• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Prof. dr hab. Grzegorz Jasiński

KATEDRA HISTORII POWSZECHNEJ

E-mai: grzegorz.jasinski@uwm.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-2733-6527

Dyscyplina i specjalność naukowa:

  • Historia;
  • Dzieje Polski i Niemiec w XIX i XX wieku.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • Mentalność świadomości społecznej;
  • Szkolnictwo;
  • Kościół protestancki;
  • Historiografia oraz życie polityczne.


PUBLIKACJE


Monografie

Grzegorz Jasińki, Słownik duchownych ewangelickich na Mazurach w XIX wieku : (1817-1914), Dąbrówno 2015, ss. 501.

Grzegorz. Białuński, Grzegorz. Jasiński, A Brief History of Warmia i Mazury, Dąbrówno 2014, ss. 125.

Grzegorz Jasiński, Przyjaciel Ludu Łecki (ełcki). Roczniki 1842 i 1844 wraz z „Przydatkiem”, wstęp i oprac. Grzegorz Jasiński, Ostróda 2010, ss. 309.


Rozdziały w monografiach

Grzegorz Białuński, Grzegorz Jasiński,Mazury i Warmia do 1989 r. Zarys dziejów, [w:] Verba volant, scripta manet: 15 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, red. P. Majer, P. Dąbrowski, M. Stelmaszyńska, Olsztyn 2016, s. 149-176.

Grzegorz Jasiński,, Mniejszości narodowe na Warmii i Mazurach (1945-1989). Stan badań, [w:] Warmińsko-Mazurskie Studia z Historii Najnowszej. T. 1, red. D. Krysiak,Olsztyn 2016, s. 115-152.

Grzegorz Jasiński, Obrońcy polskości? Ruch gromadkarski na Mazurach w XX wieku (do 1956 roku), [w:] Polityka jako wyraz lub następstwo religijności, red. R. Michalak, Zielona Góra 2015, s. 181-215.

Grzegorz Jasiński, Wydarzenia wojenne z lat 1914-1915 w Prusach Wschodnich w perspektywie wspomnień "urzędowych", [w:] 100 rocznica wybuchu pierwszej wojny światowej: materiały pokonferencyjne, Nidzica 2014, red. E. Solarek, H. Domański, Hubert Wajs, Warszawa 2015, s. 109-130.

Grzegorz Jasiński, Konfessionen, [w:] Das "Pruzzenland" als geteilte Erinnerungsregion: Konstruktion und Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen, Litauen und Russland seit 1900, red. S. Zloch, I. Lewandowska, Göttingen 2014, s. 204-229.

Grzegorz Jasiński,Kwestie wyznaniowe, [w:] Ziemie pruskie w podręcznikach Polski, Niemiec, Litwy i Rosji : porównawcza analiza regionalnych konstrukcji tożsamości w XX-XXI wieku, red. I. Lewandowska, S. Zloch, Olsztyn 2013, s. 128-150.

Grzegorz Jasiński, Kościół ewangelicki i jego wierni na Mazurach w XIX wieku, [w:] Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI–XX w.), t. 2: Pod zaborami i obcym panowaniem, red. J. Kłaczkow, Toruń 2012, s. 191–258.

Grzegorz Jasiński, Kościół ewangelicki na Mazurach w latach 1914–1945, [w:] Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI–XX w.), t. 3: W ramach Rzeczpospolitej, państw ościennych i na emigracji, red. J. Kłaczkow, Toruń 2012, s. 72–139.

Grzegorz Jasiński, Kryptonim „Rezydent”. Działania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wobec księdza Edmunda Friszke w latach 1946–1951, [w:] Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych, red. J. Kłaczkow, Waldemar Rozynkowski, Toruń 2012, s. 189–227.


Artykuły w czasopismach naukowych

Grzegorz Jasiński, Neopietyzm a postawy narodowe. Ruch gromadkarski na Mazurach w XIX i XX w. (do 1956). Część I, "Gdański Rocznik Ewangelicki", 2014, nr 8, s. 108-134.

Grzegorz Jasiński, Von der pietistischen Religiosität zu den Bemühungen um die Erhaltung der nationalen Identität. Die Gemeinschaftsbewegung in Masuren im 19. und 20. Jahrhundert (bis 1956), "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands", 2014, nr 58, s. 21-80.

Grzegorz Jasiński, Apie liuteronybės diferenciaciją Rytų Prūsijoje. Pastabos dėl surinkimų Mazūrijoje XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje, [w:] Kristijono Donelačio epochos kultūrinės inovacijos. Tomo sudarytoja Silva Pocytė, "Acta Historica Universitatis Klaipedensis", 2013, XXVI, s. 135–147.

Grzegorz Jasiński, Ewangelickie zakłady opiekuńcze na Mazurach w drugiej połowie XIX wieku, "Gdański Rocznik Ewangelicki", 2013, nr 7, s. 114-139.

Grzegorz Jasiński, Kościoły i wyznania niekatolickie w województwie olsztyńskim w latach 1965 i 1966 w świetle sprawozdania Służby Bezpieczeństwa, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie", 2013 nr (2), s. 269-282.

Grzegorz Jasiński, Akcja represyjna wobec ludności niemieckiej w województwie olsztyńskim przed wyborami do sejmu w 1952 roku, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie", 2012, nr 1, s. 33–77 (część I); 2012, nr 2, s. 290–331 (część II).

Grzegorz Jasiński, Der Kreissynodal-Bericht der Diözese Heilsberg von 1865. Eine Quelle zur Geschichte des Protestantismus im Ermland, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlans", Bd. 54, 2010, s. 47–96.


Redakcja monografii wieloautorskich

Dzieje okręgu i miasta Działdowa, red. F. Gause; tłum. M. Szymańska-Jasińska, wstęp i oprac. G. Jasiński, Działdowo 2015, ss. 599.

Wilhelm Roschkowski, Na gody. Jutrznia w domach, βkołach i kościołach chrześcijańskich ku wzbudzeniu miłości ku Zbawicielowi naβemu. Do druku podał i wstępem opatrzył Grzegorz Jasiński, Olsztynek 2014, ss. 60.

Wianek śpiewów patriotycznych: wydał Gottfried Schulz pleban ewangelicki w Jansborku (Piszu) 1852, do druku podał i wstępem opatrzył G. Jasiński, Pisz 2013, ss. 44.

Rok 1863. Prasa polska o odgłosach powstania styczniowego na Warmii i Mazurach, wybór i oprac. G. Jasiński, J. Jasiński, D. Kasparek, Olsztyn 2013, ss. 177.

Johannes Müller, Dzieje Ostródy, komentarz i redakcja naukowa: G. Białuński, G. Jasiński, E. Jelińska, tłum. D. Krzywicka-Kaendler, Ostróda 2010, ss. 647.


UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH


Konferencje

Grzegorz Jasiński, Wojna na oficjalnie. Rosjanie w Prusach Wschodnich w 1915-1915 r. w oczach urzędników pruskich, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: 100 rocznica wybuchu I wojny światowej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. [Nidzica 10–11 października 2014 r.]

Grzegorz Jasiński, Kwestie wyznaniowe w podręcznikach Niemiec, Polski, Litwy i Rosji, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: “Pruzzenland”. Regionalne konstrukcje tożsamości w podręcznikach Niemiec, Polski, Litwy i Rosji, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Georg-Eckert-Institut zur internationalen Bildungsmedienforschung. [Olsztyn 4–6 lipca 2013 r.]

Grzegorz Jasiński, Protestantische Volksfrömmigkeit und Gemeinschaftsbewegung in der zweite Hälfte des 19. Jhs. und nach 1914, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Frömmigkeitsbewegungen im Preuβenland. Volksfrömmigkeit – Marienverehrung – religiöse Devianz, Uniwersytet w Gieβen, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Belinie, Historischer Verein für Ermland. [Berlin 20–22 czerwca 2013 r.]

Grzegorz Jasiński, Die Anfänge der Gemeinschaftsbewegung in Masuren. Die Gruppe der Heiligen um die Wende vom 18. zum 19. Jh., Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kristijo Donelaicio epochos kulurines inovacijos, Uniwersytet w Kłajpedzie. [Kłajpeda 20–21 października 2011 r.]

Grzegorz Jasiński, Świadkowie Jehowy na Warmii i Mazurach w latach 1945–1956, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych, Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Toruniu. [Toruń 16–17 czerwca 2011 r.]


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Seminaria magisterskie i licencjackie;

Wykłady monograficzne;

Dzieje regionalne;

Mniejszości etniczne w Polsce i w Europie;

Dzieje protestantyzmu.


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie;

Historischer Verein für Ermland;

Historische Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl