• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacje na temat Zakładu Historii XX wieku

Do najważniejszych osiągnięć naukowo-merytorycznych można zaliczyć stały rozwój naukowy zespołu, czego wymiernym efektem jest uzyskanie w ciągu ostatnich pięciu lat jednego tytułu naukowego profesora, trzech stopni doktora habilitowanego oraz dwóch stopni doktora. Jako wdrożenia w ofercie kształcenia Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych wprowadzone przez członków zespołu badawczego należy wymienić umieszczenie w programie studiów historycznych od 2006 r. specjalizacji z historii wojskowości.

Docenieniem aktywności naukowej, dorobku naukowego i dydaktycznego historyków Zakładu Historii XX Wieku szczególnie w obszarze historii wojskowości było powierzenie im we wrześniu 2007 roku przez Komisję Historii Wojskowej Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk i Stowarzyszenia Historyków Wojskowości organizacji IX Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości.  Komitet Organizacyjny utworzyli dr W.B. Łach, dr D. Radziwiłłowicz oraz mgr Tomasz Gajownik. Podczas obrad dokonano okresowego podsumowania podejmowanych badań nad narodową historią myśli wojskowej na tle myśli powszechnej. Udział w konferencji ponad stu prelegentów dowodzi dużego zapotrzebowania na tę tematykę i podkreśla wagę wcześniejszych doświadczeń. Efektem Forum było wydanie pod redakcją dr. hab. W. B. Łacha materiałów pokonferencyjnych, które stanowią trwały dorobek i prezentują aktualny stan badań nad polską myślą wojskową. O kompleksowym charakterze tej pracy świadczy imponująca liczba 82 autorów z prawie wszystkich ośrodków naukowych z całej Polski.

W 2009 roku ważnym przedsięwzięciem organizacyjnym i naukowym była organizacja przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Większość członków Zakładu w sposób bardzo aktywny włączyła się w organizację Zjazdu np. dr R. Gross pełnił funkcję sekretarza Biura Organizacyjnego, a inne osoby uczestniczyły w merytorycznym przygotowaniu poszczególnych części Zjazdu. I tak 16 września dr hab. W.B. Łach oraz D. Radziwiłłowicz byli koordynatorami panelu Historia wojskowości: Wojna w dziejach państwa i narodu polskiego, zaś 18 września koordynatorami sympozjum: Średniowieczne miejsca pamięci w kształtowaniu tożsamości narodowej. W innym dniu dr Karol Sacewicz przewodniczył jednej z części panelu prezentacji i promocji książki historycznej pt. Różne oblicza historii, i zaś dr. hab. D. Radziwiłłowicz uczestniczył w panelu: Małe ojczyzny – wielkie kraje na którym przedstawił temat: Tradycja grunwaldzka w świadomości politycznej społeczeństwa polskiego i niemieckiego na przełomie XIX i XX wieku, połączonym z prezentacją książki prelegenta, zatytułowanej „Tradycja grunwaldzka w świadomości politycznej społeczeństwa polskiego w latach 1910 -1945” (Olsztyn 2003). Podczas dalszej części spotkania można było zobaczyć prezentację multimedialną, przygotowaną przez D. Radziwiłłowicza i J. Gancewskiego, pod tytułem Grunwald w świadomości Polaków. Zasługą D. Radziwiłłowicza było zorganizowanie na czas XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich wystawy malarstwa batalistycznego Henryka Zagórskiego, na której artysta ten zaprezentował kilkanaście swoich dzieł obrazujących chwałę polskiego oręża.

Jednym z najbardziej zasłużonych nie tylko w działalności naukowej i dydaktycznej naukowców dla Zakładu Historii XX wieku, ale także dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i różnych instytucji Olsztyna oraz województwa warmińsko-mazurskiego jest prof. dr hab. Bohdan Łukaszewicz. Pod jego opieką powstało 121 prac licencjackich i magisterskich. Był promotorem 2 prac doktorskich i recenzentem 15 dysertacji. Ponadto jako recenzent brał udział w 10 kolokwiach habilitacyjnych (w tym w 7 z ramienia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów). Opiniował także granty KBN. Ukoronowaniem naukowych sukcesów Profesora jest otrzymanie w 2011 roku z rąk Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP, nominacji profesorskiej.

Przez ponad dwadzieścia lat istnienia Zakładu Historii Najnowszej, w różnych jego formach organizacyjnych, swoją karierę zawodową, w jednych przypadkach na długie lata w innych nie, związało kilkunastu badaczy. Wymiernym efektem ich naukowej obecności stały się oryginalne prace, których zakres problemowy koncentrował się zarówno na tematyce regionalnej, jak również na zagadnieniach najnowszej i współczesnej historii Polski oraz historii powszechnej. Spod piór pracowników Zakładu wyszło ponad 230 publikacji, w tym 19 monografii, 5 wydawnictw źródłowych oraz liczne redakcje prac zbiorowych, artykuły monograficzne i źródłowe, recenzje, polemiki, kroniki naukowe publikowane w 27 polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Wiele prac pracowników Zakładu spotkało się z uznaniem środowisk naukowych Polski, m. in. opublikowana w 2009 r. monografia D. Radziwiłłowicza „Polskie formacje zbrojne we wschodniej Rosji oraz na Syberii i Dalekim Wschodzie w latach 1918 – 1920” (Olsztyn 2009) wzięła udział w II edycji konkursu im. Oskara Haleckiego Książka Historyczna Roku i w kategorii „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polakom w okresie XX wieku” i została zakwalifikowana wśród dziewięciu innych do finału konkursu.

 


Instytut Historii
i Stosunków
Międzynarodowych
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl