• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr Paweł Pietnoczka

ZAKŁAD STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

E-mail: pawel.pietnoczka@uwm.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-2970-2132

Dyscyplina i specjalność naukowa:

  • Nauki o polityce;
  • Systemy polityczne.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • Współczesna Ukraina - system polityczny, partie polityczne, system partyjny oraz system wyborczy.


PUBLIKACJE


Monografie

Paweł Pietnoczka, Partie polityczne w niepodległej Ukrainie 1991-2007, Olsztyn 2014, ss. 324.


Rozdziały w monografiach

Paweł Pietnoczka, Mniejszość i większość na pograniczu ukraińsko-rosyjskim, [w:] Mniejszość i większość: relacje kulturowe na pograniczach. Cz. 1, red. P. Pietnoczka, M. Radoch, D, Szweda, Olsztyn 2016, s. 207-217.

Paweł Pietnoczka, Priorytety programowe partii politycznych nurtu ekologicznego na Ukrainie, [w:] Ekologizm, red. M. Marczewska-Rytko, D Maj, Lublin 2016, s. 95-109.

Paweł Pietnoczka, Problematyka bezpieczeństwa w programach wyborczych kandydatów na urząd Prezydenta Ukrainy w 2014 r., [w:] Problemy bezpieczeństwa Europy i Azji, red. T. Ambroziak, A. Czwołka, Sz. Gajewski, M. Nowak-Paralusz, Toruń 2016, s. 113-127.

Paweł Pietnoczka, Wybory parlamentarne w 2014 roku, [w:] Ukraina po (Euro)majdanie: od autorytaryzmu do protodemokracji, red. A. Stelmach, L. Hurska-Kowalczyk, Toruń 2016, s. 71-96.

Paweł Pietnoczka, Zwycięzcy i przegrani wyborów samorządowych w 2015 roku na Ukrainie, [w:] Ukraina: Konflikt, transformacja, integracja, red. K. Sygidus, O. Gorbach, D. M. Mościcka, W. Kotowicz, Olsztyn 2016, s. 162-175.

Paweł Pietnoczka, Ukraińska scena polityczna w przededniu przedterminowych wyborów parlamentarnych 2014 r., [w:] Solidarność a demokracja: 25 lat transformacji postkomunistycznej, red. T. Ambroziak, A. Czwołk, Sz. Gajewski, M. Nowak-Paralusz, Toruń 2015, s. 154-174.

Paweł Pietnoczka, Polityka zagraniczna Ukrainy w świetle dokumentów programowych ukraińskich partii politycznych, [w:] Ukraina–Polska–Unia Europejska. Ze studiów nad przekształceniami ustrojowymi na przełomie XX i XXI wieku, red. H. Stroński, J. Gołota, O. Krasiwski, Lwów–Olsztyn–Ostrołęka 2014, s. 17-24.

Paweł Pietnoczka, Rola i miejsce socjaldemokracji w życiu politycznym na Ukrainie, [w:] Współczesna socjaldemokracja europejska na przełomie XX i XXI wieku, red. E. Olszewski, W. Ziętara, Lublin 2012, s. 161-181.

Paweł Pietnoczka, Ukraińska prawica wobec separatyzmu rusińskiego na Zakarpaciu, [w:] Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, red. S. Dudra, B. Halczak, R. Drozd i in., t. IV, cz. 1, Słupsk – Zielona Góra 2012, s. 253-266.

Paweł Pietnoczka, Priorytety programowe partii agrarnych na Ukrainie, [w:] Partie i ruchy chłopskie i ludowe w Europie wobec problemów współczesności. Ziemia, rolnictwo, bezpieczeństwo, red. J. Gmitruk, A. Indraszczyk, S. Stępka, Warszawa 2012, s. 217-236.

Paweł Pietnoczka, Problemy z legalizacją wydobycia ukraińskiego bursztynu, [w:] Bursztyn jako przedmiot ochrony dziedzictwa kulturowego, red. J. Hochleitner, Jantar 2011, s. 63-68.


Artykuły w czasopismach naukowych

Paweł Pietnoczka, Bezpieczeństwo ekologiczne w programach ukraińskich partii agrarnych, "Myśl Ludowa", 2015 (7), s. 77-89.

Paweł Pietnoczka, Ukraińskie ugrupowania parlamentarne wobec konfliktu gruzińsko-osetyjsko-rosyjskiego z sierpnia 2008 roku, "Przegląd Wschodnioeuropejski", 2015, nr 6/2, s. 129-141.

Paweł Pietnoczka, Elekcja parlamentarna 2012 roku na Ukrainie, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, 2014, nr V/1, s. 91-110.

Paweł Pietnoczka, Partie agrarne na ukraińskiej scenie politycznej po 1991 roku, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, 2013, nr 4, s. 203-221.

Paweł Pietnoczka, Wpływ ewolucji prawa wyborczego na zmiany zachodzące na scenie politycznej Ukrainy, „Studia Prawnoustrojowe”, 2013, nr 22, s. 69-80.


Redakcje monografii wieloautorskich

Mniejszość i większość: relacje kulturowe na pograniczach. Cz. I, red. P. Pietnoczka, M. Radoch, D, Szweda, Olsztyn 2016.


UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH


Konferencje

Paweł Pietnoczka, Nieprawidłowości wyborcze – casus Ukrainy, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Przestępstwa i nieprawidłowości wyborcze; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. [Olsztyn 12 maja 2015 r.]

Paweł Pietnoczka, Koalicje wyborcze w elekcjach parlamentarnych na Ukrainie, I Ogólnopolska Konferencja o Systemach Politycznych i Partyjnych – Polska, Europa, Świat: Między teorią a praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych, Uniwersytet Gdański. [Gdańsk 13 marca 2015 r.]

Paweł Pietnoczka, Ukraińska scena polityczna w przededniu przedterminowych wyborów parlamentarnych 2014 roku, III Międzynarodowa Konferencja Wschodoznawcza: Solidarność a demokracja. 25 lat transformacji postkomunistycznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. [Toruń 21-22 października 2014 r.]

Paweł Pietnoczka, Культ Тараса Шевченка в культурно-освітньому житті українців у Польщі, Міжнародний симпозіум, присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка та 205-ій річниці з дня народження Юліуша Словацького: Пророки у своїй Вітчизні – Тарас Шевченко та Юліуш Словацький, Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка. [Krzemieniec 4-6 września 2014 r.]

Paweł Pietnoczka, Wpływ Pomarańczowej Rewolucji na kształtowanie się systemu partyjnego Ukrainy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kolorowe rewolucje w perspektywie minionej dekady. Wielowymiarowość tranzycji systemowej na obszarze postradzieckim, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. [Toruń 27 czerwca 2014 r.]

Paweł Pietnoczka, Polityka zagraniczna Ukrainy w świetle dokumentów programowych ukraińskich partii politycznych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Unia Europejska – Polska – Ukraina: współpraca społeczno-polityczna i gospodarcza, Lwowski Regionalny Instytut Administracji Państwowej Narodowej Akademii Administracji Państwowej przy Prezydencie Ukrainy. [Lwów – Brzuchowice 19-20 kwietnia 2013 r.]

Paweł Pietnoczka, Scena polityczna Ukrainy w przeddzień wyborów parlamentarnych 2012 r., II Ogólnopolski Kongres Politologii: Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. [Poznań 19-21 września 2012 r.]

Paweł Pietnoczka, Ukraińska prawica wobec separatyzmu rusińskiego na Zakarpaciu, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, Akademia Pomorska w Słupsku. [Słupsk 23-25 września 2011 r.]

Paweł Pietnoczka, Priorytety programowe partii agrarnych na Ukrainie, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Partie i ruchy chłopskie i ludowe w Europie i na świecie wobec problemów współczesności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. [Warszawa 17-18 listopada 2011 r.]

Paweł Pietnoczka, Rola i miejsce socjaldemokracji w życiu politycznym Ukrainy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesna socjaldemokracja europejska na przełomie XX/XXI wieku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. [Lublin 22-23 września 2010 r.]


GRANTY, STYPENDIA, PROJEKTY ORAZ STAŻE NAUKOWE


Staże naukowe

Katedra Politologii Uniwersytetu Narodowego „Akademia Kijowsko-Mohylańska” w Kijowie. [marzec - kwiecień 2014 r.]


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Współczesne systemy polityczne;

Integracja europejska;

Organizacje międzynarodowe.


NAGRODY, ODZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA

Wyróżnienie w plebiscycie na najpopularniejszego nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie „Belfer 2012”.

 


Instytut Historii
i Stosunków
Międzynarodowych
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl