• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Historia

STUDIA PODYPLOMOWE HISTORII

studia kwalifikacyjne

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie
10-725 Olsztyn ul. Kurta Obitza 1, pok. 107 C tel./fax: 89 524-64-75

Tytuł studiów: Studia Podyplomowe Historii.

 Adresat studiów: przede wszystkim absolwenci studiów wyższych uczący w szkołach historii.

 Cele studiów: uzyskanie kwalifikacji zawodowych do nauczania historii jako drugiego przedmiotu. Zaliczenie Wydziału do I kategorii naukowej i posiadane prawa do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie historii oraz konstrukcja programu z kontrolą poszczególnych epok w postaci egzaminów i konieczności napisania pracy końcowej jako zwieńczenie seminarium upoważniają nas do udzielania tak szerokich uprawnień.

 Opis: Studia zapewnią absolwentom, w oparciu o najnowszy stan badań, niezbędne kompendium wiedzy z zakresu historii oraz wskażą możliwości wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w dostępie do nowych źródeł informacji i doskonaleniu procesu dydaktycznego. Ukończenie studiów powinno znacząco wzbogacić wiedzę merytoryczną i umiejętności warsztatowe nauczyciela historii.

 Czas trwania: 3 semestry - 365 godz. Zajęcia realizowane są na dwudniowych zjazdach (soboty i niedziele) przeciętnie dwa razy w miesiącu.

 Kadra: zajęcia prowadzić będą samodzielni pracownicy naukowi i adiunkci zatrudnieni w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM.

 Rekrutacja: przeprowadzana jest w cyklu rocznym wg kolejności zgłoszeń. Niezbędne jest zarejestrowanie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (adres: https://irk.uwm.edu.pl/pl/ ). Termin: do 15 października każdego roku. Edycja uruchamiana jest w wypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

Wymagane dokumenty:

podanie (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydatów);

odpis dyplomu ukończenia studiów,

kserokopia dowodu osobistego.

Kryteria oceny słuchaczy: egzaminy z przedmiotów kierunkowych, zaliczenia z przedmiotów pomocniczych, napisanie i obrona pracy dyplomowej.

 Warunki uzyskania dyplomu:

uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych programem Studiów, odbycie praktyki oraz obrona pracy dyplomowej.

 Koszt studiów: czesne 1550 zł za semestr I, 1550 zł za semestr II oraz 650 zł za semestr III.

 Informacje:

Kierownik Studiów: dr hab. Krzysztof Narojczyk, prof. UWM, pok. 107 C, tel. 89 254 64 75.

Sekretarz Studiów: mgr Artur Rusowicz, pok. 107 C, tel. 89 254 64 75.

 
 


Instytut Historii
i Stosunków
Międzynarodowych
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl