Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

  1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i nauk społecznych.
  2. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy w zakresie nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplin naukowych: bibliologia i  informatologia, historia, literaturoznawstwo  oraz  obszaru wiedzy w zakresie nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscypliny naukowej: nauki o mediach.
  3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
  4. Poziom kształcenia i czas trwania studiów: studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 semestrów).
  5. Absolwent: ma ukształtowany krytyczny stosunek do literatury naukowej, do poznawanych faktów, zjawisk i procesów bibliologicznych oraz posiada umiejętność ich poprawnego ujmowania dzięki opanowaniu podstawowych metod badawczych i narzędzi warsztatu naukowego. Absolwent posiada umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnorodnych źródeł (tradycyjnych, elektronicznych, zasobów Internetu i baz danych), profesjonalnego opracowania i organizowania informacji i zasobów informacyjnych oraz samodzielnego zdobywania wiedzy i przygotowywania pracy naukowej. Absolwent potrafi formułować własne opinie w sposób krytyczny i obiektywny, jest przygotowany do uczestniczenia w życiu kulturalnym, do propagowania wiedzy z zakresu studiowanego kierunku, do samodzielnego podejmowania działań zawodowych. Absolwent  legitymuje  się  kompetencjami  językowymi na poziomie B2 zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów i zbiorów informacji o dokumentach oraz systemami informacyjnymi, a także we wszystkich typach bibliotek, ośrodkach i centrach informacji, pracowniach bibliograficznych, wydawnictwach, archiwach, księgarniach. Absolwent może podjąć pracę w instytucjach, w których wymagana jest sprawność w kontaktach interpersonalnych, umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych, łatwość dostosowania się do nowych sytuacji i ról zawodowych, umiejętność argumentacji, negocjowania, itp. Absolwent posiada możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych.

I. WYMAGANIA OGÓLNE:

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane są wszystkie efekty kształcenia.

II. STRUKTURA STUDIÓW:

Studia pierwszego stopnia, 6 semestrów, liczba punktów ECTS – 180.

III. PRAKTYKA:

Student zobligowany jest do zrealizowania praktyki zawodowej w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)/6 punktów ECTS. Student może przystąpić do odbywania praktyki nie wcześniej niż po ukończeniu I roku studiów.

Cele praktyki:

- nabycie podstawowych umiejętności potrzebnych absolwentowi do pełnienia różnych ról w życiu połeczno-politycznym i kulturalnym w skali globalnej i regionalnej,

- kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nimi związanych,

- nabycie umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia oraz rozumienia i analizowania zagadnień w zakresie bibliologii i informatologii,

- zapoznanie się całokształtem funkcjonowania instytucji, organizacją i podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi jej funkcjonowanie (specyfiką danej instytucji, strukturą organizacyjną danej instytucji, całokształtem pracy na danym stanowisku),

- konfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi,

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.

Praktyka posiada formę praktyki ciągłej.

Przykładowe miejsca odbywania praktyki: ośrodki i centra informacji, pracownie bibliograficzne, instytucje edukacyjne, muzealne i kulturalne, wydawnictwa i księgarnie, archiwa i biblioteki. Student wykonuje podczas praktyk zadania na rzecz organizatora praktyk, uzgodnione z opiekunem praktyk zawodowych w jednostce przyjmującej. Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie analizy dokumentacji złożonej przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik praktyk, w którym wybrana przez studenta instytucja potwierdza rozpoczęcie i zakończenie praktyk, a zakładowy opiekun praktyk sporządza pisemną opinię. Praktyka podlega obowiązkowemu zaliczeniu.