• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Badania naukowe


TEMATY BADAWCZE


Przemiany kulturowe społeczeństw ludzkich od starożytności do schyłku średniowiecza

KIEROWNIK: dr Krzysztof Łożyński

Początek realizacji: 2010-01-01

Koniec realizacji: 2013-12-31

Nr tematu: 0403.0805

Nowy numer tematu: 14.610.009-300

Realizowany temat badawczy angażuje specjalistów z historii starożytnej i średniowiecznej aż do początku epoki nowożytnej (do XVI wieku) – zatrudnionych w Zakładzie Historii Starożytnej i Średniowiecznej. Prace zespołu koncentrują się wokół pięciu zasadniczych problemów badawczych, a następnie publikowania drukiem osiągniętych wyników naukowych: 1) dzieje starożytnego Rzymu, w tym polityczno-wojskowe konflikty Kartaginy z Rzymem (np. dowódcy kartagińscy, Hannibal) oraz rozwój kultu cesarskiego za rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej (począwszy od Augusta); 2) dzieje kultury średniowiecznej w dobie Karolingów w VIII-IX stuleciu (np. Księgi Karolińskie); 3) z dziejów państwa polskiego w XII-XV wieku, m.in. dzieje cystersów (Łekno, Oliwa, Pelplin), ostatni Piastowie z linii kujawskiej – królewskiej Władysław Biały i Kazimierz Wielki); 4) Z dziejów państwa Zakonu Krzyżackiego w XIV-XV wieku, w tym konflikty polsko-litewskie z Krzyżakami oraz piśmiennictwo pruskie z tego okresu (źródła dokumentacyjne i kronikarskie); 5) Dzieje społeczno-gospodarcze Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIV-XVI wieku, m.in. puszcze wielkoksiążęce, eksport towarów leśnych, system celny, rybołówstwo, organizacja włości hospodarskich, pożary - także pogranicza polsko-litewskiego, zwłaszcza Podlasia i Grodzieńszczyzny.


Między Wisłą a Dźwiną. Dziedzictwo kulturowe ziem nadbałtyckich

KIEROWNIK: dr hab. BARBARA KRYSZTOPA-CZUPRYŃSKA

Początek realizacji: 2011-01-01

Koniec realizacji: 2014-12-31

Nr tematu: 0403.0810

Nowy numer tematu: 14.610.012-300

Problematyka badawcza tematu dotyczy szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego ziem nadbałtyckich – od krajobrazu kulturowego po dziedzictwo duchowe. Zakres badań obejmuje nie tylko teren współczesnej Polski północno-wschodniej, ale również Obwodu Kaliningradzkiego oraz Litwy i Łotwy. W sferze zainteresowań badawczych znajduje się spuścizna piśmiennicza obszaru, instytucje oświatowe, architektura świecka, sakralna oraz obronna. Studia prowadzone są nad kwestiami społecznymi, politycznymi, gospodarczymi, a także militarnymi. Istotne miejsce w dociekaniach naukowych zajmują zagadnienia przenikania wpływów europejskich na obszar ziem nadbałtyckich. Efekty badań są sukcesywnie przedstawiane zarówno na ogólnopolskich jak i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz publikowane w monografiach, monografiach wieloautorskich oraz czasopismach.


Państwo własne a obce. Polityczne, społecznoekonomiczne i kulturalne uwarunkowania wzajemnych relacji w XIX i XX wieku

KIEROWNIK: prof. dr hab. NORBERT KASPAREK

Początek realizacji: 2006-01-01

Koniec realizacji: 2015-12-31

Nr tematu: 0403.0804

Nowy numer tematu: 14.610.008-300

Badania objęte tematem stanowią kontynuację i rozszerzenie problematyki prac prowadzonych przede wszystkim w Zakładzie Historii XIX wieku Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. Głównym przedmiotem zainteresowań badawczych jest miejsce polskiego wysiłku niepodległościowego na tle historii powszechnej. Istotnym elementem, coraz wyraźniej pojawiającym się w pracach zespołu, są zagadnienia historii wojskowości, kościoła protestanckiego oraz wielokulturowości naszego regionu.


Państwa i narody Europy Wschodniej w XIX i XX wieku

KIEROWNIK: prof. dr hab. ROMAN JURKOWSKI

Początek realizacji: 2013-01-01

Koniec realizacji: ?

Nr tematu: 0403.0811

Nowy numer tematu: 14.610.013-300

Temat zawiera w sobie wielowątkowe aspekty historii i współczesności geopolitycznego obszaru Europy Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów najbliższych sąsiadów dzisiejszej Polski, czyli Białorusi, Estonii, Litwy, Łotwy, Rosji i Ukrainy. Zakres chronologiczny obejmujący dwa wieki, łączy zarówno badania stricte historyczne (wiek XIX i I połowa XX w.) jak i politologiczne (II połowa XX wieku i wybiegający poza tytuł tematu początek XXI w.) Problematyka podejmowana w ramach tematu skupia się na analizie wybranych fragmentów procesu narodowotwórczego i państwowotwórczego w XIX wieku odnoszących się do Białorusinów, Estończyków, Litwinów, Łotyszy i Ukraińców. Istotnym elementem w pracach członków zespołu, jest obok pokazania przebiegu tworzenia się nowoczesnych narodów, uwypuklenie wpływu Imperium Rosyjskiego (do 1917 roku), a w XX wieku ZSRR i Federacji Rosyjskiej, na te procesy. Obok zagadnień gospodarczo-politycznych, nie-odłączną częścią składową tematu są kwestie społeczne i kulturowe: rozwój różnych form życia społecznego i kulturalnego, wpływy kultury polskiej i rosyjskiej na narody Europy Środkowo-Wschodniej.


Polska i Polacy w XX stuleciu

KIEROWNIK: dr hab. DARIUSZ RADZIWIŁŁOWICZ, prof. UWM

Początek realizacji: 2000-01-01

Koniec realizacji: 2014-12-31

Nr tematu: 0403.0802

Nowy numer tematu: 14.610.026-300

W ostatnich latach Zespół badawczy koncentrował się na następujących problemach: 100 rocznica wybuchu I wojny światowej - wojna światowa w Prusach Wschodnich; 70 rocznica zakończenia II wojny światowej; system obronny Polski lat 1918-1926 wobec zagrożenia z kierunku Prus Wschodnich; polskie organizacje polityczne i formacje zbrojne na Powołżu oraz na Syberii w latach 1917-1920; Warmia i Mazury w dobie stalinizmu; stan wojenny w woj. Olsztyńskim 1980-1989; animatorzy kultury na Warmii i Mazurach po 1945 r.; dziedzictwo kulturowe dawnych ziem pruskich, oral history; edukacja regionalna; wojsko polskie na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej; gospodarka województwa olsztyńskiego w latach 1945-1975; związki kultur pamięci oraz Obóz Zjednoczenia Narodowego.


Miejsce Polski i sprawy polskie w świecie w XIX i XXI wieku (ze szczególnym uwzględnieniem Europy)

KIEROWNIK: prof. dr hab. HENRYK STROŃSKI

Początek realizacji: 2011-01-01

Koniec realizacji: 2015-12-31

Nr tematu: 0403.0807

Nowy numer tematu: 14.610.010-300

Na podstawie najnowszych materiałów krajowych i zagranicznych udowodniono zwiększenie roli i znaczenia Polski w strukturach UE, ukazano pozytywne efekty a także problemy we współpracy RP z krajami zagranicznymi (gospodarcze i polityczne). Odnotowano negatywne skutki aktywności współczesnych grup terrorystycznych, handlu narkotykami, nierównomiernego rozwoju i podziału dób konsumpcyjnych i in. Wyznaczono najbardziej skuteczne formy i kierunki walki z terroryzmem, określono skalę osiągnięć w zakresie bezpieczeństwa.


Tradycyjne i elektroniczne źródła informacji w badaniach naukowych

KIEROWNIK: dr hab. KRZYSZTOF NAROJCZYK, prof. UWM

Początek realizacji: 2010-01-01

Koniec realizacji: 2014-12-31

Nr tematu: 0403.0809

Nowy numer tematu: 14.610.011-300

Przedmiot i zakres badań: Zakład prowadzi badania w zakresie głównych obszarów określonych w temacie statutowym. Koncentrują się one głównie na następujących zasadniczych problemach badawczych: Rejestracja i naukowe opracowanie rękopisów i druków cyrylickich; Dzieje Kościoła Katolickiego - struktura organizacyjna, wybitni przedstawiciele; Metodyka archiwalna, systemy inwentaryzowania i uzupełniania zasobów, budowa specjalizowanych pomocy archiwalnych oraz ich udostępnianie odbiorcy; Zarządzanie wiedzą i informacją jako pole badawcze; związki zarządzania wiedzą z bibliologią i informatologią; kształcenie menedżerów informacji i wiedzy; Rodzaje i typologie barier informacyjnych oraz barier w dostępie i rozpowszechnianiu wiedzy; Metody komputerowe w badaniach historycznych, Cyfrowa Historia; Mechanizmy kształtowania się kultur pamięci na obszarach niejednolitych etnicznie i kulturowo.W ostatnich latach Zespół badawczy koncentrował się na następujących problemach: 100 rocznica wybuchu I wojny światowej - wojna światowa
w Prusach Wschodnich; 70 rocznica zakończenia II wojny światowej; system obronny Polski lat 1918-1926 wobec zagrożenia z kierunku Prus Wschodnich; polskie organizacje polityczne i formacje zbrojne na Powołżu oraz na Syberii
w latach 1917-1920; Warmia i Mazury w dobie stalinizmu; stan wojenny w woj. Olsztyńskim 1980-1989; animatorzy kultury na Warmii i Mazurach po 1945 r.; dziedzictwo kulturowe dawnych ziem pruskich, oral history; edukacja regionalna; wojsko polskie na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej; gospodarka województwa olsztyńskiego w latach 1945-1975; związki kultur pamięci oraz Obóz Zjednoczenia Narodowego.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
 


Instytut Historii
i Stosunków
Międzynarodowych
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl