• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Historia

STUDIA PODYPLOMOWE HISTORII

studia kwalifikacyjne

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie
10-725 Olsztyn ul. Kurta Obitza 1, pok. 107 C tel./fax: 89 524-64-75


Tytuł studiów: Studia Podyplomowe Historii.

Adresat studiów: przede wszystkim absolwenci studiów wyższych uczący w szkołach historii.

Cele studiów: uzyskanie kwalifikacji zawodowych do nauczania historii jako drugiego przedmiotu. Zaliczenie Wydziału do I kategorii naukowej i posiadane prawa do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie historii oraz konstrukcja programu z kontrolą poszczególnych epok w postaci egzaminów i konieczności napisania pracy końcowej jako zwieńczenie seminarium upoważniają nas do udzielania tak szerokich uprawnień.

Opis: Studia zapewnią absolwentom, w oparciu o najnowszy stan badań, niezbędne kompendium wiedzy z zakresu historii oraz wskażą możliwości wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w dostępie do nowych źródeł informacji i doskonaleniu procesu dydaktycznego. Ukończenie studiów powinno znacząco wzbogacić wiedzę merytoryczną i umiejętności warsztatowe nauczyciela historii.

Czas trwania: 3 semestry - 365 godz.
Zajęcia realizowane będą na dwudniowych zjazdach (soboty i niedziele) przeciętnie dwa razy w miesiącu.

Kadra: zajęcia prowadzić będą samodzielni pracownicy naukowi i adiunkci zatrudnieni w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM.

Rekrutacja: wg kolejności zgłoszeń.
Termin: do 12 października 2015 r.

Wymagane dokumenty:
podanie (w formacie pdf) (w formacie word);
3 fotografie;
odpis dyplomu ukończenia studiów,
Kserokopię dowodu osobistego.

Kryteria oceny słuchaczy: egzaminy z przedmiotów kierunkowych, zaliczenia z przedmiotów pomocniczych, napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Warunki uzyskania dyplomu: uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych programem Studiów, odbycie praktyki oraz obrona pracy dyplomowej.

Koszt studiów: czesne 1550 zł za semestr I, 1550 zł za semestr II oraz 650 zł za semestr III.
Czesne można opłacać w kasach uczelni
(ul. Prawocheńskiego 2 – Kortowo 900 - 1300) lub na konto:
UWM w Olsztynie, Bank Handlowy w Warszawie SA nr 29 1030 1218 0000 0000 9113 2052
z dopiskiem: Studia Podyplomowe Historii – XVI edycja (0403-0402).

Informacje:
Kierownik Studiów: dr hab. Krzysztof Narojczyk, prof. UWM, pok. 107 C
Sekretarz Studiów: mgr Artur Rusowicz, pok. 107 C.


 


Instytut Historii
i Stosunków
Międzynarodowych
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl