Dyskurs (para)medyczny 7-8.12.2017 (Wrocław)

Zakład Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

serdecznie zaprasza do udziału w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej


Dyskurs (para)medyczny - gatunki, funkcje, przeobrażenia

The (para)medical discourse - genres, functions, transformations,

która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2017 r. we Wrocławiu.

 

Stale rosnąca i rozwijająca się wiedza medyczna i jej coraz bardziej powszechna dostępność wraz z rozwojem różnych technologii i społecznym naciskiem na dbanie o zdrowie i wygląd powodują, że zdrowie jako wartość ponadczasowa i fenomen ponadkulturowy stanowią interesująca perspektywę badawczą. Nie tylko dla nauk medycznych lub historycznych, ale także dla językoznawstwa.     

Dyskurs medyczny realizują rozmaite teksty, które pragniemy uczynić przedmiotem międzynarodowej konferencji naukowej ze szczególnym uwzględnieniem typologii tekstów w dyskursie medycznym, językowo-kulturowej wizji lekarza itd.

Celem konferencji jest zgromadzenie badaczy z zakresu nauk filologicznych, pedagogicznych, historycznych oraz medycznych. Wyniki badań prezentowane podczas interdyscyplinarnej konferencji przyczynią się nie tylko do pogłębienia stanu wiedzy w wąskim zakresie tematycznym i rzeczowym, ale również w odniesieniu do badania procesów medykalizacji życia codziennego. Badania mogą zostać wykorzystane także przez podmioty medyczne do lepszego dostosowania swojej działalności do rzeczywistości społecznej osób, które korzystają z szeroko rozumianego specjalistycznego poradnictwa medycznego.

Proponowane obszary tematyczne wystąpień:

 • ewolucja dyskursu  (para)medycznego
 • językowo-kulturowa wizja (obraz) zdrowia i choroby
 • typologia tekstów w dyskursie medycznym
 • metafory w dyskursie medycznymdeterminanty gatunkowe i stylistyczne w testach medycznych
 • narracyjny charakter dyskursu medycznego
 • praktyczne zastosowane badań nad specjalistycznym dyskursem medycznym
 • zdrowie i choroba w spetryfikowanych konstrukcjach leksykalnych
 • konteksty kulturowe poradnictwa medycznego
 • poradnictwo medyczne w mediach (telewizja, Internet, prasa)
 • społeczne i obyczajowe uwarunkowania dyskursu (para)medycznego
 • dyskurs dotyczący zdrowia jako obraz literacki
 • kalendarze jako źródło wiedzy paramedycznej
 • obecność pacjenta w tekście medycznym
 • porady zdrowotne w kalendarzach
 • przewodniki umierania w różnych religiach i kulturach

Komitet naukowy

Prof. dr hab. Janina Labocha, Wydział Polonistyki UJ
Prof. dr hab. Maria Wojtak, Instytut Filologii Polskiej UMCS
Prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj, Instytut Filologii Polskiej UWr
Prof. dr hab. Ewa Malinowska, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa UO
Prof.  dr hab. Alicja Kargul, Dolnośląska Szkoła Syższa, Wrocław
Dr hab. Waldemar Żarski, prof. UWr , Instytut Filologii Polskiej UWr
Dr hab. Monika Zaśko-Zielińska, Instytut Filologii Polskiej UWr
Dr hab. Igor Borkowski, Prof. UWr, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr
Dr hab. Jerzy Biniewicz, Prof. UWr, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr
Dr hab. Edyta Zierkiewicz, Prof. UWr, Instytut Pedagogiki UWr
Dr hab. Aneta Firlej-Buzon, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr

Komitet organizacyjny  
Dr hab. Waldemar Żarski, prof. UWr - Przewodniczący komitetu organizacyjnego, tel. 71 375 25 58, e-mail: waldemar.zarki@uwr.edu.pl                             
mgr Adam  Dombrowski - sekretarz konferencji, tel. 662 320 029, e-mail: adam.dombrowski@uwr.edu.pl
mgr Tomasz Piasecki, UWr
mgr Dorota Burczyc, UWr
mgr Anna Śliwicka, UWr
mgr Kathryn Northeast, UWr
mgr Natalia Dobrzeniecka, UWr

Czas wystąpienia: 15 minut.
Miejsce obrad: budynek Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Język konferencji: polski, angielski
Zgłoszenia wg załączonego formularza prosimy przesyłać dona adres: dyskursmedyczny2017@gmail.com do 15.10.2017 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji zgłoszeń i akceptacji wybranych tematów.
Wysokość opłaty konferencyjnej (pokrywającej koszty materiałów konferencyjnych, cateringu, obiadu oraz uroczystej kolacji): 350 zł (dla doktorantów – 200 zł). Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu i zakwaterowania uczestników.
Publikacja: wszystkie referaty po zaakceptowaniu przez recenzentów zostaną opublikowane w postaci książkowej monografii.
Strona internetowa: www.dyskursmedyczny2017.jimdo.com
Terminarz:

1. Przesłanie karty zgłoszenia (z abstraktem ) - do 15 października 2017 r.
2. Termin zawiadomienia o zakwalifikowaniu referatów - do 31 października 2017 r.
3. Rozesłanie programu konferencji - do 15 listopada 2017 r.
4. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń i opłaty będą przesyłane zainteresowanym osobom.

Zgłoszenia  (na załączonym formularzu)  prosimy kierować na adres e-mail konferencji.