• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska

altKATEDRA HISTORII POWSZECHNEJ

E-mail: barbara.krysztopa-czuprynska@uwm.edu.pl

ORCID  https://orcid.org/0000-0003-2184-4109

Dyscyplina i specjalność naukowa:

  • Historia nowożytna powszechna.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • Stosunki polsko-angielskie w XVI-XVIII wieku;
  • Obraz Rzeczypospolitej w osiemnasto-
    i dziewiętnastowiecznych publikacjach brytyjskich;
  • Historia gospodarcza państw basenu Morza Bałtyckiego (XVI-XVII w.).


PUBLIKACJE

Monografie

Barbara Krysztopa-Czupryńska, Rzeczpospolita w oczach dyplomatów brytyjskich w pierwszej połowie XVIII wieku, Olsztyn 2013, ss. 418.


Rozdziały w monografiach

Barbara Krysztopa-Czupryńska, Dyplomaci brytyjscy w podróżach przez ziemie Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVIII w. - warunki peregrynacji, [w:] Via viatores quaerit: mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej, red. A. Teterycz-Puzio, L. Kościelak, E. Łączyńska, Słupsk 2016, s. 291-299.

Barbara Krysztopa-Czupryńska, Uwagi dyplomaty brytyjskiego Thomasa Villiersa o sejmie zwyczajnym 1738 roku, [w:] Między barokiem a oświeceniem. Parlamentaryzm, red. B. Krysztopa-Czupryńska, J. Kiełbik, Olsztyn 2016, s. 157-166.

Barbara Krysztopa-Czupryńska, Żuławy Wiślane w dziewiętnastowiecznych publikacjach brytyjskich, [w:] Mniejszości narodowe i religijne na Żuławach, red. J. Hochleitner, Malbork 2016, s. 105-114.

Barbara Krysztopa-Czupryńska, Tadeusz Czacki w XIX-wiecznych publikacjach anglojęzycznych, [w:] "Ateny Wołyńskie" : między historią a współczesnością, red. A. Szmyt, H. Stroński, Olsztyn  2015, s. 101-114.

Barbara Krysztopa-Czupryńska, Wychowawcze aspiracje literackiego pisma dla kobiet "Pamiętnik dla Płci Pięknej", [w:] Problemy opiekuńczo-wychowawcze w polskim czasopiśmiennictwie : przeszłość i teraźniejszość, red. R. Bednarz-Grzybek, M. Hajkowska, Lublin 2015, s. 13-24.

Barbara Krysztopa-Czupryńska, Malbork w wybranych dziewiętnastowiecznych publikacjach anglojęzycznych, [w:] Ziemia Malborska – zręby zapomnianej tożsamości, red. J. Hochleitner, P. Szwedowski, Malbork 2014, s. 139-153.

Barbara Krysztopa-Czupryńska, Dyplomaci brytyjscy wobec sytuacji dysydentów w Rzeczypospolitej w okresie panowania Augusta II, [w:] Między Barokiem a Oświeceniem. Społeczeństwo stanowe, red. S. Achremczyk, J. Kiełbik, Olsztyn 2013, s. 143-176.

Barbara Krysztopa-Czupryńska, The Tarnogród Confederation in the light of Richard Vernon's reports (1715-1717) – Methodological Problems, [w:] History – Archive Studies – Information Science: methodological issues, red. K. Narojczyk, M. Świgoń, M. Wolny, Olsztyn 2010, s. 65-71.

Barbara Krysztopa-Czupryńska, Echa wiktorii wiedeńskiej w siedemnastowiecznej publicystyce angielskiej, [w:] Między Barokiem a Oświeceniem. Wielkie bitwy, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2010, s. 177-188.


Artykuły w czasopismach naukowych

Barbara Krysztopa-Czupryńska, Malbork w osiemnastowiecznych publikacjach brytyjskich, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2013, nr 2, s. 203-211.

Barbara Krysztopa-Czupryńska, British Diplomat George Woodward and Diarchy in the Polish-Lithuanian Commonwealth After the Death of Augustus II, “Echa Przeszłości”/”Echoes of the Past”, 2011, t. XII, s. 57-72.

Barbara Krysztopa-Czupryńska, Angielska żegluga bałtycka w okresie istnienia Kompanii Wschodniej (1579-1673) w świetle rejestrów sundzkich, "Echa Przeszłości", 2003, t. 4, s. 15-30.

Barbara Krysztopa-Czupryńska, Interlopersi - kupcy czy szmuglerzy?, "Echa Przeszłości", 2001, t. 2, s. 49-63.


Redakcje monografii wieloautorskich

Między barokiem a oświeceniem. Parlamentaryzm, red. B. Krysztopa-Czupryńska, J. Kiełbik, Olsztyn 2016, ss. 236.


UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH


Konferencje

Barbara Krysztopa-Czupryńska, Elekcja po śmierci Augusta II w depeszach George’a Woodwarda, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI-XVIII w., Instytut Historii UJ, Instytut Historii UŚ, Instytut Historyczny UWr. [Ustroń 27-28 listopada 2014 r.]

Barbara Krysztopa-Czupryńska, Stanisław Konarski w wybranych dziewiętnastowiecznych publikacjach anglojęzycznych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Stanisław Konarski i jego epoka, IBL PAN, Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym. [Warszawa 5-6 listopada 2014 r.]

Barbara Krysztopa-Czupryńska, Uczestnicy sejmów doby saskiej w opiniach dyplomatów brytyjskich, XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich - sympozjum: Uczestnicy życia parlamentarnego Rzeczypospolitej szlacheckiej, Polskie Towarzystwo Historyczne. [Szczecin 17-21 września 2014 r.]

Barbara Krysztopa-Czupryńska, Dyplomaci brytyjscy w podróżach przez ziemie Rzeczypospolitej w I połowie XVIII w., Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów grupy wyszehradzkiej, Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, Muzeum Miasta Gdyni, Centrum Vivarium Filozofické Fakulty Ostravské Univerzity, Fakulta Humanitných Vied Univerzita Mateja Bela, Fakulta Stredoeurópskych Štúdií Univerzita Konštantína Filozofa, Fundacja ASS. [Gdynia 29-30 maja 2014 r.]

Barbara Krysztopa-Czupryńska, Wychowawcze aspiracje literackiego pisma dla kobiet „Pamiętnik dla Płci Pięknej”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Współczesne dylematy pedagogiki. Teoria i praktyka, UMCS, PAN Komitet Nauk Pedagogicznych. [Lublin 19-20 listopada 2013 r.]

Barbara Krysztopa-Czupryńska, Zmiana oblicza Grodna na przestrzeni XVIII w. w relacjach podróżników z Zachodu, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wielkie Księstwo Litewskie w XVIII wieku: państwo, kultura, edukacja. Poświęca się 240. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Historii Litwy, Uniwersytet Witolda Wielkiego, Ministerstwo Edukacji i Nauki Republiki Litewskiej. [Wilno 10–11 października 2013 r.]

Barbara Krysztopa-Czupryńska, Litwa w osiemnastowiecznych publikacjach brytyjskich, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XIV-XIX w.), Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego. [Olsztyn 12-13 września 2013 r.]

Barbara Krysztopa-Czupryńska, Sesja Naukowa: Tadeusz Czacki, jego dzieło i dziedzictwo (w 200-lecie śmierci Tadeusza Czackiego); wystąpienie pt. Tadeusz Czacki w dziewiętnastowiecznych publikacjach anglojęzycznych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Dialog Dwóch Kultur – 2013, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu [Krzemieniec 4-6 września 2013 r.]

Barbara Krysztopa-Czupryńska, Szlachta Rzeczypospolitej czasów saskich w oczach dyplomatów brytyjskich, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Szlachta – granice etniczne, wyznaniowe i cywilizacyjne, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Archiwum Państwowe w Opolu, Polskie Towarzystwo Historyczne. [Opole 27-28 czerwca 2013 r.]

Barbara Krysztopa-Czupryńska, Litwa w raportach dyplomatów brytyjskich w pierwszej połowie XVIII w., Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Aktualne problemy historii i kultury Litwy w dyskursie akademickim: interpretacje badaczy litewskich i polskich, Instytut Historii Litwy. [Wilno 9-11 maja 2013 r.]


GRANTY, STYPENDIA, PROJEKTY ORAZ STAŻE NAUKOWE

Granty

Barbara Krysztopa-Czupryńska [kierownik], Rzeczpospolita w oczach rezydentów angielskich w I połowie XVIII wieku, grant habilitacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2007-2011.

Barbara Krysztopa-Czupryńska [kierownik], Angielska Kompania Wschodnia a Rzeczpospolita, grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 1998-2001.


Stypendia

Barbara Krysztopa-Czupryńska, Rzeczpospolita XVII w. w oczach Anglików, Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich w 2007 r. [miesięczny pobyt w Londynie - 2008 r.]


Staże naukowe

The New York Public Library. [lipiec 2014 r.]

The National Archives w Londynie. [19 kwietnia - 2 maja 2009 r.]

British Library, The National Archives w Londynie. [1-31 lipca 2008 r.]

The National Archives w Londynie. [28 stycznia - 8 lutego 2008 r.]

The National Archives w Londynie. [listopad 2005 r.]

British Museum, British Library, Public Record Office w Londynie (obecnie The National Archives). [lipiec 1998 r.]

British Museum, British Library w Londynie. [lipiec 1994 r.]


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Historia nowożytna powszechna.

Rzeczpospolita szlachecka.

Historia życia prywatnego.

Historia poznania Europy.

Obraz świata – nauka i kultura.

Konwersatorium z języka angielskiego.


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym.

Członek Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego.

Wykładowca Uniwersytetu Dzieci w Olsztynie.

Wykładowca Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu III Wieku.

Wykładowca Jarockiego Uniwersytetu III Wieku.

Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej.


NAGRODY, ODZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA

Nagroda zespołowa rektora UWM II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej. [2003 r.]


HOBBY

Gry planszowe i logiczne, ogrodnictwo.

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl