O Katedrze

W kręgu problematyki badawczej Katedry Historii  Prawa Polskiego i Filozofii Prawa pozostają kwestie myśli politycznej, ustroju i prawa ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIX i XX wieku, Rosja Imperialna w XIX i XX wieku, współczesne prawo Federacji Rosyjskiej oraz historia postępowania egzekucyjnego na ziemiach polskich, a także ustrój, prawo i myśl polityczna w dobie Królestwa Polskiego w latach 1815-1915.

Wśród zagadnień naukowych opracowywanych przez pracowników Katedry znajdują się również tematy związane z historią prawa własności, odpowiedzialnością dyscyplinarną osób wykonujących zawody prawnicze oraz funkcjonariuszy służb mundurowych, czy też etyką prawniczą. Jednocześnie w Katedrze podejmowane są badania poświęcone regulacjom dotyczącym z jednej strony historii sądownictwa, z drugiej zaś statusu prawnego partii politycznych, czy też wolności zrzeszania się w związki zawodowe.

Przy Katedrze działają także dwa Koła Naukowe: Studenckie Koło Historyczno-Prawne oraz Studenckie Koło Etyki Prawniczej.

Opiekunem naukowym Studenckiego Koła Historyczno-Prawnego jest Pan prof. zw. dr hab. dr h.c. Dariusz Szpoper. Koło skupia się na nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z polskimi i zagranicznymi wykładowcami, organizowaniu konferencji, seminariów i sympozjów naukowych oraz konkursów popularyzujących wiedzę z zakresu historii prawa.

Opiekunem naukowym Studenckiego Koła Etyki Prawniczej natomiast, jest Pan dr hab. Przemysław Dąbrowski, prof. UWM. Przedmiotem działalności Koła jest szerzenie kultury prawnej oraz upowszechnianie etyki prawniczej wśród studentów prawa. Działalność Koła polega również na propagowaniu etyki zawodowej poprzez organizację wykładów, debat i spotkań naukowych.

Członkiem Studenckich Kół Naukowych może zostać każdy student zainteresowany tematyką, będącą przedmiotem działalności danego Koła. Członkostwo nabywa się poprzez aktywny udział w realizacji projektów.