• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa

STUDIA PODYPLOMOWE  BIBLIOTEKOZNAWSTWA  I INFORMACJI  NAUKOWEJ

Wydział  Humanistyczny
Instytut   Historii  i  Stosunków  Międzynarodowych
10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza  1, tel. (089) 524-64-40, tel/fax (089) 527-36-12

Edycja XVIII: Rok akademicki 2015/2016

Program studiów obejmuje zagadnienia procesu biblioteczno-informacyjnego z uwzględnieniem specyfiki różnych typów bibliotek i ośrodków informacji. W toku studiów słuchacze poznają podstawy prawne organizacji
i zarządzania bibliotekami, procesy opracowania formalnego
i rzeczowego zbiorów, zautomatyzowane metody wyszukiwania, opracowywania
i udostępniania informacji oraz dokumentów, także drukowane
i elektroniczne źródła informacji.

Wiedzę ogólną poszerzają zagadnienia z zakresu bibliotekarstwa, historii książki, czytelnictwa, klasyfikacji piśmiennictwa, literatury współczesnej, archiwistyki, wiedzy wydawniczej i księgarskiej, projektowania systemów informacyjnych, metodyki pracy pedagogicznej z czytelnikiem i marketingu bibliotecznego.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, przygotowują do pracy w różnych typach bibliotek naukowych, publicznych, szkolnych, pedagogicznych, specjalistycznych.

Czas trwania studiów: planowane 2 semestry 

Uczestnicy studiów: absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich

Gwarantujemy dostęp do zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz krajowych i zagranicznych baz danych

Zajęcia realizowane będą na dwudniowych zjazdach (soboty i niedziele) przeciętnie dwa razy w miesiącu.

Zasady przyjmowania kandydatów: rejestracja w systemie IRK

Termin rozpoczęcia zajęć: Po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

Czesne wysokość opłaty podana będzie w terminie późniejszym, wnoszona jest w całości. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek kandydata należność może być rozłożona na raty. Wpłaty należy dokonać w kasie Uniwersytetu (rektorat, ul. Oczapowskiego 2)
z zaznaczeniem: Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa
(XVIII edycja: subkonto (14.410.003) bądź
przelewem na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
Bank PeKaO SA nr 41 1240 1590 1111 0000 1452 5650 – z zaznaczeniem: Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa, XVIII edycja: subkonto 14.410.003.

 

Kierownik Studium: dr hab. Marzena Świgoń

Kontakt: e-mail: marzena.swigon@uwm.edu.pl

        Kontakt: tel. nr tel. do pok. 230 > 89 524 63 16 (w godzinach konsultacji
                    dr hab. Marzeny Świgoń)

                             89 524 64 40 (Sekretariat Instytutu) 

                             89 52736 12 (Sekretariat Instytutu)

 

10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1, III piętro, Sekretariat Instytutu (pokój nr 342), godz. 8:00-14:00.

 

 


Instytut Historii
i Stosunków
Międzynarodowych
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl