• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Turystyka Historyczna (w ramach kierunku HISTORIA)

TURYSTYKA HISTORYCZNA


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU


https://www.facebook.com/pages/Turystyka-Historyczna-UWM/253342398133516?ref=stream


W strategii rozwoju regionu warmińsko-mazurskiego ważną rolę przypisano turystyce. Ma ona stać się jedną z wielu gałęzi gospodarczych. Inwestowanie w turystykę jest szczególnie widoczne w ostatnich latach. W celu lepszego obsłużenia przybywających na Warmię i Mazury turystów niezbędna jest znajomość regionu, jego historii i kultury oraz profesjonalne przygotowanie w zakresie administrowania i zarządzania wiedzą historyczną. Dotychczasowe inicjatywy edukacyjne w naszym regionie nie podjęły kształcenia specjalistów w zakresie turystyki historycznej. Proponowana specjalność w poważnym stopniu może tę lukę uzupełnić.

Kierunek studiów

Historia (więcej informacji naciśnij TUTAJ)

Specjalność

Turystyka Historyczna.

Poziom kształcenia

Studia I stopnia.

Forma studiów

Studia stacjonarne.

Czas trwania studiów

3 lata > 6 semestrów > zajęcia: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria (m.in. historia turystyki, podstawy krajoznawstwa, marketing i zarządzanie w turystyce, geografia turystyczna świata i Polski, historia architektury i sztuki, dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur, projektowanie tras i imprez turystyki historycznej).

Limit przyjęć

30 osób.

Zasady rekrutacji

W systemie „nowej matury”: na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, w części pisemnej egzaminu maturalnego (3 do wyboru) z przedmiotów: geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości: historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny. W systemie „starej matury” na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na  świadectwie dojrzałości z 3 przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym. W przypadku występowania na świadectwie kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczenia średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości). W przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczenia średniej ocen uwzględnia się 0 (zero) punktów z przedmiotu.Cele kształcenia
Absolwenci historii o specjalności turystyka historyczna zdobędą kwalifikacje niezbędne do organizacji przedsięwzięć o charakterze historycznym oraz turystycznym. Pomyślne ukończenie studiów pozwoli na zapoznanie się z wiedzą historyczną oraz wiedzą w zakresie najnowszych trendów i sposobów realizacji przedsięwzięć turystycznych. Z kolei wiedza z obszaru podstaw prawnych i zarządzania da przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tej gałęzi gospodarki. Zajęcia z organizacji widowisk historycznych, odtwórstwa historycznego oraz zagospodarowania obiektów historycznych dadzą wiedzę i umiejętności potrzebne przy realizacji przedsięwzięć animacyjnych. Absolwenci staną się poszukiwanymi i cenionymi fachowcami na rynku pracy w zakresie animacji historii i turystyki historycznej.

Obszary zatrudnienia
Absolwenci historii ze specjalnością turystyka historyczna będą mogli znaleźć zatrudnienie w biurach podróży (jako organizatorzy imprez, piloci i przewodnicy), w agencjach turystycznych i hotelach, podmiotach animujących i promujących turystykę, w administracji regionalnej, w instytucjach zajmujących się kształtowaniem relacji europejskich, w firmach i instytucjach współpracujących z przedstawicielami innych państw, w muzeach, skansenach; będą przygotowani do pełnienia kierowniczych funkcji w odpowiednich wydziałach administracji samorządowej i państwowej czy organizacji pozarządowych.

Treści kształcenia
Dobór przedmiotów oraz liczba godzin opiera się na stosowanych standardach ministerialnych. W ramach wykładów specjalnościowych wprowadzono przedmioty dotyczące turystyki historycznej. Treści kształcenia będą koncentrować się na regionalnym potencjale turystyki kulturowej, która w niniejszej propozycji sprowadza się do historycznej percepcji trudnych, wielokulturowych dziejów Europy, Polski i regionu. Współcześnie, bez właściwego zrozumienia procesów historycznych nie można zrozumieć wielokulturowego oblicza Europy. Studia będą kończyć się złożeniem pracy dyplomowej (licencjackiej), pisanej w ramach seminariów naukowych pod kierunkiem profesorów, doktorów habilitowanych oraz doktorów posiadających kierunkowy i specjalnościowy dorobek naukowy i dydaktyczny.

Dostępność do Internetu, literatury i pomocy naukowych
Internet:
W budynku Centrum Nauk Humanistycznych (gdzie odbywają się zajęcia) studenci mogą korzystać z bezprzewodowej sieci internetowej w ramach programu EDUROAM, ponadto do dyspozycji jest laboratorium komputerowe.

Biblioteki: Biblioteka Uniwersytecka, Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Teologii i Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”, specjalistyczna biblioteka regionalna o profilu humanistycznym w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, księgozbiory Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz biblioteki multimedialnej „Planeta 11”.

Archiwa: Archiwum Państwowe w Olsztynie, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Archiwum Muzeum Warmii i Mazur.

 


Instytut Historii
i Stosunków
Międzynarodowych
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl