• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr hab. Halina Łach

KATEDRA HISTORII POWSZECHNEJ

E-mail: halina.lach@uwm.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-1279-7673

Dyscyplina i specjalność naukowa:

  • Historia Polski XX wieku;
  • Historia systemów bezpieczeństwa.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • Ochrony i bezpieczeństwo granic państwa polskiego na przestrzeni dziejów;
  • Współczesne systemy ochrony granicy państwowej - w szczególności organizacji służb ochrony granicy (Korpus Ochrony Pogranicza, Wojsko Ochrony Pogranicza i Straż Graniczna III RP);
  • Kontroli ruchu granicznego i ochrony granicy.


PUBLIKACJE


Monografie

Halina Łach, System ochrony polskiej granicy państwowej w latach 1989 -2004, Olsztyn 2013, ss. 498.

Halina Łach, Działalność oświatowo-wychowawcza i kulturalna Korpusu Ochrony Pogranicza w latach 1924-1939, Olsztyn 2011, ss. 224.


Rozdziały w monografiach

Halina Łach, Powinności czy obowiązek (rozkaz) ochrony granicy państwowej przez żołnierzy KOP, [w:] O powinnościach żołnierskich. T. 2, Tym co polskość zachowali i o nią walczyli , red. M. Kardas, Oświęcim 2016, ss. 208-221.

Halina Łach, Wojsko Polskie w organizacji Przejściowych Punktów Kontrolnych na północnej i wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej po II wojnie światowej, [w:] Między Wilnem a Olsztynem: w 70. rocznicę przybycia Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury, red. P. Bojarski, A. Szmyt, Olsztyn 2016, s. 35-57.

Halina Łach, Przebieg organizacji i formowania Straży Granicznej w Polsce, [w:] Admiralski Farwater. Jubileusz 70-lecia urodzin i 40-lecia służby i pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Antoniego Franciszka Komorowskiego, red. I. Pietkiewicz, Gdańsk 2015, s. 416-437.

Halina Łach, Wojsko Polskie w drugiej połowie XX wieku, [w:] Wpływ doświadczeń II wojny światowej na przemiany organizacyjne i doktrynalne Wojska Polskiego w systemie obronnym państwa w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, red. W. B. Łacha, D. Radziwiłłowicza, Olsztyn 2015, s. 117-156.

Łach Halina, „Biuletyn oświatowo-propagandowy Korpusu Ochrony Pogranicza” jako źródło badań działalności propagandowej i oświatowej żołnierzy formacji granicznej na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej, [w:] Obszary zgody czy konfliktu: Kresy Północno-Wschodnie II Rzeczypospolitej, red. W. Śleszyński, A. Włodarczyk, Białystok 2014, s. 167-179.

Halina Łach, Plany ochrony granicy niemiecko-rosyjskiej w Prusach Wschodnich, [w:] Wielka Wojna na Mazurach 1914-1915. Studia z dziejów frontu wschodniego I wojny światowej, red. R. Kempa, Giżycko 2014, s. 97-118.

Halina Łach, Obiekty ochrony polskiej granicy państwowej w edukacji i turystyce historycznej, [w:] Militaria w edukacji historycznej, t. II, Przeszłości nie można zrekonstruować, red. A. Drzewiecki, Ł. Różycki, Oświęcim 2014, s. 159-165.

Halina Łach, Węgorzewo-garnizon pogranicza, [w:] Garnizony artyleryjskie na Warmii i Mazurach, Artyleria Polska w XX wieku. W 70 rocznicę powstania 1 Warszawskiej Brygady Artylerii Armat im. gen. J. Bema w Węgorzewie, cz. II, red. W. B. Łach, Węgorzewo 2014, s. 265-275.

Halina Łach, Obraz I wojny światowej w polskich pieśniach żołnierskich i patriotycznych, [w:] Wielka Wojna poza linią frontu, red. D. Grinberg, J. Snopko, G. Zackiewicz, Białystok 2013, s. 383-393.

Halina Łach, W cieniu granicy polsko-rosyjskiej w byłych Prusach Wschodnich po II drugiej wojnie światowej, [w:] Dzieje militarne Krainy Wielkich Jezior Mazurskich : XXVII seminarium krajoznawcze Wojska Polskiego: Wilkasy, 21-25 kwietnia 2013 r., red. W. B. Łach, D. Radziwiłłowicz, S. Janowicz, Warszawa 2013, s. 193-212.

Halina Łach, Metodologia badań przemian systemu ochrony granicy Polski w latach 1989-2004, [w:] Wybrane problemy badawcze polskiej historii wojskowej, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Toruń 2012, s. 307-323.

Halina Łach, System ochrony i obrony polskiej granicy wschodniej w latach 1921-1938, [w:] Stosunki polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Radzieckiego w okresie międzywojennym, red. J. Gmitriuk, W. Włodarkiewicz, Warszawa 2012, s. 157-171.

Halina Łach, Transformacja systemu ochrony granicy państwowej w latach 1990 -2010, [w:] Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały, red. L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk, t. 2, Szczytno 2011, s. 103-114.

Halina Łach, Działalność bibliotek i upowszechnienie czytelnictwa w Korpusie Ochrony Pogranicza, [w:] Historia wojskowości XX wieku, red. A. Niewęgłowska, M. Wiśniewska, Siedlce 2010, s. 181-203.


Artykuły w czasopismach naukowych

Halina Łach, Polsko-rosyjska granica państwowa w drodze do Schengen, „Zeszyty Naukowe”, 2011, R. XLIII, nr 3(161, s. 97-122.

Halina Łach, Działania Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej wobec uchodźców i migrantów z Afryki, „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne” 2014, t. V, Olsztyn 2014, s. 61-81.

Halina Łach, Udział funkcjonariuszy Straży Granicznej w szkoleniach w ramach projektów twinningowych w zakresie zwalczania korupcji przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, „Journal of modern science”, 2012, t. 4/15, s. 119-135.


Redakcje monografii wieloautorskich

Wojsko Polskie w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej po II wojnie światowej, red. H. Łach, Olsztyn 2016, ss. 423.

Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku: wybrane założenia teoretyczne i sposoby realizacji, red. H. Łach, Olsztyn 2012, ss. 240.


UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH


Konferencje

Halina Łach, Ludność północnego Mazowsza i Prus Wschodnich wobec wojny w latach 1914-1915, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Linia Narwi i Biebrzy w latach 1914-1915. Z dziejów I wojny światowej. [24-25 października 2014 r.]

Halina Łach, Plany ochrony granicy niemiecko-rosyjskiej w Prusach Wschodnich w przededniu Wielkiej Wojny, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Działania wojenne na Mazurach. Wielka Wojna na froncie wschodnim 1914-1915. [Giżycko, 29-31 sierpnia 2014 r.]

Halina Łach, Działania Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na granicach zewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej wobec uchodźców i migrantów z Afryki, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych: Ruchy migracyjne w Afryce. Historia oraz stan obecny. [Olsztyn 23 maja 2014 r.]

Halina Łach, Koncepcja delimitacji granicy państwowej w stosunkach między Zakonem Krzyżackim a Królestwem Polskim, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zakon Krzyżacki – dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość. [Ryn 4-6 grudnia 2014 r.]

Halina Łach, Udział funkcjonariuszy Staży Granicznej w szkoleniach w ramach projektów twinningowych w zakresie zwalczania korupcji przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Korupcja a bezpieczeństwo państwa. Od wizji do rzeczywistość. Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. [Kętrzyn 24-25 październik 2012 r.]

Halina Łach, „Biuletyn oświatowo-propagandowy Korpusu Ochrony Pogranicza” jako źródło badań działalności społecznej żołnierzy formacji granicznej na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Pogranicza Europy Wschodniej wobec wyzwań XX i XXI wieku. Obszar zgody czy konfliktu? Kresy Północno-Wschodnie II Rzeczypospolitej. [Białystok –Tykocin, wrzesień 2012 r.]

Halina Łach, Obraz wojny w polskich pieśniach żołnierskich i patriotycznych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wielka Wojna poza linią frontu, Organizator Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. [Tykocin 2012 r.]

Halina Łach, System ochrony i obrony polskiej granicy wschodniej w latach 1921 – 1939, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Stosunki polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej i Związku Radzieckiego w okresie międzywojennym oraz w latach II wojny światowej. [Warszawa, lipiec 2012 r.]

Halina Łach, Mit ochrony polsko-radzieckiej granicy w byłych Prusach Wschodnich po II wojnie światowej w świadomości społecznej, XI Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości: Mity i legendy w polskiej historii wojskowości. [Kielce czerwiec 2012 r.]

Halina Łach, Udział Polski w misjach stabilizacyjnych w Afryce, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dynamika afrykańskich struktur państwowych w wymiarze historycznym, politycznym i społeczno-gospodarczym. [Olsztyn 13 maja 2011 r.]

Halina Łach, Od linii Focha do ustanowienia współczesnej polsko-litewskiej granicy państwowej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Umowa Suwalska fakty i interpretacje. [Suwałki 10 października 2010 r.]


GRANTY, STYPENDIA, PROJEKTY ORAZ STAŻE NAUKOWE


Projekty

Halina Łach [uczestnik], Miejsce Polski i sprawy polskie w świecie w XIX-XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem Europy.)


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych;

Organizacje międzynarodowe;

Bezpieczeństwo międzynarodowe;

System ochrony granicy państwowej;

Historia polskich formacji granicznych.


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Członek Stowarzyszenia Historyków Wojskowości;

Członek Towarzystwa Przyjaciół 1 Mazurskiej Brygady Artylerii im. Gen. Józefa Bema;

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego.


HOBBY

Wycieczki krajoznawcze, muzyka, gra na gitarze.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl