• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr hab. Kazimierz Grążawski, prof. UWM

KATEDRA WOJSKOZNAWSTWA i STUDIÓW STRATEGICZNYCH

E-mail: kazimierz.grazawki@uwm.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-1616-4283

Dyscyplina i specjalność naukowa:

  • Historia średniowiecza;
  • Archeologia średniowiecza ze specjalnością konserwacji zabytków.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • Osadnictwo średniowieczne pogranicza słowiańsko-pruskiego;
  • Przemiany społeczne i gospodarcze średniowiecznej Europie strefy nadbałtyckiej;
  • Życie codzienne w średniowieczu Europy środkowej.


PUBLIKACJE


Monografie

Kazimierz Grążawski, Ziemia lubawska na pograniczu słowiańsko-pruskim w VIII-XIII w. Studium na rozwojem osadnictwa, Olsztyn 2009.


Artykuły w monografiach naukowych

Kazimierz Grążawski, Prezentacja treści historycznych w Interaktywnym Muzuem Państwa Krzyżackiego w Działdowie, [w:] Zakon Krzyżacki - dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość, red. G. Białuński, I Lewandowska, Olsztyn 2016, s. 243-248.

Kazimierz Grążawski, Przemiany osadnicze w strefie pogranicza słowiańsko-pruskiego we wczesnym średniowieczu : ziemia lubawska i sasińska, [w:] Mniejszość i większość : relacje kulturowe na pograniczach. Cz. 1, red. P. Pietnoczko, M. Radoch, D. Szweda, Olsztyn 2016, s. 23-41.

Kazimierz Grążawski, Ziemia lubawska we wczesnym średniowieczu (od VIII do pierwszej połowy XIII w.), [w:] Lubawa: dzieje miasta i regionu, red. K. Grążawski, Lubawa 2016, s. 61-100.

Kazimierz Grążawski, Nowe muzeum w Działdowie - nowe wyzwania, [w:] Funkcje muzeum współcześnie: wyzwania i interpretacja oferty muzealnej, red. J. Hochleitner, W. Połom-Jakubowicz, Malbork 2015, s. 189-191.

Kazimierz Grążawski, Sąsiedztwo polsko-pruskie i krzyżackie - mity i fetysze archeologiczne, [w:] Jak dobrze mieć sąsiada : problem sąsiedztwa w średniowieczu w świetle archeologii, red. S. Moździoch, K. Chrzan, Wrocław 2015, s. 161-169.

Kazimierz Grążawski, Funkcje militarne grodów monarchii wczesnopiastowskiej na północnych rubieżach państwa, [w:] Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej : społeczeństwo, gospodarka, ideologia, red. K. Chrzan, K. Czapla, S. Moździoch. Wrocław 2014, s. 61-71.

Kazimierz Grążawski, Z nowszych badań archeologicznych nad początkami Lubawy, [w:] Księga Jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. J. Śliwińskiego, red. A. Kołodziejczyk, K. Łożyński, Olsztyn 2014, s. 57-66.

Kazimierz Grążawski, (współautorstwo M. Ziomko), Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w promocji turystycznej regionu na przykładzie Pojezierza Brodnickiego [w:] Turystyka historyczna na pograniczu pomorsko- mazowiecko-mazurskim, red. K. Grążawski, Olsztyn 2014, s. 99-116.

Kazimierz Grążawski, Kult konia u Prusów. Problematyka fenomenu kulturowego ludu bałtyjskiego, [w:] Zjawiska magiczno demoniczne na obszarze dawnych ziem pruskich na przestrzeni wieków na tle porównawczym, red. K. Grążawski, J. Gancewski, Olsztyn, 2014, s. 67-76.

Dariusz Tanajewski, Bartłomiej Oszczak, Patrycja Godlewska, Kazimierz Grążawski, Szymon Drej, Ground penetrating radar data acquisition and analyses at the most holy trinity church in Stebark, Poland, [w:] 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014 : Science and technologies in geology, exploration and mining : Conference proceedings, Book 1, Vol. 1, Albena 2014, s. 475-482.

Kazimierz Grążawski, Stan i potrzeby badań pogranicza polsko-pruskiego na Pomorzu, [w:] Pomorze we wczesnym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych : historia, stan aktualny i potrzeby badań, red. H. Paner, M. Fudziński, W. Świętosławski, Gdańsk 2014, s. 187-194.


Kazimierz Grążawski, Natalia Grążawska, Inicjalna faza bitwy grunwaldzkiej. Wyniki archeologicznych badań podwodnych i weryfikacyjno-sondażowych w Kurzętniku i w Bratianie, [w:] XVII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 2, Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, red. H. Paner, M. Fudziński, Gdańsk 2013, s. 571-578.

Kazimierz Grążawski, Sprawozdanie z archeologicznych badań weryfikacyjnych przeprowadzonych w Radomiu w 2011r., [w:] XVIII Sesja Pomorzoznawcza. Vol. 1, Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza, red. E. Fudzińska, Malbork 2013, s. 125-136.

Kazimierz Grążawski, Z nowszych badań nad grodziskami pogranicza słowiańsko-pruskiego, [w:] Grodziska Warmii i Mazur 1. Stan wiedzy i perspektywy badawcze, red. Z. Kobyliński, Warszawa - Zielona Góra 2013, s. 83-108.

Kazimierz Grążawski, Kulturtransformationen in slawisch-prussischen Grenzland, [in:] Transformationen und Umbrüche des 12/13 Jehrhunderts hrsgBerlin-Görlitz, red. F. Biermann, T. Kersting, Langenweisbach 2012, s. 109-114.

Kazimierz Grążawski, Kamień kultowy w Wysokiej Wsi pod Dylewską Górą na tle osadnictwa mikroregionu, [w:] Kamienie w historii, kulturze i religii, red. R. Klimek i S. Szczepański, Olsztyn 2010, s. 110-114.

Kazimierz Grążawski, Enkolpion k. XIII w., [w:] Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach. Katalog wystawy., red. B. Pospieszna, Malbork 2010 r. s. 116.

Kazimierz Grążawski, Pierwsza faza Wielkiej Wojny – zajęcie przez zakon krzyżacki ziemi dobrzyńskiej w 1409 roku, [w:] Zakon krzyżacki w historii, ideologii i działaniu – symbole dziejowe, red. J. Gancewski, Olsztyn 2010, s. 57-68. (tamże wersja niemiecka s. 69-78).


Artykuły w czasopismach naukowych

Kazimierz Grążawski, Życie codzienne w czasach Mikołaja Kopernika. Higiena i lecznictwo - wybrane aspekty, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie", 2014 (4(286)), s. 527-538.

Kazimierz Grążawski, Życie codzienne w zakonie krzyżackim. Ubiór, pościel i wygląd braci, "Rocznik Działdowski", 2014, t. 9, s. 165-171.


Kazimierz Grążawski (współautorstwo z J. Rogowską), Wczesnośredniowieczny zespól osadniczy w Szczuce gm. Brodnica w świetle badań archeologicznych, „Rocznik Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie”, 2011, t. 2, s. 45-63.

Kazimierz Grążawski, Od Kurzętnika do Bratania. Inicjalna faza bitwy grunwaldzkiej, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2011, s. 297-309.

Kazimierz Grążawski, Udział zakonów rycerskich z ziem polskich w krucjatach pruskich, „Masovia”, 2010, t. 13, s. 23-36.


Redakcje monografii wieloautorskich

Turystyka historyczna na pograniczu mazowiecko-mazursko-pomorskim, red. K. Grążawski, Olsztyn 2014, ss. 174.

Zjawiska magiczno-demoniczne na terenie dawnych ziem pruskich na tle porównawczym , red. K. Grążawski, J. Gancewski, Olsztyn 2014, ss. 330.

Terra lubovia na północno-wschodnich rubieżach Słowiańszczyzny, Pogranicza kulturowe w Europie średniowiecznej. Słowianie i ich sąsiedzi, red. K. Grążawski, [M. Dulinicz], Brodnica-Olsztyn-Warszawa 2012, s. 43-56.


UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH


Konferencje

Kazimierz Grążawski, Koncepcja i wstępne wyniki badań w Kurzętniku i Bratianie, I Warmińsko-Mazurska Sesja Archeologiczna. [Giżycko październik 2013 r.]

Kazimierz Grążawski, O potrzebie badań interdyscyplinarnych w archeologii polskiej, I Kongres Archeologii Polskiej. [Warszawa wrzesień 2013 r.]

Kazimierz Grążawski, Grodziska pogranicza polsko-pruskiego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Grodziska Warmii i Mazur, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. [Warszawa 10 grudnia 2012 r.]

Kazimierz Grążawski, Brodnica w świetle odkryć archeologicznych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Archeologia małych miast, Muzeum Koszalinie. [Koszalin 23-24 listopada 2012 r.]

Kazimierz Grążawski, Nowe Muzeum w Działdowie – nowe wyzwania, Sesja Muzeologiczna: Funkcje Muzeum Współcześnie. [Malbork – Muzeum Zamkowe 18 listopada 2012 r.]

Kazimierz Grążawski, Koń a sprawa pruska, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Sesja Naukowa: Zjawiska magiczno-demoniczne na Warmii i Mazurach na przestrzeni wieków na tle porównawczym, Fundacja Vetustas Przestrzeń Pogranicza, Towarzystwo Naukowe Pruthenia w Olsztynie. [Olsztyn 19-20 kwiecień 2012 r.]


GRANTY, STYPENDIA, PROJEKTY ORAZ STAŻE NAUKOWE


Projekty

Projekt Fundacji Vetustas - badania interdyscyplinarne wzgórza zamkowego w Kurzętniku oraz przeprawy-brodu na Drwęcy w Kurzętniku (współpraca z Uniwersytetem Warszawskim, UMK w Toruniu, Akademicki Klub Płetwonurków Skorpena w Olsztynie).

Koncepcja rewitalizacji wzgórza zamkowego w Kurzętniku (I Nagroda Marszałka woj. warmińsko-mazurskiego w 2010 r.).

Koncepcja Parku Etnokulturowego  AMALANG w Skansenie w Olsztynku 2010 r.

Koordynator projektów edukacyjnych „Przeszłość dla Przyszłości” oraz Osady Wojów Piastowych w Mileszewach (proj. wsparcia Obszarów Wiejskich z Banku Światowego dla Gm. Jabłonowo Pomorskie) 2010-2011.

Program Europejski „Nowoczesny Uniwersytet” – wygrany konkurs na profesora wizytującego 2012  (zajęcia w semestrze letnim 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim – śródlądowa archeologia podwodna w Europie).

Realizacja autorskiej ścieżki edukacyjno-historycznej w Lidzbarku Welskim w W związku z tematem Prusy na przestrzeni wieków (kier. Dr Jan Gancewski/prof. Grzegorz Białuński) prowadzono kwerendę archiwalną (muzea i instytuty badawcze oraz archiwa konserwatorskie) dotyczącą pierwszego etapu Wielkiej Wojny z Zakonem.


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Historia powszechna średniowiecza;

Nauki pomocnicze historii;

Europejska ochrona dziedzictwa kulturowego.


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Towarzystwo Naukowe w Toruniu;

Towarzystwo Naukowe Pruthenia w Olsztynie;

Fundacja Vetustas Przestrzeń Pogranicza w Brodnicy;

Centrum Badań Interdyscyplinarnych Probalticum przy UWM w Olsztynie.


NAGRODY, ODZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA

Srebrny  Krzyż Zasługi, wyróżnienie II stopnia JM Rektora UWM za pracę organizacyjną.


Hobby

Nurkowanie, fotografia, sztuka, muzyka.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl