• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr hab. Marek Radoch

KATEDRA HISTORII POLSKI


E-mail: marek.radoch@uwm.edu.pl

(0000-0002-2361-2312) - ORCID

Dyscyplina i specjalność naukowa:

  • Historia średniowiecza;
  • Nauki pomocnicze historii;
  • Stosunki Międzynarodowe.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • Kontakty Zakonu Krzyżackiego z Polską, Mazowszem, Wielkim Księstwem Litewskim (przede wszystkim z Podlasiem i ze Żmudzią);
  • Życie codzienne w państwie zakonnym w Prusach.


PUBLIKACJE


Monografie

Marek Radoch, Walki Zakonu Krzyżackiego o Żmudź od połowy XIII wieku do 1411 roku, Olsztyn 2011, ss. 377.


Rozdziały w monografiach

Marek Radoch, Jakie przyjemności czekały na gościa na zamku krzyżackim w XIV-XV wieku? [w:] Przyjemności duchowe i cielesne w kulturze na przestrzeni dziejów, red. R. Bubczyk, B. Hołub, Lublin 2016, s. 77-98.

Marek Radoch, Piotra Suchenwirta opis rejzy na Żmudź w 1377 roku [w:] Via viatores quaerit: mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej, red. A. Teterycz-Puzio, L.  Kościelak, E.  Łączyńska, Słupsk 2016, s. 267-282.

Marek Radoch, Pograniczne warownie krzyżackie na Żmudzi (w świetle źródeł zakonnych) [w:] Mniejszość i większość: relacje kulturowe na pograniczach. Cz. 1, red. P. Pietnoczka, M.  Radoch, D. Szweda, Olsztyn 2016, s. 101-148.

Marek Radoch, Elbląskie rozmowy wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen z posłami króla Władysława Jagiełły w czerwcu 1409 roku, [w:] Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego. Polsko–krzyżacko–pruskie stosunki dyplomatyczne w latach 1343–1660. Vom Frieden von Kalisch bis zum Frieden von Oliva. Diplomatische Beziehungen zwischen dem Königreich Polen und dem Deutschen Orden / Herzogtum Preußen in den Jahren 1343-1660, red. A. Bues, J. Grabowski, J. Krochmal, G. Vercamer, H. Wajs, Warszawa  2014, s. 74-93.

Marek Radoch, Wydatki Konrada i Ulryka von Jungingen na konfekty w latach 1399-1409 (w świetle księgi podskarbiego malborskiego. Kilka uwag o zastosowaniu konfektów, nabywanych przez wielkich mistrzów krzyżackich, w leczeniu różnych dolegliwości, [w:] Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. O zdrowiu i chorobie, red. J. Kiełbik, Olsztyn 2014, s. 7-19.

Marek Radoch, Kontakty mazowiecko-krzyżackie w latach 1389-1392 (w świetle nieznanej korespondencji zakonnej), [w:] Rocznik Działdowski. Tom IX. Wydanie jubileuszowe z okazji 670-lecia nadania praw miejskich, red. P. Bystrzycki, K. Grążawski, M. Odachowski, F. Skibicki, E. Sotomska, I. Tyburski, Działdowo 2014, s. 100-135.

Marek Radoch, Jak ziemie pruskie zobowiązane były przygotować się do wypraw na Żmudź (w świetle zachowanych zarządzeń wielkich mistrzów Konrada i Ulryka von Jungingen), [w:] Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XIII-XVI w.), red. A. Kołodziejczyk, R. Kubicki, M. Radoch, Olsztyn-Gdańsk 2014, s. 135-160.

Marek Radoch, Die littauischen Wegeberichte jako źródło wiedzy geograficznej w Zakonie Krzyżackim o ziemiach Wielkego Księstwa Litewskiego, [w:] Nauki pomocnicze historii. Teoria, metody badań, dydaktyka, red. A. Jaworska, R. Jop, Warszawa 2013, s. 263-271.

Marek Radoch, Potrawy na stole krzyżackim w świetle Königsberger Kochbuch, [w:] Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Uniwersytet Gdański dla upamiętnienia 100-lecia otwarcia Muzeum Wnętrz Mieszczańskich w Domu Uphagena w dniach 3-4 listopada 2011 roku, red. B. Możejko, Gdańsk 2012, s. 112-121.

Marek Radoch, Wydatki wielkich mistrzów krzyżackich na ryby w latach 1399-1409 (w świetle księgi podskarbiego malborskiego), [w:] Od antyku do współczesności. Studia historyczne z okazji 65. rocznicy urodzin i 40-lecia pracy naukowej Profesora zwyczajnego dr. hab. Józefa Piotra Śliwińskiego, red. A. Kołodziejczyk, K. Łożyński, Olsztyn 2012, s. 67-88.

Marek Radoch, Wydatki wielkich mistrzów krzyżackich na karłów w latach 1399-1409 (w świetle księgi podskarbiego malborskiego), [w:] Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. L. Kostuch, K. Ryszewska, Kielce 2010, s. 411-427.


Artykuły w czasopismach naukowych

Marek Radoch, Sylwia Skiendziul, Jak naprawdę było ze statkami zatrzymanymi przez Krzyżaków tuż przed wybuchem Wielkiej Wojny (1409-1411)?, "Zapiski z Pogranicza", 2015, z. 2, s. 45-55.

Marek Radoch, Kontakty mazowiecko-krzyżackie w latach 1389-1392 (w świetle nieznanej korespondencji zakonnej), "Rocznik Działdowski", 2014, nr 9, s. 100-135.

Marek Radoch, Krzyżackie przywileje dla mieszkańców Świętego Mikołaja (Sanct Niclas). Kilka uwag o początkach Mikołajek, "Echa Przeszłości", 2012, t. XIII, s. 57-71.


Redakcje monografii wieloautorskich

Mniejszość i większość: relacje kulturowe na pograniczach. Cz. I, red. P.  Pietnoczka, M. Radoch, D. Szweda, Olsztyn 2016, ss. 272.

Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XIII - XVI w.), red. A. Kołodziejczyk, R. Kubicki, M. Radoch, Olsztyn 2014, ss. 264

UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH


Konferencje

Marek RadochPiotra Suchenwirta opis rejzy na Żmudź w 1377 roku, I Wyszehradzka Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Via viatores qvaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów grupy wyszehradzkiej. [Gdynia 29-30 maja 2014 r.]

Marek Radoch, Wydatki wielkich mistrzów krzyżackich na konfekty w latach 1399-1409 (w świetle księgi podskarbiego malborskiego). Kilka uwag o zastosowaniu konfektów w leczeniu różnych dolegliwości, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. O zdrowiu i chorobie, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Muzeum Budownictwa Ludowego. Park Etnograficzny w Olsztynku. [Olsztynek 29 października 2013 r.]

Marek Radoch, Jak ziemie pruskie zobowiązane były przygotować się do wypraw na Żmudź (w świetle zachowanych zarządzeń wielkich mistrzów Konrada i Ulryka von Jungingen), Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XIV-XIX w.), Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego i Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. [Olsztyn 12-13 września 2013 r.]

Marek Radoch, Kilka uwag o kontaktach mazowiecko-krzyżackich w latach 1389-1392 (w świetle nieznanej korespondencji zakonnej), Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Od chrystianizacji Prusów do życia codziennego. Szkice z dziejów Zakonu Krzyżackiego, Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie. [Działdowo 15 czerwca 2013 r.]

Marek Radoch, Czerwcowe rozmowy 1409 r. w Elblągu wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen z posłami króla polskiego Władysława Jagiełły, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego. Polsko–krzyżacko–pruskie stosunki dyplomatyczne w latach 1343–1660, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie i Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. [Warszawa 24-25 maja 2013 r.]

Marek Radoch, Potrawy na stole krzyżackim w świetle Königsberger Kochbuch, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Uniwersytet Gdański. [Gdańsk 3-4 listopada 2011 r.]

Marek Radoch, Die littauischen Wegeberichte jako źródło wiedzy geograficznej w Zakonie Krzyżackim o ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego, Międzynarodowe Sympozjum: Nauki pomocnicze historii. Teoria i metody badań w dydaktyce, Instytut Historii UMCS w Lublinie. [Kazimierz Dolny 2-4 grudnia 2010 r.]


Seminaria

Marek Radoch, Utrata Żmudzi przyczyną konfliktów polsko-krzyżackich w pierwszym dziesięcioleciu XV wieku, Międzynarodowe Seminarium: Lietuviško ir lenkiško paveldo paieškos Žemaitijoje. Poszukiwanie dziedzictwa litewskiego i polskiego na Żmudzi. [Wilno 24-27 kwietnia 2014 r.]


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Historia średniowieczna Polski;

Nauki pomocnicze historii;

Paleografia;

Seminarium magisterskie.


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego;

Członek Rady Naukowej Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie;

Przewodniczący Rady Redakcyjnej „Zapisków z Pogranicza”.


NAGRODY, ODZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA

Medal złoty za długoletnią służbę. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. [2013 r.]


HOBBY

Wędrówki szlakami turystycznymi (przede wszystkimi górskimi); przejażdżki rowerowe i spacery po lesie; dobra książka (od historycznej przez literaturą piękną do tomików wierszy).

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl