prof. dr hab. Grzegorz Białuński,

Ważniejsze publikacje:

 1. Osadnictwo regionu Wielkich Jezior Mazurskich od XIV do początków XVIII wieku. Starostwa leckie (giżyckie) i ryńskie, Olsztyn 1996, ss. 249;
 2. Atlas Historyczny Miast Polskich, t. III: Mazury, z. 1: Giżycko, komentarz i opracowanie historyczne, Toruń-Giżycko 1998;
 3. Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich, Olsztyn 1999, ss. 188;
 4. Przemiany społeczno-ludnościowe południowo-wschodnich obszarów Prus Krzyżackich i Książęcych (do 1568 roku), Olsztyn 2001, ss. 294;
 5. Kolonizacja „Wielkiej Puszczy” (do 1568 roku) – starostwa piskie, ełckie, straduńskie, zelkowskie i węgoborskie (węgorzewskie), Olsztyn 2002 [druk 2003], ss. 237;
 6. Siedlungswesen im Bereich der Groβen Masurischen Seen vom 14. bis 18. Jahrhundert Ämter Lötzen und Rhein, Hamburg 2005, ss. 256;
 7. Ród Prusa Kleca ze szczególnym uwzględnieniem rodziny von Pfeilsdorfów-Pilewskich, Malbork 2006, ss. 128;
 8. Bevölkerung und Siedlung im ordensstaatlichen und herzoglichen Preussen im Gebiet der “Grossen Wildnis” bis 1568, Hamburg 2009, ss. 462;
 9. O dacie śmierci księcia sandomierskiego Henryka, w: Kaci, święci, templariusze, Studia z dziejów średniowiecza, nr 14, 2008 [druk 2009], ss. 23-34;
 10. Emigracja Prusów w XI–XIV wieku, Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim, t. III, 2008 [druk 2009], ss. 35-63;
 11. O zasiedleniu ziemi lubawskiej w okresie przedkrzyżackim w świetle źródeł pisanych i toponomastycznych, Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim, t. IV, 2008 [druk 2009], ss. 289-320;
 12. Przyczynek w sprawie lokacji miasta w Giżycku, Komunikaty Mazursko–Warmińskie, 2009, nr 1, ss. 71-78;
 13. Prus Pipin, Echa Przeszłości, X, 2009, ss. 49-55;
 14. Skomantų kiltìs, Terra Jatwezenorum. Istorijos paveldo metraštis, 2009 (1), ss. 70-94;
 15. Uwagi w sprawie pierwszej lokacji miasta w Ełku, Komunikaty Mazursko–Warmińskie, 2009, nr 3, ss. 393-397.

Aktualne tematy badawcze:

 1. Przemiany osadniczo-społeczne Prus Krzyżackich i Prus Książęcych (od początków krzyżackiej kolonizacji do początku XVIII w.);
 2. Małe miasta w Prusach Książęcych (do XVIII wieku);
 3. Rody pruskie (z dziejów asymilacji Prusów XIII-XVII w.);
 4. Drogi zaniku plemion pruskich

Krótki naukowy życiorys: Urodzony 2 IV 1967 r. w Giżycku. Od 1985 do 1990 r. studiował historię na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tutaj w jego zainteresowaniu znalazły się dwa problemy, które naukowo kontynuuje do dzisiaj: osadnictwo na Mazurach i dzieje Prusów. Pierwszy problem był rozwijany poprzez działalność w Kole Miłośników Warmii i Mazur przy opiece naukowej prof. J. Małłka. Drugi na seminarium magisterskim pod kierunkiem prof. A. Czacharowskiego. Tutaj powstała jego praca magisterską, pt. „Galindowie -rozwój i zanik plemienia”, którą obronił 12 czerwca 1990 r. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako nauczyciel historii w szkole podstawowej w Giżycku, gdzie pracował do 31 sierpnia 1996 r. Jednocześnie – z inspiracji prof. J. Małłka – od 1990 r. pracował nad rozprawą doktorską pt. „Osadnictwo południowej i środkowej strefy Wielkich Jezior Mazurskich – starostwo leckie (giżyckie) i ryńskie od XIV dopoczątku XVIII wieku. Studium zmian osadniczych na środkowych Mazurach”, którą napisał pod kierunkiem prof. M. Biskupa. Pracę tę obronił 6 marca 1996 na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tym samym tytuł doktora nauk historycznych. Od 1 września 1996 r. pracuje jako adiunkt w Ośrodku Badań Naukowych im W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, a od 1 października 2004 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mazursko-Warmińskiego. Kontynuuje prace nad dwoma zagadnieniami: dziejami Prus oraz szeroko pojętym osadnictwem Mazur (od XIV do XVIII w.). Praca Przemiany społeczno-ludnościowe południowo-wschodnich Prus Krzyżackich i Książęcych do 1568 r. (Olsztyn 2001) stała się podstawą do kolokwium habilitacyjnego, które odbyło się 8 października 2002 r. na UMK w Toruniu. Z kolei problem osadnictwa Mazur znalazł swoją kontynuację w kolejnej publikacji: „Kolonizacja Wielkiej Puszczy (do 1568 roku) – starostwa piskie, ełckie, straduńskie, zelkowskie i węgobroskie (węgorzewskie), (Olsztyn 2002). Zaś w ostatnio wydanej monografii „Ród Prusa Kleca ze szczególnym uwzględnieniem rodziny von Pfeilsdorfów-Pilewskich” (Malbork 2006) przybliżył problem asymilacji dawnych Prusów w państwie zakonu krzyżackiego na przykładzie charakterystyki jednego rodu. W sumie jest autorem ponad dwustu publikacji naukowych i tyluż popularnonaukowych.

12 stycznia prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał, a 22 lutego 2012 r. wręczył nominację profesorską Grzegorzowi Białuńskiemu, kierownikowi Zakładu Historii Krajów Nadbałtyckich UWM.

Prowadzone zajęcia: Historia powszechna nowożytna XVI-XVIII w.; historia powszechna średniowiecza; seminaria licencjackie i magisterskie.

Adres e-mail: drgb@wp.pl