• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr hab. Bara NDiaye

KATEDRA WOJSKOZNAWSTWA i STUDIÓW STRATEGICZNYCH

E-mail: bara.ndiaye@uwm.edu.pl

 1. https://orcid.org/0000-0001-7485-1869

Dyscyplina i specjalność naukowa:

 • Nauki społeczne, nauki o polityce;
 • Komunikowanie polityczne.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Problematyka współczesnej Afryki;
 • Relacje francusko-afrykańskie;
 • Systemy medialne na świecie.


PUBLIKACJE


Monografie

Bara NDiaye, Problematyka afrykańska w mediach francuskich na przykładzie dziennika „Le Monde (1990-2010), Olsztyn 2012.

Bara NDiaye, Współczesna Afryka Subsaharyjska. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2011. [294 s. recenzja dr Edward Jaremczuk].

Bara NDiaye, Françafrique” Stosunki francusko-afrykańskie – wczoraj i dziś, Olsztyn 2010. [272 s. recenzja prof. J. Pawlik].


Rozdziały w monografiach

Bara NDiaye, Demokracja, wybory prezydenckie i stabilność polityczna w Afryce Subsaharyjskiej, [w:] Afryka w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego: konflikty - polityka - geopolityka, red. B.  N. Diaye, I.  A. NDiaye, Olsztyn 2016, s. 83-96.

Bara NDiaye, Iwona Anna NDiaye, Globalizacja i międzykulturowość w modelu afrykańskim (koncepcja Léopolda Sédara Senghora), [w:] Kultura pokoju: wojna i pokój w XXI wieku, red. T. Iwiński, H. Marek, Poznań 2016, s. 11-30.

Bara NDiaye, Iwona Anna NDiaye, Pogranicza etniczne w Afryce (na przykładzie Senegalu), [w:] Mniejszość i większość: relacje kulturowe na pograniczach. Cz. 2, red. J.  Szydłowska, M. Ochmańska, A. Bączek, L. Kościelak, Olsztyn 2016, s. 107-120.

Bara NDiaye, Karta Mandé/Manden oraz Karta Kurukan Fuga - źródła myśli politycznej w Afryce Zachodniej, [w:] Dziedzictwo materialne i niematerialne Afryki i jego znaczenie dla zrównoważonego rozwoju kontynentu, red. B. NDiaye, I. A. NDiaye, Olsztyn 2015, s. 15-27.

Bara NDiaye, Radio a nowe media w Afryce Zachodniej (na przykładzie Senegalu), [w:] Radio w dobie nowych mediów, red. U. Doliwa, Olsztyn 2014, s. 133-149.

Bara NDiaye, Iwona Anna NDiaye, Sociocultural stereotypes in media and intercultural communication (Africa in the polish media), [w:] The XXV Annual International Academic Conference, Language And Culture, red. S. Gural, Amsterdam 2014, s. 72-76.

Bara NDiaye, L'influence des expériences historiques dans le processus d'intégration en Afrique de l'Ouest, [w:] Global local forum 2013 : Le dialogue des territoires: La coopération transfrontaliere levier pour le développement et la paix, red. A. Sene, Paris 2013, s. 187-195.

Bara NDiaye, Strategie ochrony obszarów zielonych w Senegalu. Zarys problematyki, [w:] Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych, red. W. Pływaczewski, M. Duda, Olsztyn 2013, s.47-60.

Bara NDiaye, Antoine de Saint-Exupéry - „książę pilotów”, [w:] 100 lat lotnictwa w Elblągu (1912-2012). Aspekty historyczne, prawne i techniczne lotnictwa, red. E. J. Jaremczuk, Elbląg 2012, s. 299-312.

Bara NDiaye, Republika Senegalu: źródło sukcesów i porażek, [współautor I. A. NDiaye], [w:] Polityka zagraniczna. Aktorzy – Potencjały – Strategie, red. T. Łoś-Nowak, Warszawa 2011, s. 447-467.

Bara NDiaye, Proces instytucjonalizacji ochrony praw człowieka w Afryce, [w:] Ochrona praw człowieka w perspektywie regionalnej, red. P. Trefler, M. Delong, Przemyśl 2011, s. 53-77.


Artykuły w czasopismach naukowych

Bara NDiaye, Obecność ludności Afryki Subsaharyjskiej we Francji. Zarys historyczny, „Colloquium” 4/2017 Wyd. AMW, nr ISSN 2081-3813, s.119-136, http://colloquium.elsite.eu/images/numery/4_2017/B.NDiaye.pdf

Bara NDiaye, Muridiyya as a counterweight to islamic extremism in West Africa, [w :] Zeszyty naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika XXXI, Redaktor Naczelny Janusz Gołota, Ostrołęka 2017, s. SCIENTIFIC JOURNALS of the Scientific Association in Ostrołęka, XXXI OSTROŁĘKA 2017, s. 469-488.

Bara NDiaye, Les relation s turco-russes sur fond de la crise syrienn e dans la presse internation ale, "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego", 2016, nr 30, s. 433-446.

Bara NDiaye, Polityka zagraniczna Francji wobec Afryki Subsaharyjskiej pod rządami Franc~10oisa Hollande'a, "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego", 2015, nr 29, s. 386-400.

Bara NDiaye, Z dziejów islamu w Afryce Zachodniej, "Nurt SVD", 2015, nr 49 (2), s. 154-172.

Bara NDiaye, I. A. NDiaye, Sociocultural Stereotype in Media and Intercultural Communication (Africa in the Polish media), “Procedia. Social and Behavioral Sciences”, 2014/154, Amsterdamm – Boston – London – New York – Oxford – Paris – Philadelphia – San Diego – St Louis, s. 72-77.

Bara NDiaye, Apport de la diaspora dans le développement des pays de l’Afrique de l’Ouest. Étude du cas du Sénégal, „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne” 2014, t. 5., s. 37-51.

Bara NDiaye, Strategiczne znaczenie regionu Sahelu (na przykładzie konfliktu w Północnym Mali), „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne” 2013, t. 4, s. 105-126.

Bara NDiaye, Regionalism in West Africa. A historical approach to the model of Mali Empire and the AOF (French West Africa), “Scientific Herald of innovative technologies”, nr 1 (2), 2013, pp. 241-251.

Bara NDiaye, I. A. NDiaye, Tożsamość afrykańska w kontekście polityki językowej Unii Afrykańskiej, “Acta Neophilologica”, XV (1), 2013, s. 275-291.

Bara NDiaye, L’influence des expériences historiques dans le processus d’intégration en Afrique de l’Ouest, La contribution de la coopération transfrontalière et décentralisée à l’intégration régionale, Publication du Global Local Forum, Bruxelles/Buenos Aires/Dakar/Gronau-Berlin/Ouagadougou Paris 2013, s. 184-193.

Iwona A. NDiaye, Bara NDiaye, Ruch 23 czerwca. O roli społeczeństwa obywatelskiego w umacnianiu demokracji w Senegalu, "Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne",  2012, t. 3, s. 25-36.


Redakcje naukowe monografii wieloautorskich

Polska – Europa Środkowa i Wschodnia. Historia relacji, stan obecny i perspektywy rozwoju, Olsztyn 2017, 258 ss., red. B. NDiaye [współredaktor I. A. NDiaye] - tom 6 serii „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne”.

Afryka – Europa Środkowa i Wschodnia. Historia relacji, stan obecny i perspektywy rozwoju, Olsztyn 2017, 134 ss., red. B. NDiaye [współredaktor I. A. NDiaye] - tom 5 serii „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne”.

Afryka w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego: bezpieczeństwo ekologiczne i społeczno-ekonomiczne, red. B. NDiaye, I. A. NDiaye, Olsztyn 2016, ss. 135.

Afryka w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego: konflikty - polityka - geopolityka, red. B. NDiaye, I. A.  NDiaye, Olsztyn 2016, ss. 115.

Dziedzictwo materialne i niematerialne Afryki i jego znaczenie dla zrównoważonego rozwoju kontynentu, red.  B. NDiaye, I. A.  NDiaye, Olsztyn 2015, ss. 195.

Ruchy migracyjne w Afryce. Historia oraz stan obecny, red. B. NDiaye, Olsztyn 2014, ss. 188.

Afryka – Regionalizm – Współpraca Międzynarodowa, red. B. NDiaye, Olsztyn 2013, ss. 190.

Dynamika afrykańskich struktur państwowych w wymiarze historycznym, politycznym i społeczno-gospodarczym, red. B. NDiaye, Olsztyn 2011, ss. 281.

Afryka w stosunkach międzynarodowych. Historia, stan obecny, perspektywy, red. B. NDiaye, P. Lekto, Olsztyn 2010, ss. 306.


UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH


Konferencje

Bara NDiaye, Deklaracja Mande oraz Karta Kurukan Fuga – źródła myśli politycznej w Afryce Zachodniej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dziedzictwo niematerialne i materialne Afryki oraz jego wpływ na zrównoważony rozwój kontynentu. [28 maja 2015 r.] 

Bara NDiaye, Zachodnioafrykańska emigracja do Francji. Historia i stan obecny, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Ruchy migracyjne w Afryce. Historia oraz stan obecny, IHiSM UWM. [Olsztyn 23 maja 2014 r.] 

Bara NDiaye, Ewolucja tradycyjnych mediów audiowizualnych we wybranych krajach Afryki Zachodniej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Stare media w dobie nowych mediów, IDiKS UWM. [2 czerwca 2014 r.]

Bara NDiaye, Strategiczne znaczenie regionu Sahelu na przykładzie konfliktu w Północnym Mali, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Afryka – Regionalizm – Współpraca międzynarodowa, IHiSM UWM. [Olsztyn 18 kwietnia 2013 r.]

Bara NDiaye, Strategie ochrony obszarów zielonych w Senegalu Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Ekokryminologiczne aspekty nielegalnej eksploatacji obszarów leśnych, Wydział Prawa i Administracji UWM. [Olsztyn 25 kwietnia 2013 r.]

Bara NDiaye, I. A. NDiaye, Ruch 23 czerwca. O roli społeczeństwa obywatelskiego w umacnianiu demokracji w Senegalu, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Społeczeństwo obywatelskie w Afryce. Historia powstania oraz wpływ na procesy społeczno-polityczne, IHiSM UWM. [Olsztyn 20 kwietnia 2012 r.]


Seminaria, warsztaty

Bara NDiaye, Wyspa Gorée w krajobrazie kulturowym Senegalu, Międzynarodowe seminarium naukowe: Naturalne i kulturalne dziedzictwo Afryki, Katedra Architektury Krajobrazu UWM w Olsztynie. [Olsztyn 28 maja 2015 r.]

Bara NDiaye, Integration processes in West Africa. An historical approach on the model of the Mali Empire and the AOF (French West Africa),Warsztaty naukowe: The Transformative Power of Europe, temat warsztatów: Mapping Agency. Comparing regionalism in Sub-Saharan Africa, Kolleg-Forschergruppe (KFG), Center for Area Studies (CAS) – Freie Universität. [Berlin 7–8 lipca 2011 r.]


GRANTY, STYPENDIA, PROJEKTY ORAZ STAŻE NAUKOWE


Staże naukowe

CESTI (Centre d’Étude des Sciences et Techniques de l’Information). [Dakar 13 lipca – 13 sierpnia 2015 r.]

CODESRIA (the Council for the Development of Social Science Research in Africa). [Dakar kwiecień – maj 2005 r.]

Kwerenda naukowe w placówkach w Paryżu:

 • Szkoła Wyższych Studiów Społecznych (Ecole des hautes études en sciences sociales - EHESS);
 • Biblioteka Centrum Studiów Afrykańskich w Paryżu (La bibliothèque du Centre d’études africaines;
 • Biblioteka Centrum Pompidou (Bibliotèque publique d’information Centre Pompidou);
 • Biblioteka Współczesnej Dokumentacji Międzynarodowej, Uniwersytet Paris X, (BDIC - Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine);
 • Biblioteka Międzyuniwersytecka Języków Wschodnich  (Bibliotheque interuniversitaire des Langues orientales).


Stypendia naukowe

Stypendium habilitacyjne UWM w Olsztynie. [2007-2009]


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Członek Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego;

Członek Rady Naukowej czasopisma naukowego „Polityka & Bezpieczeństwo”;

Członek Rady Programowej Fundacji Afryka Inaczej;

Współpraca z Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, jako ekspert.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl