• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk, prof. UWM

KATEDRA HISTORII POWSZECHNEJ                                                                                                                       

E-mail: anna.kolodziejczyk@uwm.edu.pl 

https://orcid.org/0000-0002-4286-3926

Dyscyplina i specjalność naukowa:

 • Historia średniowieczna;
 • Historia gospodarcza i geografia historyczna
  Wielkiego Księstwa Litewskiego (do końca XVI w.).

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Historia gospodarcza Wielkiego Księstwa Litewskiego;
 • Historia późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności na pograniczu polsko(mazowiecko)-litewskim;
 • Geografia historyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego; 
 • Społeczeństwo Wielkiego Księstwa Litewskiego do końca XVI w.;
 • Historia medycyny.

Studia podyplomowe:

 • Studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w oświacie
 • Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki szkół wyższych


Monografie

Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Zasoby wodne w dobrach wielkoksiążęcych zachodniej Grodzieńszczyzny w XVI wieku. Administracja i eksploatacja, Olsztyn 2017.

Anna Kołodziejczyk, Przemiany społeczno-gospodarcze na Podlasiu w XV-XVI wieku, Olsztyn 2012.

Anna Kołodziejczyk, Krzysztof Łożyński, Józef Śliwiński, Zarys konfliktów o dobra na Podlasiu i Grodzieńszczyźnie za Zygmunta I Starego. Wybór źródeł z „Metryki Litewskiej” z I połowy XVI wieku, Olsztyn 2001.


Rozdziały w monografiach

Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Radziwiłłowie na Goniądzu i Rajgrodzie (1509-1571) - studium z obyczajowości prawnej Wielkiego Księstwa Litewskiego, w: Między barokiem a Oświeceniem. Prawo i bezprawie, red. B. Krysztopa-Czupryńska, J. Kiełbik, Olsztyn 2018, s. 200-209.

Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Wpływ polityki administracyjno-gospodarczej ostatnich Jagiellonów na kształtowanie obszaru między dorzeczem Biebrzy i Narwi a Niemnem, w: Jagiellonowie i ich świat. Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów, red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, Kraków 2018, s. 319-332.

Anna Pytasz-Kołodziejczyk, O zwierzętach i „mocy ich” w ziołopisach polskich z XVI wieku, w: Zwierzęta w historii literaturze i sztuce Europy, red. S. Konarska–Ziminicka, L. Kostuch, B. Wojciechowska, Kielce 2017, s. 243–255.

Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Podróże ostatnich Jagiellonów na Litwę a kształtowanie się sieci komunikacyjnej i osadniczej Podlasia w pierwszej połowie XVI w., w:  Via viatores quaerit: mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej, red.  A. Teterycz-Puzio, L. Kościelak, E. Łączyńska, Słupsk 2016, s. 65-75.

 Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Barbara Radziwiłłówna - "niemoralna, nieczysta" królowa. Studium z obyczajowości staropolskiej, [w:] Czystość i brud: higiena nowożytna (XV-XVIII w.), red. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2015, s. 361-375.

Anna Kołodziejczyk, Jan Bażyński (1390-1459) i jego związki z Malborkiem, [w:] Ziemia Malborska – zręby zapomnianej tożsamości, red. J. Hochleitner, P. Szwedowski, Malbork 2014, s. 39-51.

Anna Kołodziejczyk, Wszystko na sprzedaż, czy wszystko dla miłości? Barbara Radziwiłłówna w historiografii i publicystyce, [w:] Miłość sprzedajna, t. VI, Antropologia Miłości, red. B. Płonka-Syroka, K. Marchel, A. Syroka, Wrocław 2014, s. 89-102.

Anna Kołodziejczyk, Jak las i woda leczyły? Tajemnice średniowiecznej sztuki medycznej, [w:] Czystość i brud w średniowieczu, red. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2014, s. 137-147.

Anna Kołodziejczyk, Z badań nad zasobami wodnymi Wielkiego Księstwa Litewskiego. Niewodnictwa w świetle „Lietuvos Metrika” (do końca XVI w.), [w:] Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XIII-XVI w.), red. A. Kołodziejczyk, R. Kubicki, M. Radoch, Olsztyn 2014, s. 227-237.

Anna Kołodziejczyk, Kobieta w społeczeństwie Wielkiego Księstwa Litewskiego do początku XVII w. – pozycja prawna a rola społeczna, [w:] Między Barokiem a Oświeceniem. Społeczeństwo stanowe, red. S. Achremczyk, J. Kiełbik, Olsztyn 2013, s. 122-134.

Anna Kołodziejczyk, Z dziejów organizacji niewodnictw Grodzieńszczyzny w XVI w., [w:] Od antyku do współczesności, red. A. Kołodziejczyk, K. Łożyński, Olsztyn 2012, s. 111-126.

Anna Kołodziejczyk, Kultura uzdrowiskowa Litwy – tradycja i współczesność, [w:] Historia kultury uzdrowiskowej w Europie, red. B. Płonka-Syroka i A. Kaźmierczak, Wrocław 2012, s. 181-204.

Anna Kołodziejczyk, Położenie prawne ludzi ubogich Wielkiego Księstwa Litewskiego w świetle XVI-wiecznych Statutów Litewskich, [w:] Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. L. Kostuch i K. Ryszewska, Kielce 2010, s. 453-459.

Anna Kołodziejczyk, Propertiesʹ Auditor of regality of The Grand Duchy of Lithuania in the XVI century. Methodological remarks, [w:] History – Archive Studies – Information Science: methodological issues, ed. K. Narojczyk, M. Świgoń, M. Wolny, Olsztyn 2010, s. 59-64.


Artykuły w czasopismach naukowych

Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Podlasie w świetle współczesnych badań nad geografią historyczną Wielkiego Księstwa Litewskiego (do 1569 r.), "Komunikaty Warmińsko-Mazurskie", 2019, nr 1 (303), s. 3–24.

Anna Pytasz-Kołodziejczyk, The aquatic resources of the royal lands in the Grand Duchy of Lithuania in times of the last Jagiellonians (in view of legal norms), “Open Political Science”, 2019, nr 2, s. 45-52.                 https://doi.org/10.1515/openps-2019-0005 

Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych w dobrach wielkoksiążęcych Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI w. (na przykładzie Podlasia i zachodniej Grodzieńszczyzny), "Historyka. Studia Metodologiczne", 2016, nr 46, s. 45-62.

Anna Kołodziejczyk, rec. R. Kubicki, Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII-XV wieku (do 1454 r.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, ss. 609, mapy 9, tabele 38, wykresy 15, CD 1. "Echa Przeszłości", 2013, t. XIV, s. 194-198.

Anna Kołodziejczyk, Ryby i rybołówstwo w świetle XVI-w. gospodarczego piśmiennictwa polskiego, "Echa Przeszłości", 2013, t. XIV, s. 49-59.

Anna Kołodziejczyk, Regulacje prawne dotyczące wykorzystania zasobów wodnych w dobrach wielkoksiążęcych Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów, "Echa Przeszłości", 2010, t. XI, s. 43-51.


Redakcje monografii wieloautorskich

Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XVII-XIX w.), red. I. Janicka, A. Kołodziejczyk, Olsztyn 2014.

Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XIII-XVI w.), red. A. Kołodziejczyk, R. Kubicki, M. Radoch, Olsztyn 2014.

Od antyku do współczesności, red. A. Kołodziejczyk, K. Łożyński, Olsztyn 2012.


Konferencje

Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Water resources in Grand-Ducal Royal Lands of the Grand Duchy of Lithuania in the Late Middle Ages,International Congress on the Study of the Middle Ages, Institute for Medieval Studies, University of Leeds [Leeds 1– 4 lipca 2019 r.]

Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Studia z geografii historycznej Wielkiego Księstwa Litewskiego. Metody badań nad zasobami wodnymi do końca XVI w. (na przykładzie zachodniej Grodzieńszczyzny), Nauki pomocnicze historii w badaniach nad historią Wielkiego Księstwa Litewskiego, Instytut Historii Litwy, [Wilno 25–26 kwietnia 2019 r.]

Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Metryka Litewska a badania nad zarządem i funkcjonowaniem dóbr wielkoksiążęcych do końca XVI wieku, XXVII konferencja Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN, Metryka Wielkiego Księstwa Litewskiego, edytorstwo, możliwości wykorzystywania perspektywy dalszych badań [Warszawa 25-26 września 2018 r.]

Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Podlasie a Wielkie Księstwo Litewskie do końca XVI w. – kształtowanie się regionu w świetle współczesnych badań nad geografią historyczną, Konteksty regionalności. Badania inter- i transdyscyplinarne, PAN Oddział w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, Muzeum Historyczne w Ełku [Ełk 13-14 września 2018 r.]

Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Studies of the aquatic resources of the royal lands in the Grand Duchy of Lithuania in times of the last Jagiellonians (on the example of county Grodno), 17 th International Conference of Historical Geographers 2018, Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk [Warszawa 15-20 lipca 2018 r.]

Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Między Braniewem a Wilnem - kontakty naukowe i szkolne w XVI w.,Ogólnopolska Konferencja Popularno-Naukowa „Krańce Europy IV”. Braniewska oświata, kultura i nauka na przestrzeni wieków. [Braniewo 16-17 listopada 2017 r.]

Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł zwany Czarnym a reformacja na Litwie, Reformacja w Prusach, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Katedra Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. (konferencja międzynarodowa) [Olsztyn 19-20 września 2017]

Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Początki Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego społeczeństwa w świetle najnowszych badań, Migracje w historii i procesach etnicznych, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Odeski Uniwersytet Państwowy im. I., I. Miecznikowa, Wydział Historyczny, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Olsztynie, Uniwersytet Opolski, Historyczno-etnograficzny zespół „Frumuszyka – Nowa”, [Odessa 3-7 lipca 2017 r.]

Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Problematyka badań nad zasobami wodnymi Wielkiego Księstwa Litewskiego (do końca XVI w.) – źródła i metody, V Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej. Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego, Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komisja Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego. (konferencja ogólnopolska) [Łódź 22-23 czerwca 2017]

Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Wpływ polityki administracyjno-gospodarczej ostatnich Jagiellonów na kształtowanie obszaru między dorzeczem Biebrzy i Narwi a Niemnem, II Konferencja Naukowa. Jagiellonowie i ich świat. Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Urząd Miasta Oświęcim (konferencja ogólnopolska) [Oświęcim 20-22 październik 2016]

Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Własną drogą – Wielkie Księstwo Litewskie wobec konfliktów zbrojnych polsko-krzyżackich, Długa wojna - wygrany pokój lata 1454-1466 w Prusach, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Muzeum w Ostródzie, Centrum Kultury w Ostródzie (konferencja ogólnopolska) [Ostróda: 12 października 2016]

Anna Pytasz-Kołodziejczyk , The aquatic resources of the royal lands in the Grand Duchy of Lithuania in times of the last Jagiellonians - legal conditions, Central European Conference of Historical Geographers, The Historical Geography Research Centre, Institute of History Czech Academy of Sciences Faculty of Science of Charles University in Prague, Section for Historical Geography and Environmental History of the Czech Geographical Society (konferencja międzynarodowa) [Praga 31 sierpnia-2 września 2016]

Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Radziwiłłowie na Goniądzu i Rajgrodzie – studium z obyczajowości prawnej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI w., Między Barokiem a Oświeceniem. Prawo i bezprawie, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie (konferencja ogólnopolska) [Iława 9-10 czerwca 2016]

Anna Pytasz-Kołodziejczyk, O zwierzętach i „mocy ich” w XVI w. ziołopisach polskich, Zwierzęta w historii, literaturze i sztuce Europy. Od starożytności do końca XVIII wieku, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Kielcach (konferencja ogólnopolska) [Kielce 17-18 maja 2016 ]

Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Wykorzystanie i ochrona zasobów leśnych i wodnych w dobrach wielkoksiążęcych Jagiellonów na Podlasiu i zachodniej Grodzieńszczyźnie w XVI w., Historia środowiskowa Polski i Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Konferencja międzynarodowa) [ Kraków 18-19 września 2015 ]

Anna Pytasz-Kołodziejczyk, Barbara Radziwiłłówna – „niemoralna, nieczysta” królowa, Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV-XVIII w.), Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, [Bydgoszcz 17-18 września 2015]

 Anna Kołodziejczyk, Dziecko i jego opiekun w świetle XVI-wiecznych Statutów Wielkiego Księstwa Litewskiego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Dzieciństwo i starość w historiografii, Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych, Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. [Lublin 21-22 maja 2015 r.]

Anna Kołodziejczyk, Jan Bażyński (1390-1459) i jego związki z Malborkiem, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Ziemia Malborska – zręby zapomnianej tożsamości, Muzeum Zamkowe w Malborku, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział w Malborku. [Malbork 23 października 2014 r.]

Anna Kołodziejczyk, Protection and administration of the aquatic resources of the royal lands in the Grand Duchy of Lithuania in times of the last Jagiellonians, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: International Joint Conference – History, culture and nature of the Baltic Sea Region, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Saint-Petersburg State University of Economics, Baltic Sea University Network. [Olsztyn 23-24 października 2014 r.]

Anna Kołodziejczyk, Jak las i woda leczyły? Tajemnice średniowiecznej sztuki medycznej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Czystość i brud. Higiena w średniowieczu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. [Bydgoszcz 11-12 września 2014 r.]

Anna Kołodziejczyk, Ostatni Jagiellonowie – Zygmunt I Stary i Zygmunt II August i ich litewskie podróże, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Via Viatores Quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej, Muzeum Miasta Gdyni, Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, Fundacja ASS. [Gdynia 29-30 maja 2014 r.]

Anna Kołodziejczyk, Dawna ichtioterapia? Uwagi o wykorzystaniu ryb w średniowiecznej i nowożytnej medycynie, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich”, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. [Olsztynek 29 października 2013 r.]

Anna Kołodziejczyk, Z badań nad zasobami wodnymi Wielkiego Księstwa Litewskiego. Niewodnictwa w świetle „Lietuvos Metrika” (do końca XVI w.), Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XIV-XIX w.), Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego. [Olsztyn 12-13 września 2013 r.]

Anna Kołodziejczyk, Historiografia litewska i polska a badania nad krajobrazem historyczno-geograficznym Wielkiego Księstwa Litewskiego do końca XVI w., Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Aktualne problemy historii i kultury Litwy w dyskursie akademickim: Interpretacje naukowe badaczy Litwy i Polski, Litewski Uniwersytet Edukologiczny, Instytut Historii Litwy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. [Wilno 23-25 maja 2013 r.]

Anna Kołodziejczyk, Kobieta w społeczeństwie Wielkiego Księstwa Litewskiego do początku XVII w. – pozycja prawna i rola społeczna, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Między Barokiem a Oświeceniem. Społeczeństwo stanowe, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. [Ostróda 6-7 września 2012 r.]

Anna Kołodziejczyk, Kultura uzdrowiskowa Litwy – tradycja i współczesność, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kultura uzdrowiskowa w Europie. Heilbadkultur in Europa, Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Fundacja Humanitas et Scientia. [Duszniki Zdrój 19-20 maja 2011 r.]


Granty

Anna Kołodziejczyk [wykonawca], Puszcze hospodarskie na Podlasiu i Grodzieńszczyźnie w XV-XVI wieku (podziały, administracja, służby leśne i wodne), numer grantu: 1 H01G 062 27, data realizacji: 27.08.2004-26.06.2009.


Stypendia

Stypendium naukowe Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. [2001 r.]


Staże naukowe

Staż naukowy w Archiwum Państwowym w Białymstoku. [19-24 września.2011 r.]

Staż naukowy w Archiwum Historycznym Państwa Litewskiego w Wilnie. [7-11 listopada 2011 r.]

Archiwum Historyczne Państwa Litewskiego w Wilnie. [21 czerwca 2010 r. - 21 lipca 2010 r.]


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Historia średniowieczna Polski;

Nauki Pomocnicze Historii;

Historia krajów Europy Wschodniej od X do XVI w. (Ruś Czarna, Czerwona, Wielkie Księstwo Litewskie);

Proseminarium;

Historia kultury;

Historia kultury i religii;

Geografia polityczna i ekonomiczna;

Historia turystyki;

Geografia turystyczna świata i Polski


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Ekspert Komisji Europejskiej w programie Horyzont 2020;

Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych [od 1999 r.];

Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej Juniorów [od 2016 r.];

Wykładowca Uniwersytetów Trzeciego Wieku (Jarockiego, Olsztyńskiego, Giżyckiego, Braniewskiego, Morąskiego);

Wykładowca Uniwersytetu Dzieci w Olsztynie;

Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Olsztynie;

European Society for Environmental History;

Polskie Radio oddział w Olsztynie;

International Society for Knowledge Organization (ISKO).


NAGRODY, ODZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA

Medal srebrny za Długoletnią Służbę [2019 r.]

Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej [2017 r.]

Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej [2005 r.]

Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej. [2002 r.]


HOBBY

Film.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl