Kryteria awansu

UCHWAŁA Nr 92

Rady Wydziału Humanistycznego

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 stycznia 2013 roku

 

w sprawie: w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach UWM oraz w jednostkach międzywydziałowych

 

W myśl przepisów art. 110,114 i 116 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz.1365 z późn. zm.),  § 67-73 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2006 rokuz późn. zm., Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2012 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. z 2012 r., poz.877) oraz Uchwały nr 113 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyniez dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie obowiązku afiliacji publikacji naukowych, Rada Wydziału Humanistycznego określa szczegółowe kryteria zatrudniania na poszczególne stanowiska nauczycieli akademickich.

 

§ 1.

Szczegółowe kryteria zatrudniania na stanowiska naukowo-dydaktyczne pracowników Wydziału Humanisty­cz­nego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 § 2.

Szczegółowe kryteria zatrudniania na stanowiska dydaktyczne pracowników Wydziału Humanisty­cz­nego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 § 4.

 Z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego Nr 188 z dnia 19 kwietnia 2011 roku.

                                                                                                                                                       

                                                                                       Przewodniczący Rady Wydziału
                                                                                  Dziekan

                                                                                    dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr 92
Rady Wydziału Humanistycznego
UWM w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2013 r.

 

Kryteria ZATRUDNIANIA na stanowiska NAUKOWO-DYDAKTYCZNE pracowników
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

A. Minimalne wymagania stawiane Kandydatom zatrudnianym na stanowisku asystenta:

I. Pierwsze zatrudnienie:

1. Zatrudnienie na stanowisku asystenta następuje w wyjątkowych przypadkach i uwarunkowane jest koniecznością zabezpieczenia procesu dydaktycznego na danym kierunku lub specjalności.

II. Przedłużenie po 1 roku pracy:

1. Pozytywna opinia opiekuna naukowego i kierownika danej jednostki organizacyjnej.

III. Przedłużenie po 4 latach pracy:

 1. Otwarcie przewodu doktorskiego*.
 2. Pozytywna opinia kierownika danej jednostki organizacyjnej i promotora.
 3. Aktywność naukowa, w tym m.in.:  wystąpienia na sesjach naukowych oraz publikacje naukowe.
 4. Pozytywna ocena działalności dydaktycznej i organizacyjnej.

 

*UWAGA. Warunkiem otwarcia przewodu doktorskiego jest:

   - opublikowanie co najmniej 2 artykułów w czasopismach naukowych lub rozdziałów w monografiach zbiorowych,

   -  przedstawienie konspektu roboczego pracy,

   -  aktywność naukowa – zalecany czynny udział w konferencjach naukowych,

   - opinia promotora potwierdzająca stan zaawansowania rozprawy doktorskiej oraz realne szanse na zakończenie przewodu.

IV. Przedłużenie po 6 latach pracy:

 1. Finalizacja przewodu doktorskiego.
 2. Opinia kierownika jednostki i promotora.
 3. Pozytywna ocena działalności dydaktycznej i organizacyjnej.
 4. Aktywność naukowa, w tym m.in.:  wystąpienia na sesjach naukowych oraz publikacje naukowe.

 

B. Minimalne wymagania stawiane Kandydatom na stanowisko adiunkta:

I. Pierwsze zatrudnienie w UWM na stanowisku adiunkta:

 1. Udokumentowany dorobek naukowy: co najmniej pięć publikacji, w tym  dwie mogą być złożone do druku.
 2. Aktywność naukowa po doktoracie, m.in.: czynny udział w co najmniej jednej konferencji naukowej (referat, komunikat, organizacja i in.) lub udział w realizacji projektu badawczego.

II.  Przedłużenie po 4 latach pracy:

1. Pozytywna ocena działalności dydaktycznej i organizacyjnej.

2. Pozytywna ocena działalności naukowo-badawczej: uzyskanie co najmniej 36 pktów w ocenie parametrycznej po obronie pracy doktorskiej (według punktacji MNiSW).

III.  Przedłużenie po 9 latach pracy:

1. Pozytywna ocena działalności dydaktycznej i organizacyjnej.

2. Pozytywna ocena działalności naukowo-badawczej: uzyskanie co najmniej 80 pktów w ocenie parametrycznej po obronie pracy doktorskiej (według punktacji MNiSW).

3. Pozytywna ocena stopnia zaawansowania rozprawy habilitacyjnej.

IV. Przedłużenie po 11 latach pracy:

1. Złożenie pracy habilitacyjnej do druku lub przedstawienie dorobku naukowego rokującego wszczęcie przewodu habilitacyjnego.

2. Pozytywna ocena działalności dydaktycznej i organizacyjnej.

3. Pozytywna ocena działalności naukowo-badawczej: uzyskanie kolejnych 25 pktów w ocenie parametrycznej, razem 105 pktów.

V. Przedłużenie po 13 latach pracy:

1. Potwierdzenie wszczęcia przewodu habilitacyjnego.

2.Pozytywna ocena działalności dydaktycznej i organizacyjnej.

3. Pozytywna ocena działalności naukowo-badawczej: uzyskanie  kolejnych 25pkt w ocenie parametrycznej, razem 130 pktów.

 

C. Minimalne wymagania stawiane Kandydatom na stanowisko profesora nadzwyczajnego:

1.  Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.*

2.  Opublikowanie po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego co najmniej 5 prac nauko­wych/naukowo - dydaktycznych, w tym co najmniej 2 w czasopiśmie z mini­sterialnej listy wybranych czasopism (części A lub B) lub z listy ERIH albo 1 monografii.**

3.  Pełnienie funkcji opiekuna lub promotora w co najmniej jednym przewodzie doktorskim.

4.  Pozytywna ocena działalności dydaktycznej i organizacyjnej.

 

* Odrębne kryteria zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego obo­wią­zują w przypadku cudzoziemców.

** Uznane zostają również prace, które ukazały się drukiem po otwarciu przewodu habilitacyjnego, a nie zostały uwzględnione w postępowaniu habilitacyjnym.

 

D. Minimalne wymagania stawiane Kandydatom na stanowisko profesora nadzwyczajnego – przedłużenie po 5 latach:

 1. Opublikowanie po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego co najmniej 10 prac nauko­wych/naukowo-dydaktycznych, w tym co najmniej 3 w czasopiśmie z mini­sterialnej listy czasopism punktowanych (części A lub B) lub z listy ERIH albo zamiennie 1 monografii.
 2. Pełnienie funkcji opiekuna co najmniej jednego doktoranta.
 3. Pełnienie funkcji promotora w co najmniej jednym przewodzie doktorskim.
 4. Zalecane recenzje naukowe — doktorskie, wydawnicze i inne.
 5. Pozytywna ocena działalności dydaktycznej i organizacyjnej.

 

E. Minimalne wymagania stawiane Kandydatom na stanowisko profesora zwyczajnego:

1.  Wypromowanie przynajmniej jednego doktora po uzyskaniu tytułu profesora.

2.  Dorobek naukowy po uzyskaniu tytułu profesora:

2.1.  Minimalna ogólna liczba publikacji oryginalnych - 10, w tym opublikowanie co najmniej jednej monografii.

2.2.  Minimalna liczba publikacji w czasopismach z ministerialnej listy wybranych czasopism (części A lub B) lub z listy ERIH - 5 albo zamiennie  jedna monografia.*

2.3.  Minimalna liczba punktów według MNiSW - 90.

 

* Uznane zostają również  prace, które ukazały się drukiem po wszczęciu postępowania o nadanie tytułu, a nie zostały uwzględnione w postępowaniu.

 

3.  Aktywność naukowa po uzyskaniu tytułu profesora:

3.1. Wykłady na konferencjach naukowych i spotkaniach towarzystw naukowych, w tym międzynarodowych.

3.2.  Zalecane wykłady popularno-naukowe poza Uczelnią.

3.3. Zalecany udział w realizacji przynajmniej jednego projektu badawczego w ramach grantu MNiSW, NCN i innych.

3.4. Zalecane recenzje naukowe - wydawnicze, doktorskie i inne.

4.  Działalność organizacyjna - wymagana; podlega ocenie Komisji.

 

Uwagi uzupełniające:

1.  Przy ocenie dorobku naukowego uwzględnia się punkty uzyskane za publikacje afiliowane zgodnie z podstawowym miejscem pracy kandydata.

2.  Punktację dorobku naukowego określa się na podstawie stosowanego przez MNiSW systemu oceny parametrycznej jednostek naukowych.

3. Stosowna Komisja, powołana przez Radę Wydziału Humanistycznego UWM, ma prawo do uwag i sugestii dotyczących dorobku kandydata.

 

  ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr 92
Rady Wydziału Humanistycznego
UWM w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2013 r.

 

Kryteria ZATRUDNIANIA na stanowiska DYDAKTYCZNE
(INSTRUKTOR, LEKTOR, WYKŁADOWCA, STARSZY WYKŁADOWCA)

pracowników Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

1. Zatrudnienie na stanowisku dydaktycznym następuje w wyjątkowych przypadkach i dotyczy wyłącznie jednostek Wydziału Humanistycznego, które dysponują wystarczającą liczbą godzin dydaktycznych i prognozują, że będą je mieli także w kolejnych latach.

2. Okres zatrudnienia na stanowisku uzależniony jest od liczby godzin dydaktycznych realizowanych przez daną jednostkę organizacyjną na Wydziale Humanistycznym.

3. Zatrudnienie na stanowisku dydaktycznym następuje na czas określony (maksymalnie na 3 lata).

4. Warunkiem zatrudnienia na każdym ze stanowisk dydaktycznych jest:

4.1. Pozytywna ocena studentów,

4.2. Udokumentowana praca organizacyjna,

4.3. Aktywność naukowa, w tym m.in.:  wystąpienia na sesjach naukowych oraz publikacje naukowe – zalecana.

5. Dalsze zatrudnienie na stanowisku dydaktycznym każdorazowo, może nastąpić po uzyskaniu kolejnych pozytywnych ocen studentów, po ocenie aktywności naukowej oraz analizie pensum dydaktycznego danej jednostki Wydziału Humanistycznego.

6.  Na kierunkach neofilologicznych lektor po 9 latach pracy może się ubiegać o zatrudnienie  na stanowisku wykładowcy, natomiast wykładowca po 9 latach może się ubiegać o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy,  w obu przypadkach po spełnieniu warunków określonych w pkcie 4.

 

plik PDF - pobierz