Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

  1. Umiejscowieniekierunku w obszarze kształcenia: kierunek studiów należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych i nauk społecznych.
  2. Przyporządkowaniekierunkustudiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy w zakresie nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplin naukowych: historia, filozofia oraz obszaru wiedzy w zakresie nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscypliny naukowej: nauki o polityce.
  3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
  4. Poziom kształcenia i czas trwania studiów: studia pierwszego stopnia –licencjackie (6 semestrów).
  5. Absolwent: jest przygotowany do podejmowania różnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji oraz umiejętności dynamicznego dostosowywania się do odmiennych zadań zawodowych. Absolwent posiada umiejętność wyszukiwania informacji, krytycyzmu i zrozumienia dla odmienności kulturowych. Absolwent posiada kompetencje językowe na poziomie B2 zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w sytuacji postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej. Posiada wiedzę o procesach zachodzących na świecie oraz z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych i gospodarki światowej. Absolwent legitymuje się sprawnością w kontaktach interpersonalnych, umiejętnością analitycznego i kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu problemów zawodowych, łatwością dostosowywania się do nowych sytuacji i ról zawodowych, umiejętnością argumentacji, przekonywania, negocjowania, itp. Może znaleźć zatrudnienie w: organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, w przedsiębiorstwach i organach samorządowych rozwijających współpracę międzynarodową, placówkach kulturalnych, wydawnictwach, środkach masowego przekazu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

I. WYMAGANIA OGÓLNE:

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane są wszystkie efekty kształcenia.

II. STRUKTURA STUDIÓW:

Studia pierwszego stopnia, 6 semestrów, liczba punktów ECTS – 180.

III. PRAKTYKA:

Student zobligowany jest do zrealizowania praktyki zawodowej w wymiarze 4 tygodni (w łącznej liczbie 160 godzin), co przekłada się na 6 punktów ECTS. Student może przystąpić do odbywania praktyki nie wcześniej niż po ukończeniu I roku studiów.

Cele praktyki:

- nabycie podstawowych umiejętności potrzebnych absolwentowi do pełnienia różnych  ról  w  życiu  społeczno-politycznym  i  kulturalnym  w  skali  globalnej i regionalnej,

- kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nimi związanych,

- wyrobienie samodzielnego i krytycznego myślenia oraz rozumienia i analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych,

- zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania instytucji, organizacją i podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi jej funkcjonowanie (specyfiką danej instytucji, strukturą organizacyjną danej instytucji, całokształtem pracy na danym stanowisku),

- konfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi,

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.

Praktyka posiada formę praktyki ciągłej.

Przykładowe miejsca odbywania praktyki:

- administracja państwowa i samorządowa,

- instytucje i organizacje o zasięgu krajowym i międzynarodowym,

- instytucje edukacyjne, muzealne i kulturalne, wydawnictwa i środki masowego przekazu, instytucje finansowe,

- instytucje oparte na wolontariacie, zajmujące się problemami społecznymi.

Student wykonuje podczas praktyki zadania na rzecz organizatora praktyk, uzgodnione z opiekunem praktyk zawodowych w jednostce przyjmującej. Zaliczenie praktyk odbywa się w trakcie indywidualnego spotkania z kierunkowym opiekunem praktyk, podczas którego dokonywana jest analiza dokumentacji złożonej przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik praktyk, w którym wybrana przez studenta instytucja potwierdza rozpoczęcie i zakończenie praktyk, a zakładowy opiekun praktyk sporządza pisemną opinię. Praktyka podlega obowiązkowemu zaliczeniu.