Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

  1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych i nauk społecznych.
  2. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy w zakresie nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscypliny naukowej: historia oraz obszaru wiedzy w zakresie nauk społecznych,  dziedziny nauk społecznych, dyscyplin naukowych: nauki o polityce, nauki o mediach.
  3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
  4. Poziom kształcenia i czas trwania studiów: studia drugiego stopnia – magisterskie (4 semestry).
  5. Absolwent: przygotowany jest do podejmowania różnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji oraz umiejętności dynamicznego dostosowywania się do odmiennych zadań zawodowych. Absolwent legitymuje się gruntowną wiedzą pozwalającą na rozumienie i interpretację faktów, zjawisk oraz procesów zachodzących w relacjach międzypaństwowych. Posiada także rozszerzone umiejętności oraz wiedzę w zakresie przygotowania merytorycznego i warsztatowego do dalszych badań na tym polu. Absolwent legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2+ zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu jest przygotowany do pracy jako:

- menadżer i animator sfery kultury i dziedzictwa kulturowego w instytucjach Unii Europejskiej, innych strukturach międzynarodowych, organach administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego współpracujących z zagranicą, placówkach zagranicznych (ambasadach, konsulatach, biurach sfery kultury), instytucjach pozarządowych podejmujących działalność międzynarodową, miastach partnerskich,

- doradca/konsultant w zakresie tworzenia, promowania i upowszechniania projektów kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych w instytucjach europejskich, organach administracji państwowej i samorządowej,

- pracownik agencji Public Relations oraz agencji reklamowych, turystycznych i informacyjnych, a także wydawniczych.

Absolwent uzyskuje uprawnienia do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia oraz kształcenia na studiach podyplomowych.

I. WYMAGANIA OGÓLNE:

Do uzyskania kwalifikacji studiów drugiego stopnia wymagane są wszystkie efekty kształcenia.

II. STRUKTURA STUDIÓW:

Studia drugiego stopnia, 4 semestry, liczba punktów ECTS – 120.

III. PRAKTYKA:

Student zobligowany jest do zrealizowania praktyki zawodowej w wymiarze 4 tygodni (160 godzin), co przekłada się na 6 punktów ECTS. Student może przystąpić do odbywania praktyki nie wcześniej niż po ukończeniu I roku studiów.

Cele praktyki:

- nabycie podstawowych umiejętności potrzebnych absolwentowi do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w skali globalnej i regionalnej,

- kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nimi związanych,

- nabycie umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia oraz rozumienia i analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych,    

- zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania instytucji, organizacją i podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi jej funkcjonowanie (specyfiką danej instytucji, strukturą organizacyjną, całokształtem pracy na danym stanowisku),

- konfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi,

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.

Praktyka posiada formę praktyki ciągłej. Przykładowe miejsca odbywania praktyki:

- administracja państwowa i samorządowa,

- instytucje i organizacje o zasięgu krajowym i międzynarodowym,

- instytucje edukacyjne, muzealne i kulturalne, wydawnictwa i środki masowego przekazu, instytucje finansowe,

- instytucje oparte na wolontariacie, zajmujące się problemami społecznymi.

Student wykonuje podczas praktyk zadania na rzecz organizatora praktyk, uzgodnione z opiekunem praktyk zawodowych w jednostce przyjmującej. Zaliczenie praktyk odbywa się w trakcie indywidualnego spotkania z kierunkowym opiekunem praktyk, podczas którego dokonywana jest analiza dokumentacji złożonej przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik praktyk, w którym wybrana przez studenta instytucja potwierdza rozpoczęcie i zakończenie praktyk, a zakładowy opiekun praktyk sporządza pisemną opinię. Praktyka podlega obowiązkowemu zaliczeniu.