• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Badania naukowe


TEMATY BADAWCZE


Przemiany kulturowe społeczeństw ludzkich od starożytności do schyłku średniowiecza

KIEROWNIK: dr Krzysztof Łożyński

Początek realizacji: 2010-01-01

Koniec realizacji: 2013-12-31

Nr tematu: 0403.0805

Nowy numer tematu: 14.610.009-300

Realizowany temat badawczy angażuje specjalistów z historii starożytnej i średniowiecznej aż do początku epoki nowożytnej (do XVI wieku) – zatrudnionych w Zakładzie Historii Starożytnej i Średniowiecznej. Prace zespołu koncentrują się wokół pięciu zasadniczych problemów badawczych, a następnie publikowania drukiem osiągniętych wyników naukowych: 1) dzieje starożytnego Rzymu, w tym polityczno-wojskowe konflikty Kartaginy z Rzymem (np. dowódcy kartagińscy, Hannibal) oraz rozwój kultu cesarskiego za rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej (począwszy od Augusta); 2) dzieje kultury średniowiecznej w dobie Karolingów w VIII-IX stuleciu (np. Księgi Karolińskie); 3) z dziejów państwa polskiego w XII-XV wieku, m.in. dzieje cystersów (Łekno, Oliwa, Pelplin), ostatni Piastowie z linii kujawskiej – królewskiej Władysław Biały i Kazimierz Wielki); 4) Z dziejów państwa Zakonu Krzyżackiego w XIV-XV wieku, w tym konflikty polsko-litewskie z Krzyżakami oraz piśmiennictwo pruskie z tego okresu (źródła dokumentacyjne i kronikarskie); 5) Dzieje społeczno-gospodarcze Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIV-XVI wieku, m.in. puszcze wielkoksiążęce, eksport towarów leśnych, system celny, rybołówstwo, organizacja włości hospodarskich, pożary - także pogranicza polsko-litewskiego, zwłaszcza Podlasia i Grodzieńszczyzny.


Dzieje państw nadbałtyckich na przestrzeni wieków

KIEROWNIK: dr hab. JAN GANCEWSKI, prof. UWM

Początek realizacji: 2011-01-01

Koniec realizacji: 2013-12-31

Nr tematu: 0403.0808

Nowy numer tematu: 14.610.014-300


Badania zbierające ustalenia poszczególnych osób, skupionych w niniejszym temacie statutowym, koncentrują się wokół szeroko rozumianej historii krajów nadbałtyckich od czasów prahistorycznych do najnowszych, w zakresie badań ogólnych jak również jednostkowych. Na podstawie tych badań są dokonywane ustalenia z zakresu przeszłości społecznej, gospodarczej i kulturowej krajów nadbałtyckich, które jak dotychczas doprowadziły do nowych wniosków badawczych w takich kwestiach jak: aspekty społeczne i kulturowe z dziejów plemion bałtyjskich, przede wszystkim ich kultury i rozwoju osadnictwa. Ponadto badania były podjęte i są kontynuowane w takich aspektach jak: dzieje rodów pruskich, gospodarka państwa krzyżackiego w Prusach na przełomie XV i XVI wieku w państwie prusko-inflanckim, pogranicze kulturowe w Prusach oraz dzieje prahistorii na omawianym terenie, a także rozwój kościoła ewangelickiego.


Między Wisłą a Dźwiną. Dziedzictwo kulturowe ziem nadbałtyckich

KIEROWNIK: dr hab. BARBARA KRYSZTOPA-CZUPRYŃSKA

Początek realizacji: 2011-01-01

Koniec realizacji: 2014-12-31

Nr tematu: 0403.0810

Nowy numer tematu: 14.610.012-300

Problematyka badawcza tematu dotyczy szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego ziem nadbałtyckich – od krajobrazu kulturowego po dziedzictwo duchowe. Zakres badań obejmuje nie tylko teren współczesnej Polski północno-wschodniej, ale również Obwodu Kaliningradzkiego oraz Litwy i Łotwy. W sferze zainteresowań badawczych znajduje się spuścizna piśmiennicza obszaru, instytucje oświatowe, architektura świecka, sakralna oraz obronna. Studia prowadzone są nad kwestiami społecznymi, politycznymi, gospodarczymi, a także militarnymi. Istotne miejsce w dociekaniach naukowych zajmują zagadnienia przenikania wpływów europejskich na obszar ziem nadbałtyckich. Efekty badań są sukcesywnie przedstawiane zarówno na ogólnopolskich jak i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz publikowane w monografiach, monografiach wieloautorskich oraz czasopismach.


Państwo własne a obce. Polityczne, społecznoekonomiczne i kulturalne uwarunkowania wzajemnych relacji w XIX i XX wieku

KIEROWNIK: prof. dr hab. NORBERT KASPAREK

Początek realizacji: 2006-01-01

Koniec realizacji: 2015-12-31

Nr tematu: 0403.0804

Nowy numer tematu: 14.610.008-300

Badania objęte tematem stanowią kontynuację i rozszerzenie problematyki prac prowadzonych przede wszystkim w Zakładzie Historii XIX wieku Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. Głównym przedmiotem zainteresowań badawczych jest miejsce polskiego wysiłku niepodległościowego na tle historii powszechnej. Istotnym elementem, coraz wyraźniej pojawiającym się w pracach zespołu, są zagadnienia historii wojskowości, kościoła protestanckiego oraz wielokulturowości naszego regionu.


Państwa i narody Europy Wschodniej w XIX i XX wieku

KIEROWNIK: prof. dr hab. ROMAN JURKOWSKI

Początek realizacji: 2013-01-01

Koniec realizacji: ?

Nr tematu: 0403.0811

Nowy numer tematu: 14.610.013-300

Temat zawiera w sobie wielowątkowe aspekty historii i współczesności geopolitycznego obszaru Europy Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów najbliższych sąsiadów dzisiejszej Polski, czyli Białorusi, Estonii, Litwy, Łotwy, Rosji i Ukrainy. Zakres chronologiczny obejmujący dwa wieki, łączy zarówno badania stricte historyczne (wiek XIX i I połowa XX w.) jak i politologiczne (II połowa XX wieku i wybiegający poza tytuł tematu początek XXI w.) Problematyka podejmowana w ramach tematu skupia się na analizie wybranych fragmentów procesu narodowotwórczego i państwowotwórczego w XIX wieku odnoszących się do Białorusinów, Estończyków, Litwinów, Łotyszy i Ukraińców. Istotnym elementem w pracach członków zespołu, jest obok pokazania przebiegu tworzenia się nowoczesnych narodów, uwypuklenie wpływu Imperium Rosyjskiego (do 1917 roku), a w XX wieku ZSRR i Federacji Rosyjskiej, na te procesy. Obok zagadnień gospodarczo-politycznych, nie-odłączną częścią składową tematu są kwestie społeczne i kulturowe: rozwój różnych form życia społecznego i kulturalnego, wpływy kultury polskiej i rosyjskiej na narody Europy Środkowo-Wschodniej.


Polska i Polacy w XX stuleciu

KIEROWNIK: dr hab. DARIUSZ RADZIWIŁŁOWICZ, prof. UWM

Początek realizacji: 2000-01-01

Koniec realizacji: 2014-12-31

Nr tematu: 0403.0802

Nowy numer tematu: 14.610.026-300

W ostatnich latach Zespół badawczy koncentrował się na następujących problemach: 100 rocznica wybuchu I wojny światowej - wojna światowa w Prusach Wschodnich; 70 rocznica zakończenia II wojny światowej; system obronny Polski lat 1918-1926 wobec zagrożenia z kierunku Prus Wschodnich; polskie organizacje polityczne i formacje zbrojne na Powołżu oraz na Syberii w latach 1917-1920; Warmia i Mazury w dobie stalinizmu; stan wojenny w woj. Olsztyńskim 1980-1989; animatorzy kultury na Warmii i Mazurach po 1945 r.; dziedzictwo kulturowe dawnych ziem pruskich, oral history; edukacja regionalna; wojsko polskie na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej; gospodarka województwa olsztyńskiego w latach 1945-1975; związki kultur pamięci oraz Obóz Zjednoczenia Narodowego.


Miejsce Polski i sprawy polskie w świecie w XIX i XXI wieku (ze szczególnym uwzględnieniem Europy)

KIEROWNIK: prof. dr hab. HENRYK STROŃSKI

Początek realizacji: 2011-01-01

Koniec realizacji: 2015-12-31

Nr tematu: 0403.0807

Nowy numer tematu: 14.610.010-300

Na podstawie najnowszych materiałów krajowych i zagranicznych udowodniono zwiększenie roli i znaczenia Polski w strukturach UE, ukazano pozytywne efekty a także problemy we współpracy RP z krajami zagranicznymi (gospodarcze i polityczne). Odnotowano negatywne skutki aktywności współczesnych grup terrorystycznych, handlu narkotykami, nierównomiernego rozwoju i podziału dób konsumpcyjnych i in. Wyznaczono najbardziej skuteczne formy i kierunki walki z terroryzmem, określono skalę osiągnięć w zakresie bezpieczeństwa.


Tradycyjne i elektroniczne źródła informacji w badaniach naukowych

KIEROWNIK: dr hab. KRZYSZTOF NAROJCZYK, prof. UWM

Początek realizacji: 2010-01-01

Koniec realizacji: 2014-12-31

Nr tematu: 0403.0809

Nowy numer tematu: 14.610.011-300

Przedmiot i zakres badań: Zakład prowadzi badania w zakresie głównych obszarów określonych w temacie statutowym. Koncentrują się one głównie na następujących zasadniczych problemach badawczych: Rejestracja i naukowe opracowanie rękopisów i druków cyrylickich; Dzieje Kościoła Katolickiego - struktura organizacyjna, wybitni przedstawiciele; Metodyka archiwalna, systemy inwentaryzowania i uzupełniania zasobów, budowa specjalizowanych pomocy archiwalnych oraz ich udostępnianie odbiorcy; Zarządzanie wiedzą i informacją jako pole badawcze; związki zarządzania wiedzą z bibliologią i informatologią; kształcenie menedżerów informacji i wiedzy; Rodzaje i typologie barier informacyjnych oraz barier w dostępie i rozpowszechnianiu wiedzy; Metody komputerowe w badaniach historycznych, Cyfrowa Historia; Mechanizmy kształtowania się kultur pamięci na obszarach niejednolitych etnicznie i kulturowo.


Zarządzanie i dzielenie się wiedzą i informacją. Podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku akademickim

KIEROWNIK: dr hab. MARZENA ŚWIGOŃ, prof. UWM

Nr NCN: 2011/03/B/HS2/04436

Zarządzanie wiedzą i informacją (Knowledge and Information Management) jest od końca ubiegłego wieku dynamicznie rozwijającym się obszarem badań o charakterze interdyscyplinarnym i multidyscyplinarnym, badań podejmowanych m.in. przez przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i technicznych, które łączy idea lepszego funkcjonowania jednostek i organizacji w nieustannie zmieniającym się otoczeniu. Celem projektu (realizowanego w latach 2012-2015) jest poznanie i scharakteryzowanie zachowań związanych z indywidualnym zarządzaniem wiedzą i informacją oraz dzieleniem się wiedzą i informacją na podstawie badań empirycznych w polskim środowisku akademickim. Publikacje i referaty w języku polskim i angielskim, będące efektem projektu, przyczynią się do ugruntowania problematyki zarządzania wiedzą w bibliologii i informatologii oraz rozpowszechnienia ich wkładu w dalszy rozwój tej problematyki. Należą do nich m.in.: „Zarządzanie wiedzą i informacją” (Olsztyn, 2012, rozprawa habilitacyjna); „Dzielenie się wiedzą i informacją” (Olsztyn, 2015, w druku), Personal Knowledge and Information Management – conception and exemplification. „Journal of Information Science”, 2013 vol. 39, no. 6; Knowledge and information sharing in the opinion of the Polish academic community. “World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering” vol.9, no. 4.

W ostatnich latach Zespół badawczy koncentrował się na następujących problemach: 100 rocznica wybuchu I wojny światowej - wojna światowa
w Prusach Wschodnich; 70 rocznica zakończenia II wojny światowej; system obronny Polski lat 1918-1926 wobec zagrożenia z kierunku Prus Wschodnich; polskie organizacje polityczne i formacje zbrojne na Powołżu oraz na Syberii
w latach 1917-1920; Warmia i Mazury w dobie stalinizmu; stan wojenny w woj. Olsztyńskim 1980-1989; animatorzy kultury na Warmii i Mazurach po 1945 r.; dziedzictwo kulturowe dawnych ziem pruskich, oral history; edukacja regionalna; wojsko polskie na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej; gospodarka województwa olsztyńskiego w latach 1945-1975; związki kultur pamięci oraz Obóz Zjednoczenia Narodowego.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
 


Instytut Historii
i Stosunków
Międzynarodowych
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl