• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - STUDIA MAGISTERSKIE (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STUDIA II STOPNIAW ramach studiów magisterskich dostępna jest specjalność

  • Wschodoznawstwo


Więcej informacji:

tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12


Zapraszamy wszystkich chętnych (18+, 30+, 40+, 50+)

Godziny zajęć dostosujemy do Państwa potrzeb. Istnieje możliwość indywidualnej organizacji i toku studiów. Studia w systemie 30+ będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.


I Ty możesz zostać studentem stosunków międzynarodowych!


Absolwenci stosunków międzynarodowych posiadają wiedzę z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, prawnych i ekonomicznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Ukończenie studiów daje możliwości zatrudnienia wszędzie tam, gdzie wymagana jest od pracownika sprawność w kontaktach interpersonalnych, umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu problemów zawodowych, łatwość dostosowywania się do nowych sytuacji i ról zawodowych, umiejętność argumentacji, przekonywania, negocjowania itp. Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, w przedsiębiorstwach i organach samorządowych rozwijających współpracę międzynarodową, placówkach kulturalnych, środkach masowego przekazu.


Forma studiów

Studia stacjonarne.


Czas trwania studiów

2 lata > 4 semestry > 1192 godziny zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, (m.in. podstawy przedsiębiorczości, prawo gospodarcze Unii Europejskiej, bezpieczeństwo międzynarodowe, międzynarodowe rynki finansowe, międzynarodowa polityka społeczna, międzynarodowa ochrona praw człowieka, prognozowanie i symulacje międzynarodowe, międzynarodowa ochrona środowiska, międzynarodowe transakcje gospodarcze, prawo konfliktów zbrojnych, globalizacja i regionalizacja, struktura etniczna, religijna i społeczna państw byłego ZSRR, transformacja polityczno-ustrojowa państw byłego ZSRR, dziedzictwo kulturowe Europy Wschodniej, polityka międzynarodowa, bezpieczeństwa i współpracy regionalnej państw Europy Wschodniej, przemiany gospodarcze w państwach Europy Wschodniej, polska polityka wschodnia, obszar Europy Wschodniej jako region turystyczny, konwersatorium z jęz. angielskiego/ jęz. niemieckiego (do wyboru), konwersatorium z jęz. rosyjskiego/ jęz. ukraińskiego (do wyboru).


Limit przyjęć

30 osób.


Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów.


Cel kształcenia

Absolwenci kierunku stosunki międzynarodowe uzyskują pogłębioną wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w sytuacji dynamicznych przemian społecznych, politycznych i gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie. Poznają też specyfikę obszaru Europy Wschodniej oraz regionów sąsiadujących.


Obszary zatrudnienia

Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwent kierunku stosunki międzynarodowe może znaleźć zatrudnienie:

  • w administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach polskich prowadzących działalność na rynkach wschodnich, w organizacjach pozarządowych działających na obszarze Polski, Unii Europejskiej oraz krajów Europy Wschodniej,
  • jako menadżer i animator sfery kultury i dziedzictwa kulturowego w instytucjach państw Europy Wschodniej, Unii Europejskiej, innych strukturach międzynarodowych, organach administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego współpracujących z zagranicą, placówkach zagranicznych (ambasadach, konsulatach, biurach sfery kultury), instytucjach pozarządowych podejmujących działalność międzynarodową, miastach partnerskich,
  • jako pracownik agencji public relations, reklamowych, turystycznych i informacyjnych oraz wydawniczych,
  • w charakterze doradcy/konsultanta w zakresie tworzenia, promowania i upowszechniania projektów kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych w instytucjach europejskich, organach administracji państwowej i samorządowej,
  • absolwent będzie również przygotowany do pojęcia studiów III stopnia (doktoranckich).


Treści kształcenia

Program studiów kształtowany wielowariantowo, dostosowany jest do standardów europejskich. Umożliwia studiowanie przedmiotów, które szczególnie interesują oraz przewiduje osiągnięcie przez absolwenta kompetencji językowych zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Uzupełnieniem programu kształcenia jest blok przedmiotów do wyboru w formie wykładów monograficznych oraz przedmiotów do wyboru, których tematyczna różnorodność pozwala studentowi na planowanie ścieżki własnego rozwoju intelektualnego oraz poszerzanie zainteresowań. Studia będą kończyć się złożeniem pracy dyplomowej (magisterskiej), pisanej w ramach seminariów naukowych pod kierunkiem profesorów, doktorów habilitowanych oraz doktorów posiadających kierunkowy i specjalnościowy dorobek naukowy i dydaktyczny.


Dostępność do Internetu, literatury i pomocy naukowych

Internet: W budynku Centrum Nauk Humanistycznych (gdzie odbywają się zajęcia) studenci mogą korzystać z bezprzewodowej sieci internetowej w ramach programu EDUROAM, ponadto do dyspozycji jest laboratorium komputerowe.

Biblioteki:
Biblioteka Uniwersytecka, Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Teologii i Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”, specjalistyczna biblioteka regionalna o profilu humanistycznym w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, księgozbiór Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz biblioteki multimedialnej „Planeta 11”.

Archiwa: Archiwum Państwowe w Olsztynie, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Archiwum Muzeum Warmii i Mazur.

 


Instytut Historii
i Stosunków
Międzynarodowych
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl