Kryteria oceny

UCHWAŁA Nr 107

Rady Wydziału Humanistycznego

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 10 grudnia 2013 roku

 

w sprawie: ustalenia wytycznych do oceny pracy nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym.

 

Działając na podstawie Uchwały Nr 249 SenatuUniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego, stanowi się, co następuje:

 § 1.

Wprowadza się szczegółowe kryteria oceny punktowej nauczycieli akademickich Wydziału Humanistycznego, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały. Przy obliczaniu końcowej oceny działalności nauczyciela akademickiego przyjmuje się trzy obszary:

 1. działalność naukową i kształcenie kadr -  załącznik nr 1
 2. działalność dydaktyczną - załącznik nr 2 i 3
 3. działalność organizacyjną i popularyzatorską - załącznik nr 4

 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

                                                                                                        Przewodniczący Rady Wydziału
                                                                                                    Dziekan

                                                                                                       dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr 107
Rady Wydziału Humanistycznego
z dnia 10 grudnia 2013 r.

 

Wytyczne służące zaopiniowaniu oceny działalności naukowej i kształcenia kadr nauczyciela akademickiego - minimalne wymagania dla poszczególnych stopni oceny

 

Opracowano na podstawie:

Uchwały Nr  249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego (Tabela 1. Ocena punktowa działalności naukowej i kształcenia kadr).

Przy obliczaniu wypadkowej oceny działalności naukowej i kształcenia kadr nauczyciela akademickiego przyjęto następujące założenia:

 1. aby uzyskać ocenę pozytywną asystent powinien uzyskać co najmniej 6 punktów (może to uzyskać m.in.  za wskazaną działalność w wierszu 7 i 24 tabeli 1),
 2. aby uzyskać ocenę pozytywną adiunkt powinien uzyskać co najmniej 9 punktów, profesor UWM 12 punktów, a profesor zwyczajny 20 punktów,
 3. ocena negatywna jest oceną końcową, wpisywaną do arkusza. Negatywny wynik oceny działalności j musi być zaopiniowany przez kierownika jednostki.
 4. nauczyciele, którzy uzyskali największą liczbę punktów (w swoim roku oceny) są kandydatami do wyróżnień i nagród wydziałowych za działalność naukową (kandydaci z każdej grupy stanowisk).

 

 

Ocena

Asystent

(mgr i dr)

Adiunkt

(dr i dr hab.)

Profesor UWM

(dr hab., prof.  dr hab.)

Profesor zwyczajny

1

Negatywna

<6

<10

<12

<20

2

Dostateczna

6-8

10-11

12-17

20-25

3

Dobra

9-12

12-15

18-25

26-30

4

Bardzo dobra

>12

>15

>25

>30

 * punkty liczone tylko raz w okresie oceny

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr 107
Rady Wydziału Humanistycznego
z dnia 10 grudnia 2013 r.

 

Wytyczne służące zaopiniowaniu oceny działalności dydaktycznej nauczyciela akademickiego - minimalne wymagania dla poszczególnych stopni oceny

 

Opracowano na podstawie:

Uchwały Nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego (Tabela 2. Ocena punktowa działalności dydaktycznej).

Przy obliczaniu wypadkowej oceny działalności dydaktycznej nauczyciela akademickiego przyjęto następujące założenia:

 1. ocena negatywna powinna wskazywać, że nauczyciel odmawia wykonywania poleceń przełożonych, nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań i generalnie nie angażuje się w prace na rzecz Instytutu, Katedry, Wydziału lub Uczelni,
 2. ocena negatywna jest oceną końcową, wpisywaną do arkusza. Negatywny wynik oceny działalności musi być zaopiniowany przez kierownika jednostki. Jeżeli bezpośredni przełożony nie aktywizuje nauczyciela do tego typu działalności, lub pracownik tak to odbiera, powinien poinformować o tym wcześniej władze wydziału,
 3. nauczyciele, którzy uzyskali największą liczbę punktów (w swoim roku oceny) są kandydatami do wyróżnień i nagród wydziałowych za działalność dydaktyczną (kandydaci z każdej grupy stanowisk).

 

 

Ocena

Wykładowca,

starszy wykładowca,

 instruktor, lektor

Asystent

(mgr i dr)

Adiunkt

(dr i dr hab.)

Profesor UWM

(dr hab., prof.  dr hab.)

Profesor zwyczajny

1

Negatywna

<27.5

<.22

<.25

<.32

2

Dostateczna

27.5-28.3

22-22.8

25-25.8

32-32.8

3

Dobra

28.4-29.1

22.9-23.6

25.9-26.6

32.9-33.6

4

Bardzo dobra

>29.1

>23.6

>26.6

>33.6

 * punkty liczone średnio rocznie w okresie oceny

 

 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr 107
Rady Wydziału Humanistycznego
z dnia 10 grudnia 2013 r.

 

Wytyczne służące zaopiniowaniu oceny działalności dydaktycznej nauczyciela akademickiego - minimalne wymagania dla poszczególnych stopni oceny

Opracowano na podstawie:

1)     Uchwały Nr  249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego

2)     Załącznika 1 do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku – kwestionariusz ankiety „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”

 

W ocenie działalności dydaktycznej za główne kryterium przyjęto wyniki badania ankietowego beneficjentów kształcenia (studenci, doktoranci, absolwenci studiów podyplomowych)  -  (kwestionariusz ankiety).

Przy obliczaniu wypadkowej oceny pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego przyjęto następujące zasady:

1)     odpowiedź TAK to 5 punktów, RACZEJ TAK – 4 punkty, TRUDNO POWIEDZIEĆ – 3 punkty, RACZEJ NIE – 2 punkty, NIE – 0 punktów,

2)     wszystkie pytania mają tę samą wagę,

3)     średnia wartość oceny wynosi wiec 2.8 punktów - co odpowiada opisowi słownemu zbliżonemu do odpowiedzi TRUDNO POWIEDZIEĆ,

4)     ze względu na wdrażanie systemu oceny w pierwszym roku badania przyjęto niski, „łagodny” próg  wartości, przy której otrzymuje się ocenę dostateczną – minimalny poziom odpowiedzi należy do przedziału  „RACZEJ NIE - TRUDNO POWIEDZIEĆ”,

5)     w przypadku oceny dostatecznej i dobrej - ocena punktowa za inne aktywności dydaktyczne podwyższa ocenę końcową maksymalnie o jedną kategorię (np. z dost. na db), przy spełnieniu dodatkowych wymagań punktowych  określonych w wierszu 5,

6)     ocena negatywna jest oceną końcową, wpisywaną do arkusza. Negatywny wynik oceny pracy  dydaktycznej musi być jednak oparty o badanie grupy studenckiej liczącej co najmniej 50 osób, potwierdzony przez minimum dwie różne grupy studenckie. Ocena negatywna pracy dydaktycznej uruchamia procedurę hospitacji zajęć nauczyciela (odrębna procedura), służącą działaniom projakościowym przed ponowną oceną okresową  nauczyciela.

 

 

Ocena

Wykładowca,

starszy wykładowca, instruktor,

lektor

Asystent

(mgr i dr)

Adiunkt

(dr i dr hab.)

Profesor UWM

(dr hab., prof.  dr hab.)

Profesor zwyczajny

1

Negatywna

<2.5

<2.0

2

Dostateczna

2.6-3.3

2.1-2.8

3

Dobra

3.4-4.1

2.9-3.6

4

Bardzo dobra

>4.2

>3.7

5

Podwyższenie oceny o 1 kategorię za aktywności od 3 do 17 według tabeli „Ocena punktowa działalności dydaktycznej” w ARKUSZU OCENY NAUCZYCIELA*

 

> 5 punktów

 

> 5 punktów

 

>15 punktów

 * punkty liczone średnio rocznie w okresie oceny

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr 107
Rady Wydziału Humanistycznego
z dnia 10 grudnia 2013 r.

 

Wytyczne służące zaopiniowaniu oceny działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej nauczyciela akademickiego - minimalne wymagania dla poszczególnych stopni oceny

Opracowano na podstawie:

Uchwały Nr  249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego (Tabela 3. Ocena punktowa działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej).

Przy obliczaniu wypadkowej oceny działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej nauczyciela akademickiego przyjęto następujące założenia:

 1. aby uzyskać ocenę pozytywną wykładowca, starszy wykładowca i asystent powinien uzyskać co najmniej 3 punkty – jest to minimalna liczba punktów np. za aktywności wskazane w wierszu 61 tabeli 3,
 2. aby uzyskać ocenę pozytywną adiunkt powinien uzyskać co najmniej 6 punktów, profesor UWM 9 punktów, a profesor zwyczajny 12 punktów (może to uzyskać m.in. za 2-4 dodatkowe aktywności wskazane w wierszu 61 tabeli 3),
 3. ocena negatywna powinna wskazywać, że nauczyciel odmawia wykonywania poleceń przełożonych, nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań i generalnie nie angażuje się w prace na rzecz Katedry, Wydziału lub Uczelni,
 4. ocena negatywna jest oceną końcową, wpisywaną do arkusza. Negatywny wynik oceny działalności organizacyjnej musi być zaopiniowany przez kierownika jednostki. Jeżeli bezpośredni przełożony nie aktywizuje nauczyciela do tego typu działalności, lub pracownik tak to odbiera, powinien poinformować o tym wcześniej władze wydziału,
 5. nauczyciele, którzy uzyskali największą liczbę punktów (w swoim roku oceny) są kandydatami do wyróżnień i nagród wydziałowych za działalność organizacyjną (kandydaci z każdej grupy stanowisk).

 

 

Ocena

Wykładowca,

starszy wykładowca, instruktor, lektor

Asystent

(mgr i dr)

Adiunkt

(dr i dr hab.)

Profesor UWM

(dr hab., prof.  dr hab.)

Profesor zwyczajny

1

Negatywna

<3

<3

<6

<9

<12

2

Dostateczna

3-6

3-6

6-9

9-12

12-15

3

Dobra

7-12

7-12

10-15

13-18

15-20

4

Bardzo dobra

>12

>12

>15

>18

>20

 * punkty liczone tylko raz w okresie oceny

 

plik PDF - pobierz