• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr Grzegorz Kała

Katedra Wojskoznawstwa i Studiów Strategicznych

E-mail: grzegorz.kala@uwm.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-1237-6668


Dyscyplina i specjalność naukowa:

Historia Polski i powszechna XX wieku

Historia wojskowości


Zainteresowania naukowo-badawcze:

Historia dwudziestolecia międzywojennego

Historia sanacji w latach 1935-1939

Miejsce oraz rola wojska na gruncie politycznym i społecznym w II RP

Historia myśli geopolitycznej


Artykuły w czasopismach naukowych:

Grzegorz Kała, Echa dekompozycji obozu sanacyjnego w toku obrad XIII Walnego Zjazdu Delegatów Związku Legionistów Polskich, „Zapiski z Pogranicza”, 2015 nr 2, s. 87-99.

Grzegorz Kała, Obóz Zjednoczenia Narodowego w wyborach do sejmu i senatu w 1938 roku, „Colloquium”, 2015, t. 2, s. 7–46.

Grzegorz Kała, Wojsko w życiu państwa przez pryzmat planów i działalności politycznej Edwarda Śmigłego-Rydza, „Arcana”, 2019, nr 150, s. 108-129.

Grzegorz Kała, ZSRS a działalność polityczna Edwarda Śmigłego-Rydza w latach 1935-1939, „Przegląd Geopolityczny”, 2020, t. 34, s. 148-163.


Rozdziały w monografiach:

Grzegorz Kała, „Wszyscy jesteśmy żołnierzami Polski”. Obywatelskie powinności na gruncie spraw wojskowych i obrony państwa w propagandzie Obozu Zjednoczenia Narodowego [w:] O powinnościach żołnierskich, t. III, Na krętych drogach żołnierskich losów, pod red. A. Drzewieckiego, Oświęcim 2016, s. 44–56.

Grzegorz Kała, Elementy rekonstrukcji historycznej w podnoszeniu atrakcyjności oferty muzeum na przykładzie Fortu Gerharda, [w:] Militaria w edukacji historycznej, T.II, Przeszłości nie można zrekonstruować…, pod red. A. Drzewieckiego i Ł. Różyckiego, Oświęcim 2014, s. 269–278.

Grzegorz Kała, Między Generalnym Inspektoratem Sił Zbrojnych a Ministerstwem Skarbu. Trudne relacje Edwarda Śmigłego-Rydza i Eugeniusza Kwiatkowskiego w latach 1935-1936 [w:] Misja wojska. Strategia i bezpieczeństwo państwa. Szkice o siłach zbrojnych, pod red. T. Paneckiego i J. Smolińskiego, Warszawa 2019, s.179-190.

Grzegorz Kała, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie na łamach biuletynów i innych materiałów Polskiej Agencji Prasowej „Polpress” [w:] Wojsko Polskie w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej po II wojnie światowej, pod red. H. Łach, Olsztyn 2016, s. 281-298.

Grzegorz Kała, Służba Młodych Obozu Zjednoczenia Narodowego. Geneza, struktura, działalność [w:] Doktoranckie spotkania z historią, pod red. K.A. Kierskiego, M. Klemperta i J.E. Śliczyńskiej, Olsztyn: 2014, s. 267–289.


Konferencje:

I Międzynarodowa Konferencja: Zakon Krzyżacki – dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość, Ryn 2014.

Międzynarodowa konferencja naukowa: Budowa Niepodległej. Granice Rzeczypospolitej w latach 1918-1921, Olsztyn 2019.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Militaria w edukacji historycznej, Rozewie 2014.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Sportowcy uwikłani w historię. Historia pisana przez sportowców, Gdańsk 2015.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wpływ doświadczeń II wojny światowej na kierunki rozwoju i organizacji Wojska Polskiego w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej /konsekwencje społeczne, polityczne i gospodarcze, Węgorzewo 2015.

XIII Forum Historyków Wojskowości: O żołnierskich powinnościach, Gdynia 2016.

XIV Forum Historyków Wojskowości: Historia wojskowości a polityka, Warszawa 2018.


Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Polskie Towarzystwo Historyczne

Stowarzyszenie Historyków Wojskowości


Hobby:

Malarstwo, szachy, go

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl