• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr hab. Andrzej Korytko, prof. UWM

KATEDRA HISTORII POLSKI

E-mail: andrzej.korytko@uwm.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-3602-7494

Dyscyplina i specjalność naukowa:

  • Historia Polski i powszechna XVI-XVIII w.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • Staropolski parlamentaryzm;
  • Relacje polsko-szwedzkie za Wazów (problematyka dyplomatyczna oraz militarna);
  • Siedemnastowieczne pamiętnikarstwo;
  • Edytorstwo źródeł.


PUBLIKACJE


Monografie

Andrzej Korytko, »Na których opiera się Rzeczpospolita«. Senatorowie koronni za Władysława IV Wazy, Olsztyn 2015, ss. 484.

Jan Gancewski, Witold Gieszczyński, Andrzej Korytko, Wierni historii. 60 lat Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie, Olsztyn 2008. ss. 277.


Rozdziały w monografiach

Andrzej Korytko, Stanisław Koniecpolski jako senator Rzeczypospolitej na sejmach dwóch Wazów, [w:] Kadry decydują o wszystkim: studia z zakresu biografistyki wojskowej, red. J. Jędrysiak, D. Koreś, G. Straucholda, K. Widziński, Wrocław 2015, s. 201-218.

Andrzej Korytko, Historyk i jego dzieła, [w:] A. Szelągowski, O ujście Wisły. Wielka wojna pruska, oprac. A. Korytko, Dąbrówno 2012, s. 7-21.

Andrzej Korytko, O ujście Wisły. Działania militarne w latach 1626-1635, [w:] Wielkie wojny w Prusach. Działania militarne między Wisłą a Niemnem na przestrzeni wieków, pod red. W. Gieszczyńskiego i N. Kasparka, Dąbrówno 2010, s. 47-68.

Andrzej Korytko, Poselstwo sir George’a Douglasa w 1635 roku jako przykład stosunku Anglii do polsko-szwedzkiego konfliktu, [w:] Polska wobec konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku, pod red. Ryszarda Skowrona, Kraków 2009, s. 327-343.

Andrzej Korytko, Sir George Douglas – szkocki żołnierz w szwedzkiej służbie. Przyczynek do biografii, [w:] Primum vivere deinde philosophari. O ludziach czynu w dziejach Europy Środkowej i Wschodniej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Rzońcy z okazji siedemdziesiątych urodzin, pod red. M. Białokura i A. Szczepaniaka, Opole-Toruń 2009, s. 91-98.

Andrzej Korytko, Elżbieta I Tudor wobec polsko-szwedzkiego konfliktu, [w:] Per saecula. Dyplomacja – gospodarka – historiografia. Studia ofiarowane Profesorowi Edwardowi Alfredowi Mierzwie w czterdziestą piątą rocznicę pracy naukowej, pod red. A. Korytki i B. Krysztopy Czupryńskiej, Olsztyn-Piotrków Trybunalski 2009, s. 29-36.

Andrzej Korytko, Miasto i jego mieszkańcy w latach 1525-1772, [w:] Historia Lidzbarka Warmińskiego, pod red. K. Mikulskiego i E. Borodija, t. 1, Lidzbark Warmiński 2008, s. 261-305.


Artykuły w czasopismach naukowych

Andrzej Korytko, Wokół elekcji marszałków poselskich za panowania króla Władysława IV Wazy, "Echa Przeszłości", 2016, t. 17, s. 71-79.

Andrzej Korytko, Sejm koronacyjny Władysława IV Wazy wobec problemów na Ukrainie, „Echa Przeszłości”, 2015, t. 16, s. 71-77.

Andrzej Korytko, Rzeczpospolita i państwa Europy Wschodniej wobec wojny trzydziestoletniej (do 1635 r.) – rekonesans, „Echa Przeszłości”, 2014, t. 15, s. 27-39.

Andrzej Korytko, Kilka uwag o radach senatu za Władysława IV Wazy, „Echa Przeszłości”, 2012, t. 13, s. 97-105.

Andrzej Korytko, Senat Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. Stan badań i postulaty badawcze, „Teki Sejmowe”, 2010, nr 1, s. 64-79.

Andrzej Korytko, Polacy na Wołyniu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Żytomierz 18-19 października 2003 roku. (Kronika nauk.), "Echa Przeszłości", 2004, t. 5, s. 497-501.

Andrzej Korytko, Angielska mediacja w polsko-szwedzkich rokowaniach 1635 roku, "Echa Przeszłości", 2001, t. 2, s. 65-81.

Andrzej Korytko, Bibliografia prac prof. Henryka Zinsa, "Echa Przeszłości", 2001, t. 2, s. 23-32.

Andrzej Korytko, Kilka uwag na temat pamiętników okresu "potopu szwedzkiego", "Echa Przeszłości", 2000, t. 1, s. 63-72.


UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH


Konferencje

Andrzej Korytko, Sapiehowie na sejmach w czasach panowania Władysława IV Wazy; konferencja naukowa: Sapiehowie w dziejach Rzeczypospolitej. [Opole 2015 r.]

Andrzej Korytko, Południowa Ukraina i Krym w polskiej historiografii po 1989 roku. Od Jana Kazimierza Wazy do upadku I Rzeczypospolitej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Odessa i południowa Ukraina w ukraińskiej i polskiej historiografii. [Odessa 2015 r.]

Andrzej Korytko, Между Речью Посполитой а Россией – князя трубецкие в XVII в. (Między Rzeczpospolitą a Rosją – kniaziowie trubeccy w XVII wieku), Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Ważne osoby w dziejach Polski i Rosji. [Sankt Petersburg 2015 r.]

Andrzej Korytko, Wokół elekcji marszałków sejmowych na sejmach czasów Władysława IV Wazy, Konferencja: Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI-XVIII w. O znaczeniu idei wyboru – między teorią a praktyką 250 rocznica ostatniej wolnej elekcji w Rzeczypospolitej. [Ustroń 2014 r.]

Andrzej Korytko, »Pobieżę do Warszawy, gdy tego będzie trzeba«. Kwestia motywacji senatorów do uczestnictwa w obradach sejmowych za drugiego Wazy; XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich – sympozjum: Uczestnicy życia parlamentarnego Rzeczypospolitej szlacheckiej. [Szczecin 2014 r.]

Andrzej Korytko, Senatorowie Prus Królewskich na sejmach Władysława IV, XI Konferencja: Między Barokiem a Oświeceniem. Parlamentaryzm. [Olsztyn 2014 r.]

Andrzej Korytko, Innowiercy w senacie czasów Władysława IV, Konferencja: Szlachta – granice etniczne, wyznaniowe i cywilizacyjne. [Opole 2013 r.]

Andrzej Korytko, Hetman Stanisław Koniecpolski jako senator Rzeczypospolitej, Konferencja:  Kadry decydują o wszystkim – biografistyka wojskowa na przestrzeni dziejów. [Wrocław 2012 r.]

Andrzej Korytko, Rzeczpospolita i państwa Europy Wschodniej wobec wojny trzydziestoletniej (do 1635 r.), Konferencja: Wissenschaftliche Konferenz 375 Jahre Prager Friede und Traditionsrezess. [Zittau 2011 r.]

Andrzej Korytko, Sejm Rzeczypospolitej wobec problemów na ziemiach ukrainnych za Władysława IV rekonesans, Konferencja: Ukraina, Rzeczypospolita, region czarnomorski. Wojna a pokojowe współistnienie. [Odessa 2011 r.]


GRANTY, STYPENDIA PROJEKTY ORAZ STAŻE NAUKOWE


Granty

Andrzej Korytko (kierownik), Senatorowie koronni za panowania Władysława IV Wazy, grant habilitacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2008-2012;

Andrzej Korytko (wykonawca), Angielska mediacja w polsko-szwedzkich rokowaniach w 1635 roku, grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 1998-2001.


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Dziedzictwo kulturowe wybranego regionu;

Historia nowożytna powszechna;

Historia Wielkiej Brytanii;

Historia Wielkiej Brytanii i USA;

Metodologia historii;

Nauki pomocnicze historii;

Redakcja techniczna;

Vademecum studiów historycznych.


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Polskie Towarzystwo Historyczne (prezes Oddziału w Olsztynie, zastępca Sekretarza Generalnego);

Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie (członek);

„Echa Przeszłości” (rada naukowa);

„Mrągowskie Studia Humanistyczne” (członek redakcji);

„Teki Sejmowe” (członek redakcji);

„Olsztyńska Biblioteka Historyczna” (redaktor serii);

„Biuletyn Polskiego Towarzystwa Historycznego” (członek redakcji).


NAGRODY, ODZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA

Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie II stopnia, za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej, w latach 2006, 2007, 2008, 2011.


HOBBY

Gra na gitarze, sport (zwłaszcza piłka nożna i koszykówka)


Od    Temat    Rozmiar    Kategorie    
andy69@wp.pl    Odp: ORCID    21 KB       
 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl