• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Prof. dr hab. Henryk Stroński

KATEDRA WOJSKOZNAWSTWA i STUDIÓW STRATEGICZNYCH

E-mail: h.stronski@uwm.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-2139-5318.

Dyscyplina i specjalność naukowa:

  • Historia najnowsza.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • Stosunki polsko-ukraińskie;
  • Polacy na Ukrainie;
  • Transformacja systemowa w krajach Europy Wschodniej;
  • Kościół rzymsko-katolicki na Wschodzie.


PUBLIKACJE


Rozdziały w monografiach

Henryk Stroński, Ujawnienie i odrodzenie Polaków w niepodległej Ukrainie: próba bilansu na 25-lecie ruchu polonijnego, [w:] Ukraina–Polska–Unia Europejska. Ze studiów nad przekształceniami ustrojowymi na przełomie XX i XXI wieku, red. H. Stroński, J. Gołota, O. Krasiwski, Olsztyn-Lwów-Ostrolęka 2014, s. 234-244.

Henryk Stroński, Język a polityka na Marchlewszczyźniepolskim rejonie autonomicznym na Ukrainie Sowieckiej 1925-1935, [w:] Język Polski Dawnych Kresów Wschodnich, t. 5, Warszawa 2013, s. 345-361.

Henryk Stroński, Zakład Stosunków Międzynarodowych, [w:] Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1969-1988-2013). Dzieje-profil badawczy-absolwenci, red. A. Kopiczko, Olsztyn 2013, s.131-140.


Artykuły w czasopismach naukowych

Henryk Stroński, Polacy na Ukrainie i Ukraińcy w Polsce, jako czynniki w stosunkach polsko-ukraińskich, „Zeszyty Naukowe. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika”, XXIX, 2014, s. 401-414.

Henryk Stroński, 75 lat temu na Ukrainie… O represjach stalinizmu wobec Polaków w latach 30. XX wieku, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, 2013, nr 4, s. 89-121.

Henryk Stroński, Каменецкая Римско-католическая епархия и её епископ Пётр Маньковский, „Аnalecta Catholica”, 2009-2010, t. V-VI, 2012, s. 111-134.

Henryk Stroński, Z życia Polaków na Ukrainie i w Tarnopolu, „Tygiel. Kwartalnik Elbląski”, 2011, nr 1/2 (62/63), s. 98-113.

Henryk Stroński, «Прощай, Украина!..». К 75-летию депортации поляков из Украины в Казахстан, «Зеркало недели» [Киев-Украина] 2011, nr 36, 7 октября.

Henryk Stroński (rec.), Олег Калакура, Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті, Київ 2007, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2010, nr 2, s. 174-182.

Henryk Stroński (rec.), Jan Pisuliński, Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944-1947. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, „Echa Przeszłości” 2010, t. IX, s. 114-119.


Redakcje monografii wieloautorskich

Ukraina–Polska–Unia Europejska. Ze studiów nad przekształceniami ustrojowymi na przełomie XX i XXI wieku, red. H. Stroński, J. Gołota, Olsztyn-Lwów-Ostrołęka 2014, ss. 574.

Polska dyplomacja na Wschodzie w XX – początku XXI wieku, red. H. Stroński, G. Seroczyński, Olsztyn-Charków 2010, ss. 460.

Polska rodzina na Wschodzie, red. H. Stroński, Tarnopol 2008, ss. 423.


UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH


Konferencje

Henryk Stroński, Polacy na służbie rosyjskiej na Południu Ukrainy na przełomie XIX i XX wieku w świetle wspomnień Eugeniusza Janiszewskiego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Miedzy irredentą a kolaboracją.  Legalizm a lojalizm „Dusza urzędnika”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. [Olsztyn 20-21 października 2014 r.]

Henryk Stroński, Czemu im się udało? Próba konfrontacji transformacji ustrojowej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Od totalitaryzmu do demokracji. Transformacja ustrojowa w dziedzinie samorządu terytorialnego (na przykładzie Mazowsza Północno Wschodniego i Wołynia (Ukraina), UWM w Olsztynie, Krzemieniecki Humanistyczno-Pedagogiczny Instytut im. T. Szewczenki, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. [Ostrołęka 4-5 grudnia 2013 r.]

Henryk Stroński, Czym była, jest i może być polska kultura na Kresach /na przykładzie Ukrainy/, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Biblioteki w kulturze Kresów. Kresowianie w bibliotekach w Polsce i na świecie, Katedra Badań nad Komunikacją i Społeczeństwem Wielokulturowym, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, Światowa Rada Badań nad Polonią. [Opole 28-29 września 2013 r.] 

Henryk Stroński, Współpraca Polski i Ukrainy w dziedzinie oświaty (1991-2013), Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Tadeusz Czacki i jego spuścizna. Ku 200-leciu śmierci organizatora Wołyńskiego Liceum w Krzemieńcu, UWM w Olsztynie, Krzemieniecki Humanistyczno-Pedagogiczny Instytut im. T. Szewczenki. [Krzemieniec 6-7 września 2013 r.]

Henryk Stroński, Za zgodą i niezgodą Klio. O współpracy naukowej historyków Polski i Ukrainy w latach 1989-2013, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Unia Europejska-Polska-Ukraina: społeczno-polityczny, socjalno-ekonomiczny i kulturalne aspekty współpracy, Akademia Państwowego Zarządzania przy Prezydencie Ukrainy, UWM w Olsztynie, UAM. [Lwów-Brzuchowice 19-20 kwietnia 2013 r.]

Henryk Stroński, Geneza, przebieg i skutki represji wobec Polaków w USSR w latach 30 XX wieku, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zapomniana zbrodnia. Ku 75-rocznicy deportacji Polaków z Ukrainy do Kazachstanu, Żytomierski Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki. [Żytomierz 28-29 października 2011 r.]


Seminaria

Henryk Stroński, „Między historią a współczesnością. Krzemieniec w przestrzeni kulturowej Polski i Ukrainy”, Sympozjum Międzynarodowe: Prorocy w swojej Ojczyźnie – Taras Szewczenko i Juliusz Słowacki. [Krzemieniec 4-7 września 2014 r.]


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Międzynarodowe stosunki polityczne;

Europa Wschodnia po rozpadzie ZSRR;

Państwa i narody Europy Wschodniej;

Historia Ukrainy.


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie;

Prezes Stowarzyszenia Uczonych Polskich Ukrainy.


NAGRODY, ODZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA

Nagrody indywidualne za działalność naukową i dydaktyczną Rektora UWM w Olsztynie.


HOBBY

Pszczelarstwo.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl