Ośrodek Kształcenia Metodycznego

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin praktyk zawodowych

REGULAMIN

STUDENCKICH  PRAKTYK  ZAWODOWYCH

NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

§ 1

Stosuje się odpowiednio:

 1. WH – Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 2. Kierunkowy Opiekun Praktyk Zawodowych – osoba powołana przez Dziekana WH Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odpowiedzialna za realizację studenckich praktyk zawodowych na kierunku.
 3. Organizator praktyki – zakład pracy (instytucja) przyjmujący(a) studenta na praktyki.

§ 2

 1. Dziekan WH w celu realizacji praktyk zawodowych, powołuje kierunkowych opiekunów praktyk zawodowych – właściwych dla każdego kierunku i trybu studiów.
 2. Kierunkowi opiekunowie praktyk sprawują kontrolę nad merytorycznym przebiegiem praktyk.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków kierunkowych opiekunów praktyk zawodowych regulują odrębne przepisy.
 4. Za sprawowanie opieki nad praktykami  kierunkowy opiekun praktyk zawodowych otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie, określone  aktualnym Zarządzeniem Rektora UWM w Olsztynie.
 5. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest sporządzenie po zakończeniu roku akademickiego imiennej listy studentów, nad którymi sprawował opiekę i złożenie jej do Ośrodka Kształcenia Metodycznego nie później niż do 30 października każdego roku.

§ 3

 1. Studenckie praktyki zawodowe mają na celu:
  1. poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,


 1. kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej,


 1. stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy.
 2. Student wykonuje podczas praktyk zadania na rzecz organizatora praktyk, uzgodnione
  z opiekunem praktyk zawodowych w jednostce przyjmującej.
 3. Realizacja studenckich praktyk zawodowych ma na celu zapoznanie się przez studenta m.in. z:
  1. głównymi celami i zadaniami zakładu (instytucji), w którym(ej) odbywa praktykę,
  2. obowiązującymi w zakładzie przepisami wewnętrznymi, w tym ze statutem, regulaminem i zasadami BHP,
  3. strukturą organizacyjną jednostki przyjmującej,
  4. sposobami dokumentowania pracy,
  5. procedurami rekrutacji, selekcji, motywowania i szkolenia pracowników jednostki przyjmującej.
 4. Dodatkowym celem praktyki zawodowej może być zebranie – za zgodą instytucji przyjmującej – materiałów i danych przydatnych do realizacji założeń pracy badawczej, w tym pracy dyplomowej.

§ 4

 1. Studenckie praktyki zawodowe są obowiązkowe i stanowią integralną część programu kształcenia na wszystkich prowadzonych przez WH kierunkach studiów.
 2. Praktyka powinna odpowiadać charakterowi studiów na określonym kierunku na WH.
  1. Student powinien zrealizować praktykę zawodową do końca piątego semestru studiów pierwszego stopnia, a w przypadku studiów drugiego stopnia do końca trzeciego semestru.
  2. Minimalny czas trwania studenckiej praktyki zawodowej na studiach pierwszego stopnia wynosi:
   • dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 4 tygodnie
    (160 godzin),
   • dla kierunku filologia: 4 tygodnie (160 godzin),
   • dla kierunku filologia polska: 4 tygodnie (160 godzin),
   • dla kierunku filozofia: 4 tygodnie (160 godzin),
   • dla kierunku historia: 4 tygodnie (160 godzin),
   • dla kierunku stosunki międzynarodowe: 4 tygodnie (160 godzin),
   • dla kierunku  lingwistyka w biznesie: 4 tygodnie (160 godzin),
   • dla kierunku wojskoznawstwo: 4 tygodnie (160 godzin),
   • dla kierunku analiza i kreowanie trendów: 4 tygodnie (160 godzin),
   • dla kierunku logopedia: 4 tygodnie (160 godzin).
 3. Minimalny czas trwania studenckiej praktyki zawodowej na studiach drugiego stopnia wynosi:
  • dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 4 tygodnie
   (160 godzin),
  • dla kierunku filologia: 4 tygodnie (160 godzin),
  • dla kierunku filologia polska: 4 tygodnie (160 godzin),
  • dla kierunku filozofia: 4 tygodnie (160 godzin),
  • dla kierunku historia: 4 tygodnie (160 godzin),
  • dla kierunku stosunki międzynarodowe: 4 tygodnie (160 godzin),
  • dla kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze: 4 tygodnie (160 godzin),
  • dla kierunku analiza i kreowanie trendów: 4 tygodnie (160 godzin),
  • dla kierunku logopedia: 4 tygodnie (160 godzin).

§ 5

 1. Praktyka może się odbywać w wybranym przez studenta podmiocie gospodarczym lub  instytucji, w kraju lub za granicą, której profil działania umożliwia studentowi zrealizowanie efektów kształcenia właściwych dla danego kierunku studiów. 
  1. Praktyki mogą być realizowane m.in. w ministerstwach, agencjach rządowych, urzędach centralnych, organizacjach pozarządowych, fundacjach, jednostkach samorządu terytorialnego (na wszystkich szczeblach), organach administracji rządowej (na wszystkich szczeblach), organach administracji specjalnej, placówkach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, administracji Unii Europejskiej, ONZ i innych organizacji międzynarodowych, izbach przemysłowo-handlowych, wydawnictwach, domach medialnych, redakcjach (gazet, telewizyjnych, radiowych, internetowych), agencjach public relations i reklamowych, agencjach informacyjnych, biurach prasowych, biurach rzeczników prasowych, archiwach, bibliotekach, straży granicznej, agencji ochrony, służbach celnych, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach oświatowych, placówkach kultury, biurach tłumaczeń, wydawnictwach, jednostkach gospodarczych (krajowych i korporacjach transnarodowych).
  2. Student ma prawo do samodzielnego zaproponowania miejsca odbywania praktyki.
  3. W przypadku gdy student nie znajdzie dla siebie miejsca odbywania praktyki, opiekun praktyk zawodowych  jest zobowiązany do zapewnienia studentowi miejsca realizacji praktyki.
  4. Praktyki mogą być realizowane zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak
   i poza jej granicami.
  5. Realizacja praktyk nie powinna kolidować z udziałem studenta w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych.

§ 6

 1. Praktyka studencka jest realizowana w oparciu o program praktyk, na podstawie Umowy o organizację praktyki studenta (wzór umowy określa aktualne Zarządzenie Rektora UWM w Olsztynie), zawartej między Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Humanistycznego a organizatorem praktyki.
 2. Umowa o organizację praktyki studenta jest sporządzana na podstawie Skierowania na praktykę (załącznik nr 1) przekazanego przez studenta do Ośrodka Kształcenia Metodycznego nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki.
 3. Umowa, o której mowa w pkt 2, sporządzana jest w 2 egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje organizator praktyki, a drugi Ośrodek Kształcenia Metodycznego za pośrednictwem studenta, co zostaje potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika praktyk.
 4. Dziekan lub opiekun praktyk zawodowych może zaakceptować umowę o praktykę odbiegającą od przyjętego przez WH wzoru.


§ 7

1. Student odbywający praktyki zawodowe zobowiązany jest do:

 1. pozyskania placówki do odbycia praktyki;
 2. zapoznania się z Programem praktyki i przedstawienia jej w placówce;
 3. uczestnictwa w zebraniu z kierunkowym opiekunem praktyk zawodowych;
 4. systematycznego dokumentowania przebiegu praktyki w dzienniku praktyk;
 5. stosowania się do poleceń kierownictwa placówki i przestrzegania obowiązującego w placówce regulaminu pracy i przepisów BHP;
 6. posiadania ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ważnych badań lekarskich, jeżeli placówka takich wymaga;
 7. przekazania do Ośrodka Kształcenia Metodycznego wypełnionego Skierowania na praktyki, w celu przygotowania Umowy o organizację praktyki studenta, nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki;
 8. pobrania z Ośrodka Kształcenia Metodycznego dziennika praktyk (przed rozpoczęciem praktyki) i złożenia w dziekanacie (po zaliczeniu
  u kierunkowego opiekuna praktyk wszystkich praktyk obowiązujących w czasie studiów);
 9. przekazania przed rozpoczęciem praktyki podpisanej Umowy o organizację praktyki do Ośrodka Kształcenia Metodycznego, co zostaje potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku praktyk.

2. Odbywanie praktyk nie może kolidować z innymi zajęciami w toku studiów. Student nie może powoływać  się  na  odbywanie  praktyk  jako  na  okoliczność usprawiedliwiającą niewykonywanie jakichkolwiek innych obowiązków studenckich.

§ 8

1. Zaliczenie przez studenta praktyk przewidzianych planem studiów w danym roku akademickim jest jednym z kryterium zaliczenia roku.

2.  Uzyskanie przez studenta zaliczeń ze wszystkich praktyk przewidzianych w planie studiów jest m.in. warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

3. Zaliczenie praktyki na podstawie doświadczeń zawodowych może mieć miejsce jeżeli, student udokumentuje doświadczenie zawodowe, które odpowiada programowi praktyki - trwające co najmniej tyle, ile czas przewidzianej w planie studiów praktyki.

4. Student może ubiegać się o uznanie praktyki zawodowej na podstawie:

 1. prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,
 2. zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 3. uczestnictwa w stażach,
 4. wolontariatu w instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej,
 5. praktyki odbytej w ramach innego kierunku na uczelni macierzystej lub innych szkół wyższych.

5.  Decyzję o zaliczeniu praktyki w trybie określonym w pkt. 4 podejmuje Dziekan lub kierunkowy opiekun praktyk.

6. Kierunkowy opiekun praktyki zalicza praktykę po przedstawieniu przez studenta wypełnionego dzienniczka praktyk wraz z potwierdzeniem przez Ośrodek Kształcenia Metodycznego złożenia jednego podpisanego egzemplarza Umowy o organizację praktyki studenta.

7. Student powinien złożyć kierunkowemu opiekunowi praktyk zawodowych dziennik praktyk nie później niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym zakończył praktykę.

8.   W celu zaliczenia praktyki w trybie określonym w pkt. 4  a-b, student składa podanie do opiekuna praktyk zawodowych. Wzór podania określa załącznik nr 4 do Regulaminu:  Praktyka jako okres wykonywanej pracy.

9.  W celu zaliczenia praktyki w trybie określonym w pkt. 4  c-e, student składa podanie do opiekuna praktyk zawodowych. Do podania powinny być załączone odpowiednie dokumenty potwierdzające stan faktyczny. Wzór podania określa załącznik nr 5 do Regulaminu:  Praktyka jako okres stażu, wolontariatu lub praktyki odbytej na innym kierunku/innej uczelni.

10. Zaliczenie praktyki dokonywane jest w formie wpisu w systemie USOS.

11. Za zaliczenie praktyki student otrzymuje odpowiednią liczbę punktów ECTS, zgodną
z programem kształcenia na danym kierunku studiów oraz specjalności.

§ 9

 1. Student może otrzymać wynagrodzenie od organizatora praktyk na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej pomiędzy studentem a organizatorem praktyki.
 2. Praca studenta, odbywającego praktyki na rzecz organizatora praktyk ma charakter nieodpłatny z zastrzeżeniem pkt 1.


Opracowała: Natalia Janke

 


Ośrodek
Kształcenia
Metodycznego
. ul. Kurta Obitza 1
pok. 359
10-725 Olsztyn
tel./fax 89 524 65 58 praktykistudenckieuwm@wp.pl