• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz, prof. UWM

KATEDRA WOJSKOZNAWSTWA i STUDIÓW STRATEGICZNYCH

E-mail: dariusz.radziwillowicz@uwm.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-2939-0271

Dyscyplina i specjalność naukowa:

  • Historia Polski XIX i XX wieku;
  • Historia powszechna XIX i XX wieku.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • Stosunki polsko-rosyjskie (XIX i XX wiek);
  • Polska myśl polityczna;
  • Dzieje polskich formacji zbrojnych okresu I wojny światowej.


PUBLIKACJE


Monografie

Z ziemi rosyjskiej do Polski. Generał Jan A. Medwadowski w swoich wspomnieniach, edycja dokumentów źródłowych D. Radziwiłłowicz, Olsztyn 2013, ss. 264.

Dariusz Radziwiłłowicz, The Forgotten Soldiers. The Siberian Epic of the 5 th Polish Riflemen Division, translated by I. Hetman-Pawlaczyk, Olsztyn 2011, ss. 152.


Rozdziały w monografiach

Dariusz Radziwiłłowicz, Generał brygady Jan Aleksander Medwadowski. Z armii carskiej do polskiej. [Wspomnienia oficera artylerii] [w:] Studia artyleryjskie: Tom 6, red. M. Giętkowski, Bydgoszcz 2016, S. 11-19.

Dariusz Radziwiłłowicz, Kształtowanie etosu żołnierza Polaka w błękitnej armii oraz podległych jej oddziałach na Syberii [w:]O powinnościach żołnierskich. T. 1, Na fundamencie historii i tradycji, red. A. Drzewiecki, Oświęcim 2016, S. 342-359.

Dariusz Radziwiłłowicz, Legenda grunwaldzka w tradycjach, barwach i symbolice Wojska Polskiego w latach 1914-1945, [w:] Zakon Krzyżacki - dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość, red. G.  Białuński, I  Lewandowska, Olsztyn 2016, s. 141-176.

Dariusz Radziwiłłowicz, Zmanipulowane i okaleczone tradycje orężne- sposobem kształtowania świadomości żołnierskiej przez komunistów po II wojnie światowej, [w:] Wojsko Polskie w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej po II wojnie światowej, red. H. Łach, Olsztyn 2016, s. 387-405.

Wiesław Bolesław łach,  Norbert Kasparek, Dariusz Radziwiłłowicz, Jeremiasz Ślipiec 1964-2014, [w:] I wojna światowa w Prusach Wschodnich, red. N. Kasparek, D.  Radziwiłłowicz, Olsztyn 2015, s. 203-205.

Dariusz Radziwiłłowicz, Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej. Kwestia odpowiedzialności za wybuch wojny. Polski punkt widzenia, [w:] 100 rocznica wybuchu pierwszej wojny światowej: materiały pokonferencyjne, Nidzica 2014, red. E. Solarek, H. Domański, H. Wajs, Warszawa 2015, s. 13-23.

Dariusz Radziwiłłowicz, Sytuacja ocalałych żołnierzy 5. Dywizji Strzelców Polskich po kapitulacji na Syberii w styczniu 1920 roku i ich morski transport do Polski, [w:] Admiralski Farwater : jubileusz 70-lecia urodzin i 40-lecia służby i pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Antoniego Franciszka Komorowskiego, red. I. Pietkiewicz, Gdańsk 2015, s. 148-168.

Dariusz Radziwiłłowicz, Walki w Prusach Wschodnich w sierpniu 1914 r. we wspomnieniach Jana Medwadowskiego, dowódcy baterii 40. Brygady Artylerii 1. Armii generała Pawła Rennenkampfa, [w:] I wojna światowa w Prusach Wschodnich, red. N. Kasparek, D. Radziwiłłowicz, Olsztyn 2015, s. 125-145.

Dariusz Radziwiłłowicz, Wykorzystanie legendy Grunwaldu w walce o niepodległość Polski [w:] Zeszyty Historyczne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, red. P. Matusak, Warszawa 2015, s. 37-53.

Dariusz Radziwiłłowicz, Generał kawalerii Paweł Karłowicz Rennenkampf w ocenie wybranych rosyjskich i polskich źródeł [w] Wielka Wojna na Mazurach 1914-1915. Studia z dziejów frontu wschodniego I wojny światowej, red. Robert Kempa, Giżycko 2014, s. 255-265.

Dariusz Radziwiłłowicz, Legenda grunwaldzka w działalności patriotycznej polskich organizacji politycznych i zbrojnych w okresie I wojny światowej [w:] Mity i Legendy w polskiej historii wojskowości, t. I, red. Wiesław Caban, Józef Smoliński przy współpracy Jakuba Żaka, Kielce 2014, s. 261-270.

Dariusz Radziwiłłowicz, Legion Polski w Irkucku w dokumentach, relacjach i wspomnieniach (1917-1918), [w:] Dawna Rosja i Rosjanie w obecnych badaniach polskich, red. J. Tyszkiewicz, K. Łukawski, Pułtusk 2014, s. 203-226.

Dariusz Radziwiłłowicz, Legenda grunwaldzka w działalności patriotycznej polskich organizacji politycznych i zbrojnych w okresie I wojny światowej, [w:] Mity i Legendy w polskiej historii wojskowości, t. I, red. W. Caban, J. Smoliński przy współpracy Jakuba Żaka, Kielce 2014, s. 261-270.

Dariusz Radziwiłłowicz, Rokowania pokojowe i o granice wschodnie Polski w Rydze w świetle raportu Rajmunda Niholma [Jerzego Stempowskiego] [w:] Kresy, granice i pogranicza w historii wojskowej, red. A. Olejko, J. Ślipiec, P. Korzeniowski, K. Mroczkowski, Oświęcim 2014, s. 123-135.

Dariusz Radziwiłłowicz, Tradycje, symbolika i barwy 11. Pułku Artylerii im. gen. Józefa Bema [w:] Artyleria polska w XX wieku: w 70 rocznicę powstania 1 Warszawskiej Brygady Artylerii Armat im. gen. J. Bema w Węgorzewie, red. W. B. Łach, Węgorzewo 2014,s . 253-264.

Aleksander Iwaniuk, Wiesław Bolesław Łach, Dariusz Radziwiłłowicz, Wspomnienie o płk. dr. hab. Jeremiaszu Ślipcu [w:] Artyleria polska w XX wieku: w 70 rocznicę powstania 1 Warszawskiej Brygady Artylerii Armat im. gen. J. Bema w Węgorzewie, red. W.B. Łach, Węgorzewo 2014, s . 276-278.

Dariusz Radziwiłłowicz, Walki 5. Dywizji Strzelców Polskich na Syberii we wspomnieniach gen. bryg. Jana A. Medwadowskiego [w] Militaria w edukacji historycznej, T.II, Przeszłości nie można zrekonstruować…, red. A. Drzewiecki, dr Ł. Różycki, Gdynia 2014, s. 221-240.

Dariusz Radziwiłłowicz, Czy bitwa pod Tannenbergiem była Kannami I wojny światowej? [w:] Dzieje militarne krainy Wielkich Jezior Mazurskich. XXVII Seminarium Krajoznawcze Wojska Polskiego, red. W.B. Łach, D. Radziwiłłowicz, S. Janowicz, Wilkasy 2013, s. 7-50.

Dariusz Radziwiłłowicz, Polacy i ich organizacje polityczno-wojskowe na Dalekim Wschodzie u schyłku I wojny światowej, [w:] Wielka Wojna poza linią frontu, red. D. Grinberg, J. Snopko, G. Zackiewicz, Białystok 2013, s. 239-252.

Dariusz Radziwiłłowicz, Polacy w armii rosyjskiej oraz polskie formacje zbrojne w Rosji [w:] Z ziemi rosyjskiej do Polski. Generał Jan A. Medwadowski w swoich wspomnieniach, red. D. Radziwiłłowicz, Olsztyn 2013, s. 13- 26.

Dariusz Radziwiłłowicz, Propagandowe wykorzystanie legendy bitwy grunwaldzkiej przez komunistów w latach II wojny światowej [w:] Pola bitew wczoraj i dziś, red. A. Olejko, P. Korzeniowski, K. Mroczkowski, Oświęcim 2013, s. 73-83

Dariusz Radziwiłłowicz, Walka z rewizjonizmemm terytorialnym Republiki Weimarskiej w polskiej publicystyce i działlaności wybranych ugrupowań politycznych II RP, [w:] Ród Sierakowskich na ziemi malborskiej, red. J. Hochleitner, P. Szwedowski, Malbork 2013, s. 69-94.

Radosław Gross, Dariusz Radziwiłłowicz, Zakład Historii XX wieku, [w:] Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1969-1988-2013): dzieje, profil badawczy, absolwenci, red. A.Kopiczko, Olsztyn 2013, s. 83-96.

Dariusz Radziwiłłowicz, Metodyka badań źródłowych nad historią polskich formacji zbrojnych na Powołżu i Syberii w latach 1918-1920 [w:] Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych: studia i szkice, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Poznań 2012, s. 151-161.

Dariusz Radziwiłłowicz, Pierwsza faza ewakuacji wojsk sprzymierzonych z Syberii. Walki odwrotowe 5. Dywizji Strzelców Polskich w listopadzie i grudniu 1919 r., [w:] Wojskowość –Bezpieczeństwo-Wychowanie. Księga Jubileuszowa Profesora Lecha Wyszczelskiego w 70. rocznicę Urodzin, t. 1, red. A. Niewęgłowska, Siedlce 2012, s. 179-197.

Dariusz Radziwiłłowicz, Tradycje orężne istotnym elementem zapewnienia przetrwania państwa i jego obywateli oraz dumy narodowej Polaków, [w:] Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. Wybrane założenia teoretyczne i sposoby realizacji, red. H. Łach, Olsztyn 2012, s. 49-76.

Dariusz Radziwiłłowicz, Syberyjskie tradycje Polskiej Marynarki Wojennej, [w:] Człowiek wobec problemów XIX i XX wieku, red. M. Franz, M. Kardas, Toruń 2011, s. 46-64;

Dariusz Radziwiłłowicz, Antybolszewicka działalność polskich organizacji politycznych i wojskowych na Powołżu, Syberii oraz na Dalekim Wschodzie w latach 1917-1918, [w:] Historia i pamięć. Studia z dziejów XX wieku, red. W. Gieszczyński, W. B. Łach, K. Sacewicz, Olsztyn 2011, s. 331-376.

Dariusz Radziwiłłowicz, Stenogram z dyskusji panelowej –„Grunwald” w historii Polski i Litwy (18 X 2010 r.), [w:] W przeźroczu symbolu grunwaldzkiego. Warsztaty polsko-litewskie w 600-lecie bitwy pod Grunwaldem, red. K. Lisowska, Olsztyn 2010, s 10-12.

Dariusz Radziwiłłowicz, Tradycja grunwaldzka w polskiej propagandzie plebiscytowej, [w:] Plebiscyty jako metoda rozwiązywania konfliktów międzynarodowych. W 90 rocznicę plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2010, s. 63-83.

Dariusz Radziwiłłowicz, Polskie oddziały wojskowe na Powołżu i Syberii w 1918 r. i ich walki z bolszewikami, [w:] Wojna polsko-rosyjska 1919-1920 i jej międzynarodowe odniesienia z perspektywy 90-lecia, red. J. Ślipiec, T. Kośmider, Warszawa 2010, s. 30-46 .

Dariusz Radziwiłłowicz, Korpus oficerski oddziałów polskich na Syberii w latach 1918-1920 w świetle dokumentów, pamiętników i relacji, [w:] Historia wojskowości XX wieku. Księga pamiątkowa z okazji 50-lecia pracy zawodowej prof. dr. hab. Lecha Wyszczelskiego, red. A. Niewęgłowska, M. Wiśniewski, Siedlce 2010, s. 253- 264.

Dariusz Radziwiłłowicz, Die Nutzung der Tradition von Grunwald (Tannenberg) durch polnische politische Gruppierungen im Kampf um die Grenzen der unabhängingen Republik Polen in den Jahren 1918-1920, [w:] Zakon Krzyżacki w historii, ideologii i działaniu – symbole dziejowe. Der Deutsche Orden in Geschichte, Ideologie und Wirkung – historische Symbole, red. J. Gancewski, Olsztyn 2010, s. 181-207.


Artykuły w czasopismach naukowych

Dariusz Radziwiłłowicz, Rola Korpusu Czechosłowackiego w wojnie domowej w Rosji, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, 2010, nr 1, s. 107-126.


Redakcje monografii wieloautorskich

I wojna światowa w Prusach Wschodnich, red. N. Kasparek, D. Radziwiłłowicz, Olsztyn 2015, ss. 238.

Wpływ doświadczeń II wojny światowej na przemiany organizacyjne i doktrynalne Wojska Polskiego w systemie obronnym państwa w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, red. W. B. Łach, D. Radziwiłłowicz, Olsztyn 2015, ss. 439.

Dzieje militarne Krainy Wielkich Jezior Mazurskich : XXVII seminarium krajoznawcze Wojska Polskiego: Wilkasy, 21-25 kwietnia 2013 r., red. W. B. Łach, D. Radziwiłłowicz, S. Janowicz, Warszawa 2013, ss. 260.

Z ziemi rosyjskiej do Polski : generał Jan A. Medwadowski w swoich wspomnieniach, red. D.  Radziwiłłowicz, Olsztyn 2013, ss. 264.

The forgotten soldiers : the Siberian epic of the 5th Polish Riflemen Division, red. D. Radziwiłłowicz, Olsztyn 2011, ss. 152.

Polska myśl wojskowa na przestrzeni dziejów: IX Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości, red. W. B. Łach ; współudz. T. Gajownik, D. Radziwiłłowicz, Olsztyn 2008, ss. 775.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH


Konferencje

Dariusz Radziwiłłowicz, Zmanipulowane i okaleczone tradycje orężne – sposobem kształtowania świadomości żołnierskiej przez komunistów po II wojnie światowej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wpływ doświadczeń II wojny światowej na kierunki rozwoju i organizacji Wojska Polskiego w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej (konsekwencje społeczne, polityczne i gospodarcze), Zakład Historii XX wieku i Pracownia Dziejów Wojskowości Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie; 11. Mazurski Pułk Artylerii im. gen. Józefa Bema w Węgorzewie; Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy; Towarzystwo Przyjaciół 1. Mazurskiej Brygady Artylerii im. gen. Józefa Bema; Naukowe Koło Historyków Wojskowości. [6-8 maja 2015 r.]

Dariusz Radziwiłłowicz, Legenda grunwaldzka w tradycjach, barwach i symbolice Wojska Polskiego w XX stuleciu, I Międzynarodowa Konferencja: Zakon krzyżacki – dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Prezes Mazurskiego Centrum Kongresowo-Wypoczynkowego „Zamek Ryn” Sp. z o.o. – Andrzej Dowgiałło oraz Burmistrz Miasta i Gminy Ryn – Józef Karpiński. [4-6 grudnia 2014 r.]

Dariusz Radziwiłłowicz, Prusy Wschodnie w planach wojennych Cesarstwa Niemieckiego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Linia Narwi i Biebrzy w latach 1914-1915. Z dziejów I wojny światowej, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. Współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa podlaskiego; Urząd Miejski w Łomży; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. [Łomża 24-25 października 2014 r.]

Dariusz Radziwiłłowicz, Przyczyny wybuchu I wojny światowej. Kwestia odpowiedzialności za wybuch wojny. Polski punkt widzenia, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: 100- rocznica wybuchu I wojny światowej. Działania wojenne w Prusach Wschodnich i na północnym Mazowszu 1914-1915 i ich skutki, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Urząd Miejski w Nidzicy – Nidzicki Ośrodek Kultury, Zakład Historii XX wieku Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Starostwo Powiatowe w Nidzicy. [Nidzica 10-11 października 2014 r.]

Dariusz Radziwiłłowicz, Generał kawalerii Paweł Karłowicz Rennenkampf w ocenie wybranych rosyjskich i polskich źródeł, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Działania wojenne na Mazurach – Wielka Wojna na froncie wschodnim 1914-1915, Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen, Zakład Historii XX w. Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego, Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej w Białymstoku. [Giżycko 29-31 sierpnia 2014 r.]

Dariusz Radziwiłłowicz, Walki w Prusach Wschodnich w sierpniu 1914 r. w świetle wspomnień feldmarszałka Augusta von Mackensena, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: I Wojna światowa w Prusach Wschodnich. Rok 1914, Centrum Badań Wschodnich Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, Zakład Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM. W Olsztynie oraz Muzeum w Ostródzie. [Ostróda 27 czerwca 2014 r.]

Dariusz Radziwiłłowicz, Rokowania o granice wschodnie Polski w Rydze w świetle raportu Rajmunda Niholma [Jerzego Stempowskiego], XII Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości: Granice, pogranicza i kresy w historii wojskowej, Zakład Historii Wojskowej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Stowarzyszenie Historyków Wojskowości. [26 czerwca 2014 r.]

Dariusz Radziwiłłowicz, Walki w Prusach Wschodnich w 1914 roku we wspomnieniach Jana Medwadowskiego dowódcy baterii 40. Brygady Artylerii 1. Armii generała Pawła Rennenkampfa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: I wojna światowa w Prusach Wschodnich we wspomnieniach, pamiętnikach, prasie polskiej, niemieckiej i rosyjskiej, Zakład Historii XX wieku Instytutu Historii i Stosunków międzynarodowych UWM, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. [Ostróda 19-20 września 2013 r.]

Dariusz Radziwiłłowicz, Legion Polski w Irkucku w dokumentach, relacjach i wspomnieniach 1917-1918, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dawna Rosja i Rosjanie w najnowszych badaniach polskich, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Wydział Humanistyczny. [Pułtusk 28 czerwca 2013 r.]

Dariusz Radziwiłłowicz, Plebiscyty na Powiślu w świetle wybranych dokumentów, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Ród Sierakowskich na Ziemi Malborskiej, Muzeum Zamkowe, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Malborku, Malborskie Centrum Kultury i Edukacji oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej. [Malbork 20 lutego 2013 r.]

Dariusz Radziwiłłowicz, Propagandowe wykorzystanie legendy bitwy grunwaldzkiej przez komunistów w latach II wojny światowej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Pola bitew wczoraj i dziś, Zakład Historii Wojskowości Uniwersytetu Rzeszowskiego, 1 Batalion Strzelców Podhalańskich. [Rzeszów 30 listopada – 1 grudnia 2012 r.]

Dariusz Radziwiłłowicz, Legenda grunwaldzka w działalności patriotycznej polskich organizacji zbrojnych w okresie I Wojny Światowej, XI Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości: Mity i legendy w polskiej historii wojskowości, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Komisja Historii Wojskowej Komitetu Nauk Historycznych PAN, Stowarzyszenie Historyków Wojskowości. [Kielce 29-30 czerwca 2012 r.]


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Historia Polski XX w.;

Historia Rosji XIX i XX w.;

Historia Powszechna XX w.;

Dzieje Europy w czasach nowoczesnych i najnowszych;

Historia wojskowości;

Funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa państwa;

Konflikty w dziejach Europy w XX i XXI wieku;

Węzłowe problemy współczesnego świata;

Nauka o polityce;

Międzynarodowe Prawo Konfliktów Zbrojnych,

Proseminarium, seminarium licencjackie i magisterskie.


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Członek Rady Naukowej „Echa Przeszłości”. [od 2013 r.]

Członek Rady Naukowej Centrum Badań Europy Wschodniej. [od 2012 r.]

Członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Wschodnioeuropejskiego”. [od 2010 r.]

Kierownik Komisji Regionalnej Stowarzyszenia Historyków Wojskowości w Olsztynie. [od 2011 r.]

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego. [2001 r.]

Członek Stowarzyszenia Historyków Wojskowości. [1999 r.]


NAGRODY, ODZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA

Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia organizacyjne. [2012 r.]

Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej. [2004 r.]

Doroczna nagroda Magazynu Ilustrowanego WP „Żołnierz Polski”-„Buzdygan-96” za oryginalność, wiarygodność i pasję w kreowaniu procesu przejmowania tradycji orężnych w Wojsku Polskim. [1996 r.]


HOBBY

Filatelistyka, falerystyka, turystyka piesza i rowerowa, szachy.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl