• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr hab. Wiesław Bolesław Łach, prof. UWM

KATEDRA WOJSKOZNAWSTWA i STUDIÓW STRATEGICZNYCH


E-mail: wieslaw.lach@uwm.edu.pl

  https://orcid.org/0000-0002-1201-2776

 Dyscyplina i specjalność naukowa:

 • Historia Polski i powszechna XX wieku;
 • Historia wojskowości.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Konflikty i punkty zapalne w Europie XX i XXI w.;
 • Myśl wojskowa na przestrzeni dziejów;
 • Wojsko na przestrzeni dziejów;
 • XIX i XX wieczne fortyfikacje na obszarze Polski i krajów ościennych;
 • Północny obszaru Polski w systemie obronnym państwa w latach 1918-1939;
 • Wojny światowe w Prusach Wschodnich;
 • Wojsko Polskie na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej;
 • Problemy bezpieczeństwa narodowego w tym współczesnego wojska polskiego;
 • Stosunki polsko-litewskie po I wojnie światowej.


PUBLIKACJE


Monografie

Wiesław Bolesław Łach, „Bunt” Żeligowskiego. Kulisy przyłączenia Wileńszczyzny do Polski 1920-1922, Warszawa 2014, ss. 247.

Wiesław Bolesław Łach, Polska północna w systemie obronnym kraju w latach 1918-1926, Olsztyn 2010, ss. 500.


Rozdziały w monografiach

Wiesław Bolesław Łach, Grunwald 1410 i Tannenberg 1914 jako mit niemieckiego trwania va Wschodzie, [w:] Zakon Krzyżacki - dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość, red. G. Białuński, I.  Lewandowska, Olsztyn 2016,s . 179-192.

Wiesław Bolesław Łach, Przejściowy Punkt Kontrolny nr 17 w Korszach w ekspatriacji ludności z Kresów Północno-Wschodnich, [w:] Między Wilnem a Olsztynem: w 70. rocznicę przybycia Polaków z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury, red. P. Bojarski, A. Szmyt, Olsztyn

Wiesław Bolesław Łach, Rys historyczny działalności organizacji proobronnych w Polsce, [w:] Rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa państwa, red. A. Tomczak, Warszawa 2016, s. 53-88.

Wiesław Bolesław Łach, Warmia i Mazury w systemie obronnym Polski po II wojnie światowej- jednostki liniowe Wojska Polskiego w wybranych garnizonach, [w:] Wojsko Polskie w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej po II wojnie światowej, red. H. Łach, Olsztyn 2016, s. 169-190.

Wiesław Bolesław Łach, Wpływ ceremoniału wojskowego na kształtowanie postaw patriotycznych żołnierzy Wojska Polskiego i ich integrację ze społeczeństwem, [w:] O powinnościach żołnierskich. T. 3, Na krętych drogach żołnierskich losów, red. A. Drzewiecki, Oświęcim 2016, s. 13-28.

Wiesław Bolesław Łach, Dowodzenie w bitwie pod Tannenbergiem we wspomnieniach gen. Maxa Hoffmana, oficera operacyjnego 8 Armii niemieckiej, [w:] I wojna światowa w Prusach Wschodnich, red. N. Kasparek, D.  Radziwiłłowicz, Olsztyn 2015, s. 23-33.

Wiesław Bolesław Łach, Grunwald 1410 - Tannenberg 1914, [w:] Zeszyty Historyczne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Tom IX, Z Dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych : studia i artykuły, red. J. Gmitruek, P. Matusak, Warszawa 2015, s. 54-65.

Wiesław Bolesław Łach, Norbert Kasparek, Dariusz Radziwiłłowicz, Jeremiasz Ślipiec 1964-2014, [w:] I wojna światowa w Prusach Wschodnich, red. N. Kasparkek, D. Radziwiłłowicz, Olsztyn 2015, s. 203-205.

Wiesław Bolesław Łach, System osłony i obrony Polski Północnej w doktrynie wojennej lat 1921-1926, [w:] Admiralski Farwater: jubileusz 70-lecia urodzin i 40-lecia służby i pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Antoniego Franciszka Komorowskiego, red. I. Pietkiewicz, Gdańsk 2015, s. 169-186.

Wiesław Bolesław Łach, Mierzeja Wiślana w działaniach wojennych w 1945 roku, [w:] Żuławy w 1945 roku, red. A. Gąsiorowski, J. Hochleitner, Sztutowo 2014, s. 83-96.

Wiesław Bolesław Łach, XIX i XX wieczne fortyfikacje Warmii i Mazur w edukacji i turystyce historycznej. Doświadczenia i wnioski, [w:] Militaria w edukacji historycznej, t. II, Przeszłości nie można zrekonstruować…, red. nauk. A. Drzewiecki, Ł. Różycki, Oświęcim 2014, s. 165-180.

Wiesław Bolesław Łach, Korpus ochrony pogranicza w organizacji ochrony i osłony granicy z Litwą i Łotwą, [w:] Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939. Historia i pamięć, red. K. A. Kierski, S. Nowakowski, K. Sacewicz, Olsztyn 2014, s. 59-72.

Wiesław Bolesław Łach, Obszar byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w planach wojennych Rosji carskiej na przełomie XIX i XX w., [w:] Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XIX i XX w.), red. I. Janicka, A. Kołodziejczyk, Olsztyn-Gdańsk 2014, s. 77-90.

Wiesław Bolesław Łach, Wielka Brytania i Francja wobec polsko-rosyjskich rokowań pokojowych 1919-1921, [w:] Od Bitwy Warszawskiej do Traktatu Ryskiego, red. nauk. T. Skoczek, Warszawa 2014, s. 165-184.

Wiesław Bolesław Łach, Konflikt polsko-litewski o Sejneńszczyznę w latach 1919-1920, [w:] Kresy, granice i pogranicza w historii wojskowej, red. nauk. A. Olejko, J. Ślipiec, P. Korzeniowski, K. Mroczkowski, Oświęcim 2014, s. 271-281.

Wiesław Bolesław Łach, Społeczeństwo Prus Wschodnich wobec agresji rosyjskiej, [w:] Wielka Wojna poza linią frontu, red. nauk. D. Grinberg, J. Snopko, G. Zackiewicz, Białystok 2013, s. 31-44.

Wiesław Bolesław Łach, Obszar Wileńszczyzny w systemie obronnym II Rzeczypospolitej, [w:] Społeczeństwo - Wojsko – Polityka, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, T. Wesołowski, Białystok 2013, s. 299-312.

Wiesław Bolesław Łach, Koncepcje wykorzystania formacji granicznych w przygotowaniach obronnych II Rzeczypospolitej, [w:] Planowanie wojenne i przygotowania obronne II Rzeczypospolitej. Studia i materiały, red. T. Kośmider, Warszawa 2012, s. 252-268.


Artykuły w czasopismach naukowych

Wiesław Bolesław Łach, Polityka Litwy wobec białoruskich oddziałów wojskowych, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, 2014, V/2, s. 59-74.

Wiesław Bolesław Łach, Rozbieżności w stosunkach polsko-łotewskich po I wojnie światowej i ich wojskowo-polityczne następstwa, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, 2011, nr 2, s. 135-150.

Wiesław Bolesław Łach, Problem bezpieczeństwa Polski północnej po II wojnie światowej, „Zeszyty Wojskowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych”, 2011, nr 3, s. 258-274.

Wiesław Bolesław Łach, Zajęcie pasa neutralnego w lutym 1923 roku – próba oceny działań militarnych i politycznych, „Europa orientalia. Studia z dziejów Europy wschodniej i państw bałtyckich”, 2010, nr 2, s. 83-104.

Wiesław Bolesław Łach, Jeremi Melnik, Próby odtworzenia działań w rejonie polsko-litewskiego pasa neutralnego w 1923 roku, "Echa Przeszłości", 2005, t. 6, s. 193-211.

Wiesław Bolesław Łach, Zajęcie polsko-litewskiego pasa neutralnego w dniach 15-17 lutego 1923 rok, "Echa Przeszłości", 2003, t. 4, s. 243-258.Redakcje monografii wieloautorskich

Wpływ doświadczeń II wojny światowej na przemiany organizacyjne i doktrynalne Wojska Polskiego w systemie obronnym państwa w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, red. B. Łacha, D. Radziwiłłowicza, Olsztyn 2015, ss. 439.

Garnizony artyleryjskie na Warmii i Mazurach, część II, Artyleria Polska w XX wieku. W 70 rocznicę powstania 1 Warszawskiej Brygady Artylerii Armat im. gen. J. Bema w Węgorzewie, red. W. B. Łach, Węgorzewo 2014, ss. 288.


UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH


Konferencje

Wiesław Bolesław Łach, Grunwald 1410 i Tannenberg 1914 jako mit niemieckiego trwania na Wschodzie, I Międzynarodowa Konferencja: Zakon Krzyżacki – dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość. [Ryn 4-6 grudnia 2014 r.]

Wiesław Bolesław Łach, Znaczenie manewru w działaniach wojennych w Prusach Wschodnich w 1914 roku, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Linia Narwi i Biebrzy w latach 1914-1915. Z dziejów I wojny światowej. [Łomża 24-25 października 2014 r.]

Wiesław Bolesław Łach, Wpływ działań bojowych na rozbudowę fortyfikacji stałych i polowych w czasie I wojny światowej w Prusach Wschodnich, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Obrona twierdzy Osowiec na tle działań na froncie wschodnim Wielkiej wojny w latach 1914-1915. [Białystok-Osowiec 10-11 września 2014 r.]

Wiesław Bolesław Łach, Działania militarne na obszarze Warmii i Mazur w 1914 roku i ich konsekwencje, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wielka Wojna na Mazurach – Wielka Wojna na froncie wschodnim 1914-1915. [Giżycko 29-31 sierpnia 2014 r.]

Wiesław Bolesław Łach, Konflikt polsko-litewski o Sejneńszczyznę w latach 1919-1920, ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА У ВІЙСКОВО-ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ (ДО 100-РІЧЧЯ

ПОДІЇ), міжнародний науковий форум. [Lwów 27-28 czerwca 2014 r.]

Wiesław Bolesław Łach, Obszar byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w planach wojennych Rosji carskiej na przełomie XIX i XX wieku, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XIV-XIX w.), Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego. [Olsztyn 12-13 września 2013 r.]

Wiesław Bolesław Łach, System ochrony i obrony polskiej granicy wschodniej w latach 1921-1938, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Stosunki polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej i Związku Radzieckiego w okresie międzywojenny oraz w latach II wojny światowej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego. [Warszawa 2 lipca 2012 r.]

Wiesław Bolesław Łach, Polityczno-wojskowy status Wolnego Miasta Gdańska a kwestia militarnej pozycji Polski nad Bałtykiem, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wojskowość, Bezpieczeństwo, Wychowanie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny. [Łochów 18-19 kwietnia 2012 r.]

Wiesław Bolesław Łach, Problem bezpieczeństwa Polski północnej po II wojnie światowej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Problemy bezpieczeństwa Polski w XX i XXI wieku, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademia Pomorska w Słupsku, Towarzystwo Naukowe Europen Association for Security. [Wrocław 4-5 listopada 2010 r.]

Wiesław Bolesław Łach, Rola Ligi Narodów w próbie rozstrzygnięcia polsko-litewskiego sporu terytorialnego i wytyczenia wspólnej granicy - próba oceny, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Instytut Historii Litwy, Archiwum Państwowe i Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Polskie Towarzystwo Historyczne w Białymstoku. [Suwałki 10-11 września 2010 r.]


GRANTY, STYPENDIA, PROJEKTY ORAZ STAŻE NAUKOWE


Projekty

Udział w projekcie Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie pt. Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej. Wykonanie opracowania opisu historycznego. [styczeń 2013-grudzień 2013]

Udział w projekcie naukowym Towarzystwa Przyjaciół 1 Mazurskiej Brygady Artylerii im. gen. Józefa Bema pt. Artyleria Polska XX wieku w 70. Rocznicę powstania 1. Warszawskiej Brygady Artylerii Armat im. Józefa Bema. [listopad 2013-grudzień 2014]


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Konflikty w dziejach Europy w XX i XXI wieku;

Bezpieczeństwo międzynarodowe;

Dzieje sztuki wojennej;

Współczesne siły zbrojne;

Seminarium magisterskie;

Historia najnowsza.


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Członek zarządu głównego Stowarzyszenia Historyków Wojskowości;

Członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół 1 Mazurskiej Brygady Artylerii im. Gen. Józefa Bema;

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego;


Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w opracowaniu Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w województwie warmińsko-mazurskim 2013 rok;

Współpraca z 11 Mazurskim Pułkiem Artylerii, i Departamentem Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej;


Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół 1 Mazurskiej Brygady Artylerii im. Gen. Józefa Bema;NAGRODY, ODZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA

Nagroda Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego Za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej. [2008 r.]

Medal Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych „PRO MEMORIA” za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny Światowej i po jej zakończeniu. [2005 r.]

Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju. [2002 r.]

Srebrny Krzyż Zasługi. [1996 r.]


HOBBY

Podróże krajoznawczo-historyczne, militaria, sporty wodne: żeglarstwo, pływanie.

-       udział w projekcie Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie pt. Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej. Wykonanie opracowania opisu historycznego [styczeń 2013-grudzień 2013].

-       udział w projekcie naukowym Towarzystwa Przyjaciół 1 Mazurskiej Brygady Artylerii im. gen. Józefa Bema pt. Artyleria Polska XX wieku w 70. Rocznicę powstania 1. Warszawskiej Brygady Artylerii Armat im. Józefa Bema [listopad 2013-grudzień 2014].

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl