• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk

KATEDRA HISTORII POLSKI

E-mail: stanislaw.achremczyk@uwm.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003.2523-827X

PUBLIKACJE


Monografie

Stanisław Achremczyk, Droga do uniwersytetu, Olsztyn 2014, ss. 159.


Rozdziały w monografiach

Stanisław Achremczyk, Warmia w Koronie - trudne początki wspólnego bytu, [w:] Warmia w Koronie - wokół drugiego pokoju toruńskiego, red. S. Achremczyk, T. Chwietkiewicz, M. Jackiewicz-Garniec, A. Kopiczko, Lidzbark Warmiński 2016, s. 7-30.

Stanisław Achremczyk, Warmińska barokowa pobożność, [w:] Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich : wierni i duchowni, red. J. Kiełbik, Olsztyn 2016, s. 28-37.

Stanisław Achremczyk, Samorząd Warmii i Mazur 1990-2010, [w:] Warmia i Mazury 1990-2015: gospodarka, polityka, społeczeństwo: w 25-lecie samorządu terytorialnego, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2015, s. 11-32.

Stanisław Achremczyk, Warmińska rodzina, [w:] Rodzina we współczesnej Europie - stabilność i zmiana, red. M. Tunkiewicz, H. Tryk, Olsztyn 2015, s. 11-30.

Stanisław Achremczyk, Wina i kara, [w:] Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich: prawo i bezprawie, red. J. Kiełbik, Olsztyn 2015, s. 33-41.

Stanisław Achremczyk, Wkład braniewskiego "Hosianum" w kształcenie elit Rzeczpospolitej szlacheckiej, [w:] Cor dioecesis: 450 lat Warmińskiego Seminarium Duchownego "Hosianum" (1565-2015), red. A. Kopiczko, P. Rabczyński, Olsztyn 2015, s. 121-143.

Stanisław Achremczyk, Wstęp, [w:] Warmia i Mazury 1990-2015: gospodarka, polityka, społeczeństwo: w 25-lecie samorządu terytorialnego, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2015, s. 7-8.

Stanisław Achremczyk, Epidemie wśród ludzi i zwierząt na Warmii i Mazurach, [w:] Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich: o zdrowiu i chorobie, red. J. Kiełbik, Olsztyn 2014, s. 74-87.

Stanisław Achremczyk, Kortowo - od folwarku do uniwersyteckiego miasteczka, [w:] Mikrohistoria Kortowa : konteksty, refleksje, narracje, red. J.M. Garbula, Olsztyn 2014, s. 59-88.

Stanisław Achremczyk, Malbork miastem obrad sejmików generalnych Prus Królewskich, [w:] Jezuici w Malborku a życie religijne na terytorium diecezji pomezańskiej w okresie nowożytnym, red. J. Hochleitner, Malbork 2014, s. 61-82.

Stanisław Achremczyk, Marcin Kromer o Polakach, [w:] Veritas Christi Liberat : księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Jacka Jezierskiego w 65. rocznicę urodzin, 40. rocznicę kapłaństwa i 20. rocznicę biskupstwa, red. K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyński, J. M. Wojtkowski, Olsztyn 2014, s. 407-424.

Stanisław Achremczyk, Prymas Stefan Wyszyński na Warmii i Mazurach, [w:] Między historią polityczną a historią społeczną: księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Andrzejowi Skrzypkowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. J. Gołota, Pułtusk 2014, s. 237-262.

Stanisław Achremczyk, Warmia po soborze trydenckim (XVI wiek), [w:] Poszukiwania filozoficzne. T. 2, Etyka, sztuka, władza i historia, red. J. Michalczeni, J. Mizińska, K. Ossowska, Olsztyn 2014, s. 341-362.

Stanisław Achremczyk, Województwo malborskie, [w:] Ziemia Malborska : zręby zapomnianej tożsamości, red. J. Hochleitner, P. Szwedowski, Malbork 2014, s. 15-38.

Stanisław Achremczyk, Kortowo - od folwarku do uniwersyteckiego miasteczka, [w:] Olsztyn uniwersytecki: historia, wspomnienia, refleksje, red. A. Faruga, Olsztyn 2013, s. 39-54.

Stanisław Achremczyk, Kortowo - von einem Vorkwerk bis zu einem Universitätscampus, [w:] Kortowos Mikrogeschichte: Kontexte, Reflexionen, Narrationen, red. J.M. Garbula, Olsztyn 2013, s. 63-81.

Stanisław Achremczyk, Pamięci profesora Jacka Staszewskiego, [w:] Między Barokiem a Oświeceniem: społeczeństwo stanowe, red. S. Achremczyk, J. Kiełbik, Olsztyn 2013, s. 5-10.

Stanisław Achremczyk, Senatorowie Prus Królewskich drugiej połowy XVII wieku, [w:] Między Barokiem a Oświeceniem: społeczeństwo stanowe, red. S. Achremczyk, J. Kiełbik, Olsztyn 2013, s. 272-288.

Stanisław Achremczyk, Szlachta malborska w XVIII wieku, [w:] Ród Sierakowskich na ziemi malborskiej, red. J. Hochleitner,  P. Szwedowski, Malbork 2013, s. 13-22.

Stanisław Achremczyk, Warmia i Mazury zarys dziejów, [w:] Dziedzictwo przyrodnicze Warmii, Mazur i Powiśla : interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych: przewodnik do warsztatów terenowych 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 24-30 czerwca 2013 Olsztyn, red. H. Ciecierska, Cz.  Hołdyński, Olsztyn 2013, s. 11-28.

Stanisław Achremczyk, Władysław Ogrodziński w mojej pamięci, [w:] Nigdy nie wypuszczał pióra z ręki... Wspomnienia o Władysławie Ogrodzińskim, wstęp i oprac. Jan Chłosta, Olsztyn 2013, s. 29-38.

Stanisław Achremczyk, Z działalności starosty braniewskiego Ludwika Stanisławskiego, [w:] Ut in omnibus glorificetur Deus : księga pamiątkowa ofiarowana Siostrze Profesor Ambrozji Jadwidze Kalinowskiej OSB, red. M. Jodkowski, Olsztyn 2013, s. 43-51.

Stanisław Achremczyk, Zakład Historii Nowożytnej, [w:] Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1969-1988-2013): dzieje, profil badawczy, absolwenci, red. A. Kopiczko, Olsztyn 2013, s. 51-82.


Artykuły w czasopismach naukowych

Stanisław Achremczyk, Wielka kolonizacja Mazur, "Rocznik Mazurski" 2016, t. 20, s. 167-181.

Stanisław Achremczyk, Grunwaldzkie rocznice, "Rocznik Historyczny Pojezierza Iławskiego", 2015 (6), s. 6-32.


Stanisław Achremczyk, Warmiacy w świetle wizytacji biskupa Krzysztofa Andrzeja Szembeka, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie", 2015 (4), s. 605-624.

Stanisław Achremczyk, Profesora Stanisława Herbsta związki z Olsztynem, "Rocznik Mazowiecki", 2013 (25), s. 21-27.

Stanisław Achremczyk, Szlachta Prus Królewskich w latach 1660-1720, "Echa Przeszłości", 2001 (2), s. 117-127.

Stanisław Achremczyk, Uczniowie Prus Książęcych w toruńskim gimnazjum akademickim 1600-1817,"Komunikaty Mazursko-Warmińskie", 2001 (3), s. 419-421.


Redakcje monografii wieloautorskich

Warmia i Mazury 1990-2015: gospodarka, polityka, społeczeństwo: w 25-lecie samorządu terytorialnego, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2015, ss. 187.

Dialog kultur, red. S. Achremczyk, S. Garbart, L. Ozdarska, Olsztyn 2013, ss. 162.

 Między Barokiem a Oświeceniem: społeczeństwo stanowe, red. S. Achremczyk, J. Kiełbik, Olsztyn 2013, ss. 311.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl