktyk nie później niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym zakończył praktykę.

8.   W celu zaliczenia praktyki w trybie określonym w pkt. 4  a-b, student składa podanie do opiekuna praktyk zawodowych. Wzór podania określa załącznik nr 4 do Regulaminu:  Praktyka jako okres wykonywanej pracy.

9.  W celu zaliczenia praktyki w trybie określonym w pkt. 4  c-e, student składa podanie do opiekuna praktyk zawodowych. Do podania powinny być załączone odpowiednie dokumenty potwierdzające stan faktyczny. Wzór podania określa załącznik nr 5 do Regulaminu:  Praktyka jako okres stażu, wolontariatu lub praktyki odbytej na innym kierunku/innej uczelni.

10. Zaliczenie praktyki dokonywane jest w formie wpisu w systemie USOS.

11. Za zaliczenie praktyki student otrzymuje odpowiednią liczbę punktów ECTS, zgodną
z programem kształcenia na danym kierunku studiów oraz specjalności.

§ 9

 1. Student może otrzymać wynagrodzenie od organizatora praktyk na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej pomiędzy studentem a organizatorem praktyki.
 2. Praca studenta, odbywającego praktyki na rzecz organizatora praktyk ma charakter nieodpłatny z zastrzeżeniem pkt 1.

Opracowała: mgr Natalia Janke

Plik:
 ZOBACZ PLIK: ZAWODOWE_REGULAMIN_bez (1).pdf (160 KB)REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH
 ZOBACZ PLIK: zawodowe_sierowanie_st.docx (18 KB)Załącznik nr 1 - skierowanie na praktykę zawodową
 ZOBACZ PLIK: zawodowe-praktyka_jako_okres_wykonywanej_pracy2019.doc (34 KB)Załącznik nr 2 - praktyka jako okres wykonywanej pracy
 ZOBACZ PLIK: zawodowe-praktyka_jako_okres_stazu2019.doc (37 KB)Załącznik nr 3 - praktyka jako okres stażu / wolontariatu
 ZOBACZ PLIK: FG_I_stopnia_2019-2019_zawodowe (1).pdf (111 KB)Załącznik nr 4 - program praktyk - filologia germańska I stopnia
 ZOBACZ PLIK: FG_MU_program_2019-2020_zawodowe (1).pdf (111 KB)Załącznik nr 5 - program praktyk - filologia germańska II stopnia
 ZOBACZ PLIK: FP_program_2019-2020_zawodowe (1).pdf (136 KB)Załącznik nr 6 - program praktyk - filologia polska
 ZOBACZ PLIK: FR_program_2019-2020_zawodowe (1).pdf (105 KB)Załącznik nr 7 - program praktyk - filologia rosyjska
 ZOBACZ PLIK: LwB_program_2019-2020_zawodowe (1).pdf (107 KB)Załącznik nr 8 - program praktyk - lingwistyka w biznesie
 ZOBACZ PLIK: FA_Ist_program_2019 (1).pdf (105 KB)Załącznik nr 9 - program praktyk - filologia angielska I stopnia
 ZOBACZ PLIK: FA_IIst_program_2019 (1).pdf (174 KB)Załącznik nr 10 - program praktyk - filologia angielska II stopnia
 ZOBACZ PLIK: logopedia_I_stopień_program_2019 (1).pdf (74 KB)Załącznik nr 11 - program praktyk - logopedia I stopnia
 ZOBACZ PLIK: logopedia_II_stopień_program_2019-skonwertowany.pdf (123 KB)Załącznik nr 12 - program praktyk - logopedia II stopnia
 ZOBACZ PLIK: AIKT_program_praktyki_2019 (1).pdf (60 KB)Załącznik nr 13 - program praktyk - analiza i kreowanie trendów
 ZOBACZ PLIK: Instrukcja praktyki zawodowej Historia I st. Turystyka Historyczna-skonwertowany (123 KB)Załącznik nr 14 - program praktyk - historia I stopnia
 ZOBACZ PLIK: Instrukcja praktyki zawodowej Historia II st. Archiwistyka-skonwertowany.pdf (124 KB)Załącznik nr 15 - program praktyk - historia II stopnia sp. archiwistyka
 ZOBACZ PLIK: Instrukcja praktyki zawodowej Stosunki Międzynarodowe I st.pdf (345 KB)Załącznik nr 16 - program praktyk - stosunki międzynarodowe I stopnia
 ZOBACZ PLIK: Instrukcja praktyki zawodowej Wojskoznawstwo I st.pdf (343 KB)Załącznik nr 17 - program praktyk - interdyscyplinarne studia strategiczne II st
 ZOBACZ PLIK: Wojskoznawstwo_program_2019.pdf (32 KB)Załącznik nr 18 - program praktyk - wojskoznawstwo
 ZOBACZ PLIK: FZ_Ist_program_2019 (1).pdf (92 KB)Załącznik nr 19 - program praktyk - filozofia I stopnia
 ZOBACZ PLIK: FZ_IIst_program_2019 (1).pdf (92 KB)Załącznik nr 20 - program praktyk - filozofia II stopnia
 ZOBACZ PLIK: DK_program_2019 (1).pdf (101 KB)Załącznik nr 21 - program praktyk - dziennikarstwo i komunikacja społeczna I st.
 ZOBACZ PLIK: DK_IIst_program_2019 (1).pdf (100 KB)Załącznik nr 22 - program praktyk - dziennikarstwo i komunikacja społeczna II st
 


Ośrodek
Kształcenia
Metodycznego
. ul. Kurta Obitza 1
pok. 359
10-725 Olsztyn
tel./fax 89 524 65 58 praktykistudenckieuwm@wp.pl