• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa

STUDIA PODYPLOMOWE BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ

Uwaga!


Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z nową ofertą kształcenia w tym zakresie, alternatywną do studiów podyplomowych:


Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych (naciśnij TUTAJ)


Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

ul. Kurta Obitza 1,

10-725 Olsztyn

 tel. (089) 524-64-40, tel/fax (089) 527-36-12


Kierownik Studium: dr hab. Marzena Świgoń, prof UWM

Kontakt: e-mail: marzena.swigon@uwm.edu.pl (preferowany)

Kontakt: tel. nr tel. do pok. 230 > 89 524 63 16


Edycja XVIII: od 2016 r.

Program studiów obejmuje zagadnienia procesu biblioteczno-informacyjnego z uwzględnieniem specyfiki różnych typów bibliotek i ośrodków informacji. W toku studiów słuchacze poznają podstawy prawne organizacji i zarządzania bibliotekami, procesy opracowania formalnego i rzeczowego zbiorów, zautomatyzowane metody wyszukiwania, opracowywania i udostępniania informacji oraz dokumentów, także drukowane i elektroniczne źródła informacji.

Wiedzę ogólną poszerzają zagadnienia z zakresu bibliotekarstwa, historii książki, czytelnictwa, klasyfikacji piśmiennictwa, literatury współczesnej, archiwistyki, wiedzy wydawniczej i księgarskiej, projektowania systemów informacyjnych, metodyki pracy pedagogicznej z czytelnikiem i marketingu bibliotecznego.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, przygotowują do pracy w różnych typach bibliotek ‒ naukowych, publicznych, szkolnych, pedagogicznych, specjalistycznych.

Czas trwania studiów: planowane 2 semestry

Uczestnicy studiów: absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich

Gwarantujemy dostęp do zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz krajowych i zagranicznych baz danych

Zajęcia realizowane będą na dwudniowych zjazdach (soboty i niedziele) przeciętnie dwa razy w miesiącu.

Zasady przyjmowania kandydatów: rejestracja w systemie IRK:

https://irk.uwm.edu.pl/podyplomowe/katalog.php?op=info&id=14_BIIN_3&kategoria=

Termin rozpoczęcia zajęć: Po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

Czesne około 3 tysięcy złotych, wysokość opłaty podana będzie w terminie późniejszym, wnoszona jest w całości. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek kandydata należność może być rozłożona na raty. Wpłaty należy dokonać w kasie Uniwersytetu (rektorat, ul. Oczapowskiego 2) z zaznaczeniem: Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa (XVIII edycja: subkonto (14.410.003) bądź przelewem na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

Bank PeKaO SA:

Numer Konta:

41 1240 1590 1111 0000 1452 5650

z zaznaczeniem: Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa, XVIII edycja:

subkonto

14.410.003

 


Instytut Historii
i Stosunków
Międzynarodowych
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl