• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Prof. dr hab. Roman Jurkowski

KATEDRA HISTORII POWSZECHNEJ

E-mail: roman.jurkowski@uwm.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-3424-0307

Dyscyplina i specjalność naukowa:

 • Historia;
 • Historia Polski;
 • Historia powszechna.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Dzieje Ziem Zabranych w XIX i na początku XX wieku;
 • Myśl polityczna polskiego ziemiaństwa z Ziem Zabranych;
 • Stosunki polsko-rosyjskie w XIX wieku;
 • Polska kultura kresowa;
 • Udział Polaków w życiu parlamentarnym Imperium Rosyjskiego.


PUBLIKACJE


Monografie 

Roman Jurkowski, Kowieński marszałek, grodzieński gubernator: kresowe początki kariery politycznej Piotra Stołypina (1889-1903), Olsztyn 2015, ss. 615.

Roman Jurkowski, Zanim przyszła „Pożoga”. Dokumenty i materiały do działalności polityczno-społecznej Polaków na Podolu w latach 1905-1910. Wstęp, wybór  i opracowanie Roman Jurkowski. Olsztyn 2011, ss. 776.

Roman Jurkowski, Successes and Failures. Polish Landowners from the Nine Western Provinces in the Elections to the Russian State Duma and State Council in the years 1906-1913. Olsztyn 2010, ss. 152.


Rozdziały w monografiach

Roman Jurkowski, Audiencii u Nikolaâ II v 1906-1917 godah v vospominaniâh pol'skih členov Gosudarstvennogo coveta, [w:] Tavričeskie čteniâ 2015: Aktual`nyje problemy parlamentarizma : istoriâ i sovremennost: Meždunarodnâ naučnaâ konferenciâ, C.-Peterburg, Tavričeskij dvorec, 10-11 dekabrâ 2015 g. Sbornik naučnyh statiej. Č. 2 ,red. A.B. Nikolaeva, Sankt Petersburg 2016, s. 24-34.

Roman Jurkowski, Czy w relacjach z Rosją powoływać się na kongres wiedeński w niemal 100 lat po jego zakończeniu? Uwagi o podstawie prawnej i uzasadnieniu deklaracji oraz wniosku autonomicznego Koła Polskiego w I oraz w II Dumie Państwowej w 1906 i 1907 roku, [w:] 200 lat kongresu wiedeńskiego - nie tylko rocznicowo, red. N. Kasparek, M. Klempert, Olsztyn 2016, s. 147-162.

Roman Jurkowski, Działalność Stanisława Kościałkowskiego w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Wilnie w latach 1907-1940, [w:] Stanisław Kościałkowski: pamięci przywrócony, red. M. Dąbrowska, Warszawa 2016, s. 20-38.

Roman Jurkowski, Lubawa w okresie rozbiorów i pierwszej wojny światowej (1772-1920), [w:] Lubawa: dzieje miasta i regionu, red. K. Grążawski, Lubawa 2016, s. 199-268.

Roman Jurkowski, Polskie i rosyjskie echa tzw. azjatyckiej mowy Romana Dmowskiego w II Dumie Państwowej 17(30) maja 1907 r., [w:] Rok 1914 : jaka Polska, jaki świat? : w kręgu zainteresowań badawczych profesora Romana Wapińskiego, red. I. Sakowicz-Tebinka, Gdańsk 2016, s. 201-214.

Roman Jurkowski, Rosjanie wśród Litwinów w XIX wieku jako narzędzie rusyfikacji Ziem Zabranych. Przyczynek do dziejów osadnictwa chłopów rosyjskich w guberni kowieńskiej po powstaniu styczniowym, [w:] Migracje a tożsamość narodowa mieszkańców Europy Wschodniej w XIX i na początku XX wieku, red. D. Michaluk, Ciechanowiec 2016, s. 81-101.

Roman Jurkowski, Towarzystwa Rolnicze z Guberni Białoruskich wobec rewolucji 1905-1907, [w:] Znakamityâ minčane XIX-XX ctst. Minsk i Minščyna u padzeâh revalûcyi 1905-1907 gg. : matèryâly Belaruska-pol'skaj navykovaj kanferencyi, Minsk, 10 verasnâ 2015 g. , red. A. Valiki, R. Jurkowski, Minsk 2016, s. 45-54.

Roman Jurkowski, "Kovenskie gubernskie vedomosti" jako źródło do dziejów społeczeństwa guberni kowieńskiej w końcu XIX i na początku XX wieku, [w:] Kintančios Lietuvos visuomene : strukturos, veikejai, idejos : moksliniu straipsniu rinkinys, skirtas prof. habil. dr. Tamaros Bairašauskaites 65-mečio sukakčiai, red. O. Mastianica, V. Pugacziauskas, V. Żaltauskaite, Vilnius 2015, s. 162-183.

Roman Jurkowski, Mińskie Towarzystwo Rolnicze wobec wybuchu Wielkiej Wojny w 1914 roku, [w:] Znakamityâ minčane XIX-XX ctst. Minsk i Minščyna u gadu Peršaj susvetnaj vojny: lûdzi i vojna : matèryâly VIII belaruska-pol'skaj navyk.-tèarètyč. kanf.: Minsk, 9-10 krasavika 2014 g., red. A. Valiki, Z. Vinnicki, R. Jurkowski, M. Mruz, A. Trafimcyk, Minsk 2015, s. 123-134.

Roman Jurkowski, Najjaśniejszy Pan, cesarz, car - garść refleksji o lojalizmie polskich ziemian z Ziem Zabranych wobec dynastii Romanowów i państwa rosyjskiego na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Między irredentą a kolaboracją : ugoda, lojalizm i legalizm: "Dusza urzędnika" - zewnętrzna akceptacja i wewnętrzna niezgoda?, red. N. Kasparek, M. Klempert, Olsztyn 2015, s. 11-26.

Roman Jurkowski, Okrainnye znakomye. Pol'skie deputaty Gosudarstvennoj dumy i Gosudarstvennogo soveta iz Severo-Zapadnego kraâ i ih otnošeniâ c P.A. Stolypinym v 1906-1911 gg., [w:] Tavričeskie čteniâ 2014: Aktual'nyje problemy parlamentarizma : istoriâ i sovremennost': Meždunarodnâ naučnaâ konferenciâ, C.-Peterburg, Tavričeskij dvorec, 11-12 dekabrâ 2014 g. Sbornik naučnyh statiej. Č. 1, red. A.B. Nikolaeva, Sankt Petersburg 2015, s. 233-244.

Roman Jurkowski, Pol`skie deputaty Gosudarstvennoj Dumy i Gosudarstvennogo coveta i ih deâtel`nost` v načale Pervoj mirovoj vojny, [w:] Pervaâ mirovaâ vojna i Gosudarstvennaâ Duma: Materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii. Kazan`, 17-18 oktâbrâ 2014 goda, red. V.A. Letaev, V.G. Maluszkov, K.I. Mogilevskij, A.E. Petrov, R.R. Hajrutdinov, R.A. Ciunczuk, Moskwa 2015, s. 229-239.

Roman Jurkowski, "Puzyrek s âdom". Ippolit Korvin-Milevskij v Gosudarstvennom sovete v 1906-1910 gg., [w:] Tavričeskie čteniâ 2013: Aktual`nyje problemy parlamentarizma : istoriâ i sovremennost`: Meždunarodnâ naučnaâ konferenciâ, C.-Peterburg, Tavričeskij dvorec, 11-12 dekabrâ 2013 g. Sbornik naučnyh statiej. Č. 2, red. A.B. Nikolaeva, Sankt Petersburg 2014, s. 5-15.

Roman Jurkowski, Kuratorium Opieki nad Trzeźwością Ludu w powiecie kowieńskim w latach 1897-1899, [w:] Poszukiwania filozoficzne. T. 2, Etyka, sztuka, władza i historia, red. J. Michalczeni, J. Mizińska, K. Ossowska, Olsztyn 2014, s. 325-339.

Roman Jurkowski, Rosjanie we dworach kresowych po powstaniu styczniowym. Matki-Polki a zaborca, [w:] "Portret kobiecy" : Polki w realiach epoki. T. 1, red. M. Korybut-Marciniak, M. Zbrzeźniak, Łódź 2014, s. 149-160/

Roman Jurkowski, Czy tylko armia zaborcza? Kilka refleksji o obrazie armii rosyjskiej i służbie w niej we wspomnieniach i pamiętnikach polskich ziemian kresowych z drugiej połowy XIX i początku XX wieku, [w:] Między irredentą a kolaboracją: postawy społeczeństwa polskiego w latach niewoli - "W obcym mundurze", red. L. Michalska-Bracha, M. Korybut-Marciniak, Warszawa 2013, s. 223-239.

Roman Jurkowski, Maria z Donimirskich Świacka - polska działaczka społeczno-oświatowa z powiatu sieńskiego w guberni mohylewskiej, [w:] Znakamityâ minčane XIX-XX ctst. Postaci i rolâ žančyn u gramadskim i kul'turnym žycci Minska i Minšyny u XIX - pač XX st.: Matèryâly VII belaruska-pol'skaj nabyk.-tèarètyč. kanf.: Minsk, 26 krasavika 2012 g., red. A. Valiki, Z. Vinnicki, R. Jurkowski, M. Mruz, A. Mankevic, Minsk 2013, s. 141-152.

Roman Jurkowski, Pol`skie deputaty Gosudarstvennogo soveta v bor`be protiv popytok P.A. Stolypina vvedeniâ v 1906 godu zemstv v zapadnyh guberniâh, [w:] Tavričeskie čteniâ 2012 : Aktual`nyje problemy parlamentarizma : istoriâ i sovremennost: Meždunarodnâ naučnaâ konferenciâ, C.-Peterburg, Tavričeskij dvorec, 19 oktâbr~31 2012 g. Sbornik naučnyh statiej. Č. 2, red. A.B. Nikolaeva, Sankt Petersburg 2013, s. 80-93.

Tomasz Gajownik, Roman Jurkowski, Zakład Europy Wschodniej, [w:] Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1969-1988-2013): dzieje, profil badawczy, absolwenci, red. A. Kopiczko, Olsztyn 2013, s. 141-152.

Roman Jurkowski, „I Left Quite a Few Friends There”. Piotr Stolypin and Polish Landowners from the Taken Lands between 1899 and 1911 [w:] Russia of the Tsars, Russia of the Bolsheviks, of the new times. Edited by Jan Malicki, Warsaw 2012, p. 39-64.

Roman Jurkowski, Historical criticism in scientific research of political activity of Polish Borderland Gentry in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century, [w:] History – Archive Studies – Information Science: methodological Issues. Edited by: Krzysztof Narojczyk, Marzena Świgoń, Miron Wolny, Olsztyn 2010, s. 87-94.


Artykuły w czasopismach naukowych

Roman Jurkowski, Działalność naukowo-wydawnicza Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi w Mińsku w latach 2010-2016, "Studia Białorutenistyczne", 2016, 10, s. 101-113.

Roman Jurkowski, Wileńskie instytucje i towarzystwa dobroczynne w latach 1905-1907 w świetle doniesień "Kuriera Litewskiego" i "Dziennika Wileńskiego". Część pierwsza, "Przegląd Wschodnioeuropejski", 2016, t. 7 (1), s. 29-44.

Roman Jurkowski, Wileńskie instytucje i towarzystwa dobroczynne w latach 1905-1907 w świetle doniesień "Kuriera Litewskiego" i "Dziennika Wileńskiego". Część druga, "Przegląd Wschodnioeuropejski", 2016, t. 7 (2), s. 11-28.

Roman Jurkowski, Czesław Jankowski przeciw Henrykowi Sienkiewiczowi w prasie wileńskiej, w 1906 roku, czyli o tym, że lepiej nie walczyć z autorytetami, szczególnie wtedy gdy występują w słusznej sprawie, "Mrągowskie Studia Humanistyczne", 2014, t. 1 (10), s. 117-134.

Roman Jurkowski, Działalność Piotra Stołypina w guberni kowieńskiej w latach 1889-1902. Próba bilansu, "Przegląd Wschodni", 2014, t. 13 (4), s. 1059-1078.

Roman Jurkowski, Majątek wygrany w karty – jak po powstaniu styczniowym litewskie Kałnoberże znalazły się w rekach rodziny Stołypinów, „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, R. XLIX (2014), z. 2, s. 5-21.

Roman Jurkowski, Piotr Stołypin jako marszałek szlachty w guberni kowieńskiej 1889-1902. Nominacje, rangi, ordery, medale, "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego", 2014, nr 28, s. 226-238.

Roman Jurkowski, Pomocnicy Michała Murawiewa. Arkadiusz i Dymitr Stołypinwie i ich działalność w Wilnie w latach 1865-1874, "Echa Przeszłości", 2014, t. 15, s. 93-108.

Roman Jurkowski, Udział Piotra Stołypina w życiu teatralnym Kowna w latach 1899-1901, "Studia Białorutenistyczne", 2014, 8, s. 59-68.


Roman Jurkowski, "O sposobach mających wzmocnić świadomość narodową Białorusinów i przeciwdziałać ich polonizacji". Tajny memoriał mińskiego gubernatora Aleksieja Girsa o polityce rosyjskiej wobec Białorusinów i Polaków w przededniu I wojny światowej. Część II, "Przegląd Wschodnioeuropejski", 2014, 5 (1), s. 302-321.


Roman Jurkowski, Польские депитаты Государственного Совета против попытков П. А. Столыпина введения в 1906 году земств в западных губерниях, „Таврические чтения 2012”, Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность. Международная Научная Конференция,  С. Петербург, Таврический дворец, 19 октября 2012. Сборник Научных.статей, СПб.: Издательство "Элексис", 2013. Ч. 2. с. 80-93.

Roman Jurkowski, Jeszcze o "paradoksach" imperialnej polityki Rosji w guberniach zachodnich po powstaniu styczniowym,
"Echa Przeszłości", 2013, t. 14, s. 93-107.

Roman Jurkowski, O sposobach mających wzmocnić świadomość narodową Białorusinów i przeciwdziałać ich polonizacji". Tajny memoriał mińskiego gubernatora Aleksieja Girsa o polityce rosyjskiej wobec Białorusinów i Polaków w przededniu I wojny światowej. Część I, "Przegląd Wschodnioeuropejski", 2013, t. 4, s. 581-606.


Roman Jurkowski, Kazimierz Przerwa Tetmajer w Wilnie w 1906 roku i pierwszy po powstaniu styczniowym publiczny odczyt w języku polskim, „Pamiętnik Literacki”, R. C III, 2012, z. 2, s. 167-177.

Roman Jurkowski, Jak ludność katolicka diecezji wileńskiej witała swego biskupa w 1905 i 1906 roku…, „Studia Teologiczne”, Białystok, Drohiczyn, Łomża, t. 29, 2011,  s. 403-426.

Roman Jurkowski, Polskie Towarzystwo Oświaty  i Dobroczynności oraz Klub Polski w Mohylewie w latach 1906-1910. Fragmenty do dziejów oświaty, dobroczynności i organizacji polskich na Białorusi w początkach XX wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio F, Historia, Vol. LXV, 2, s. 99-121.

Roman Jurkowski, The Congress of Vilnius in 1906 and the Congress of Kiev in 1907. The Attempts of the Polish Gentry from the Taken Lands to Establish a Common political Platform During Elections to the Second and Third State Duma, “Echa Przeszłości”, t. 12, 2011, s. 123-141.

Roman Jurkowski, W krzywym zwierciadle - próba krytycznego spojrzenia na ziemian kresowych przez pryzmat ich wspomnień i pamiętników, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, T. II, 2011, s. 15-34.

Roman Jurkowski, Modernizacje techniczne w majątkach ziemiańskich w guberniach  białoruskich  w końcu XIX i na początku XX wieku, „Studia z historii społeczno-gospodarczej XIX i XX wieku” , T. VII, pod redakcją Wiesława Pusia i Jarosława Kity. Łódź 2010, s. 83-95.

Roman Jurkowski, Polskie spory o Białorusi.  „Kainie Grabski cóżeś uczynił ze swych braci białoruskich” Prawnuk Tadeusza Reytana i polscy ziemianie z Białorusi  wobec traktatu ryskiego „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, nr 32, 2010, s. 163-176.

Roman Jurkowski, Jeszcze raz o memoriale generała-gubernatora wileńskiego księcia Piotra Światopełka- Mirskiego z 1904 r.(na marginesie pisarstwa historycznego Rimanatasa Vėbry), „Przegląd Wschodnioeuropejski”, T I,  2010, s. 527-541.

Roman Jurkowski, Lenkų spauda (1905-1906) apie didįjį Vilniaus Seimą, „Lietuvos Istorijos Metraštis”, 2008, no. 2, Vilnius 2009, s. 101-112. [Prasa polska (1905-1906) o Wielkim Sejmie Wileńskim, „Rocznik Historii Litwy”, 2008, nr 2]  Vilnius 2009,  s. 101-112.

Roman Jurkowski, Listy Edwarda Woyniłłowicza do Mariana Zdziechowskiego z lat 1905-1928 Cz. I, "Echa Przeszłości", 2007, t.. 8, 209-220.


Redakcje monografii wieloautorskich

Znakamityâ minčane XIX-XX ctst. Minsk i Minščyna u padzeâh revalûcyi 1905-1907 gg.: matèryâly Belaruska-pol'skaj navykovaj kanferencyi, Minsk, 10 verasnâ 2015 g., red. A. Valiki, R. Jurkowski, Minsk 2016, ss. 176 s.

Znakamityâ minčane XIX-XX ctst. Minsk i Minščyna u gadu Peršaj susvetnaj vojny: lûdzi i vojna : matèryâly VIII belaruska-pol'skaj navyk.-tèarètyč. kanf.: Minsk, 9-10 krasavika 2014 g., red. A. Valiki, Z. Vinnicki, R. Jurkowski, M. Mruz, A. Trafimcyk, Minsk 2015, ss. 216.

Znakamityâ minčane XIX-XX ctst. Postaci i rolâ žančyn u gramadskim i kul'turnym žycci Minska i Minšyny u XIX - pač XX st.: Matèryâly VII belaruska-pol'skaj nabyk.-tèarètyč. kanf.: Minsk, 26 krasavika 2012 g., red. A. Valiki, Z. Vinnicki, R. Jurkowski, M. Mruz, A. Mankevic, Minsk 2013, ss. 234.UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH 


Konferencje

Roman Jurkowski, Polskie i rosyjskie echa tzw. azjatyckiej mowy Romana Dmowskiego w II Dumie Państwowej w 1907 roku, Konferencja naukowa: Jaka Polska, jaki świat przed i po 1914 roku. W kręgu zainteresowań badawczych profesora Romana Wapińskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego. [Gdańsk 17-18 listopada 2014 r.]

Roman Jurkowski, Działalność Stanisława Kościałkowskiego w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Wilnie, w latach 1907-1939, Konferencja naukowa: Stanisław Kościałkowski – pamięci przywrócony, Katedra historii średniowiecznej, Katedra historii Polski nowożytnej  i Katedra historii historiografii i nauk pomocniczych historii Uniwersytetu Łódzkiego. [Łódź 14 – 15 listopada 2014 r.]

Roman Jurkowski, Польские депутаты Государственной Думы и Государственного Совета и их деятельность накануне и в начале Первой мировой войны, Zagraniczne Międzynarodowe Forum  Naukowe: Великая война 1914 – 1918 годов. Россия, Европа и исламский мир, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Российское Историческое Общество, Российская Ассоциация Историков Первой мировой войны, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Государственный Совет Республики Татарстан. [Казань 17-18 października 2014 r.]

Roman Jurkowski, Ziemianie z Mińskiego Towarzystwa Rolniczego wobec wybuchu I wojny światowej, Zagraniczna międzynarodowa konferencja naukowa: Мiнск i  Мiншчына ў часе I Сусветнай вайны, Instytut Polski w Mińsku i Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  w Mińsku. [Mińsk 9-10 kwietnia 2014 r.]

Roman Jurkowski, Matki- Polki a zaborca. Rosjanie we dworach kresowych po powstaniu styczniowym, Druga sesja naukowa: Życie prywatne Polaków w XIX wieku - Portret kobiecy – Polki w realiach XIX wieku, Instytut Historii UWM, Instytut Historii U. Łódzkiego, Zakład Europy Wschodniej UWM. [Olsztyn 24-25 marca 2014 r.]

Roman Jurkowski, Udział ojca i brata Piotra Stołypina w represjach popowstaniowych,Międzynarodowa konferencja naukowa: 1863-1864 m. Sukilimas ir jo vieta vidurio ir rytų Europos tautų kolektyvinėje atminyje (Powstanie styczniowe i jego miejsce w pamięci kolektywnej narodów Europy Środkowo-Wschodniej), Lietuvos Istorijos Institutas, przy współpracy: Instytutu Polskiego w Wilnie, Kėdainių Krašto Muziejumi (Muzeum Regionalne w Kiejdanach), Беларусское Историческое Общество. [Wilno  12-14 września 2013 r.]

Roman Jurkowski, П. А.  Столыпин в воспоминаниях польских землевладельцев Северо-западного края, Международная научно-практическая конференция: Столыпинские чтения. Пути модернизации России: от Столыпина к современности, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. [Moskwa 17 kwietnia 2012 r.]

Roman Jurkowski, Было ли возможное сотрудничество польских и русских зеьлевладельцев Западного Края во время выборов в Государственную Думу и Государственный Совет в 1906-1913 годы, Таврические чтения 2011. Актуальные проблемы истории парламентаризма Международная научная конференция. [Petersburg 8 grudnia 2011 r.]

Roman Jurkowski, Ziemia ojczysta, Mińszczyzna i lud białoruski we „Wspomnieniach” Edwarda Woyniłłowicza, Знакамітыя мінчане XIX – XX стст., VI Międzynarodowa Polsko-białoruska konferencja naukowa: Мінск і Міншчына ў літаратурных творах на рубяжы XIX – пачатку XX ст, Instytut Polski w Mińsku. [Mińsk 27 kwietnia 2010 r.]

Roman Jurkowski, "Zostawiłem tam niemało przyjaciół”. Piotr Stołypin a polscy ziemianie z Ziem Zabranych w latach 1899-1911, "Rosja carska – Rosja bolszewicka – Rosja współczesna”. Sesja specjalna z okazji wręczenia profesorowi Richardowi Pipesowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. [Warszawa 29-30 czerwca 2010 r.]


GRANTY, STYPENDIA, PROJEKTY ORAZ STAŻE NAUKOWE

Projekty

Roman Jurkowski, Projekt MN i SW nr 11H 11011180;  Hinc Itur ad Astra. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939. Monografia zespołowa – opracowanie i publikacja. Koordynator : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Biblioteka Uniwersytecka – dr hab.  Mirosław Adam Supruniuk. Źródło finansowania: MNiSW - w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (w charakterze wykonawcy).

Roman Jurkowski, Projekt badawczy: Polska i Petersburg realizowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (Rynek Główny 25) na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w charakterze wykonawcy).

Staże naukowe 

Roman Jurkowski, Staż zagraniczny na Wydziale  Historycznym Uniwersytetu  Wileńskiego  w Wilnie w dniach od 14 października 2013 do 3 listopada 2013 r. Staż odbył się w ramach projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie. Projekt Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Roman Jurkowski, Staż krajowy (naukowo-dydaktyczny) w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 9-20 marca 2015 roku. Wygłoszenie 15 godzinnego wykładu „O pożytecznych idiotach”. Stalinizm i Związek Sowiecki w oczach Zachodu oraz uczestnictwo seminariach licencjackich i magisterskich.

Roman Jurkowski, Wyjazd dydaktyczny do Uniwersytetu Wileńskiego w ramach programu Erasmus + dla nauczycieli akademickich w dniach 13-17 kwietnia 2015 roku. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w liczbie 10 godzin.


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Historia Polski w XX wieku;   

Historia Rosji;

Historia Białorusi;

Historia Litwy;

Państwa i narody Europy Wschodniej;

Federacja Rosyjska w XXI wieku;

Seminaria: licencjackie i magisterskie (Stosunki Międzynarodowe), magisterskie (historia).


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Olsztynie (członek od 2001 roku);

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, oddział Dolnośląski (członek od 2003 roku);

Stowarzyszenie „Nasze Gady” (członek od 2010 roku).

Współpraca ze środowiskiem (2014 r.):

Wykłady z historii Polski XIX wieku i historii powszechnej  prowadzone, co dwa tygodnie w okresie od  stycznia 2014 do czerwca 2014 r. w Lubawie,  w ramach Uniwersytetu III wieku w Lubawie.

Wykład Поляки и польские вопросы в жизни и деятельности Петра Столыпина в 1899-1911 годы wygłoszony na Uniwersytecie Warszawskim jako wykład inauguracyjny w VII Szkole Polsko-Rosyjskiej 2014. [20 października 2014 r.]

Wykład Piotr Stołypin jako kowieński marszałek szlachty w latach 1889-1901, wygłoszony w Instytucie Historii PAN w Warszawie podczas seminarium Pracowni Historii Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. [4 lutego 2014 r.]

Wykład Powstanie styczniowe i jego skutki na Ziemiach Zabranych wygłoszony w ramach Akademii III Wieku w Olsztynie. [30 stycznia 2014 r.]


NAGRODY, ODZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA

Srebrny Krzyż Zasługi. [2012 r.]

Nagroda J M. Rektora UWM za działalność dydaktyczno-naukowa. [2012 r.]

Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Laur Najlepszy z najlepszych” w kategorii nauka, co JM. Rektor UWM uhonorował specjalnym listem gratulacyjnym. [2011]

Prestiżowa nagroda „Przeglądu Wschodniego”, w kategorii dzieła krajowe za rozprawę habilitacyjną „Sukcesy i porażki. Ziemiaństwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Państwowej i Rady Państwa  1906-1913”, co JM. Rektor UWM uhonorował specjalnym listem gratulacyjnym. [2010 r.]


HOBBY

Kolekcjonowanie i słuchanie płyt muzycznych


 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl