Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

POSTANOWIENIE JURY 2017

Jury postanowiło jednomyślnie nie przyznać w tym roku nagrody dla najlepszej pracy dyplomowej z racji niespełnienia przez nią wszystkich kryteriów regulaminu.

Jury postanowiło w związku z tym przyznać nagrody autorom dwóch prac magisterskich: pani mgr Małgorzacie Zegler i panu mgr Maciejowi Choromańskiemu. Z treścią zwycięskich prac można się zapoznać na dole tej strony.

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszam po odbiór nagrody w dniu inauguracji roku akademickiego 2017-2018 na Wydziale Humanistycznym.


źródło: Wiadmości Uniwersyteckie, nr 8/9 (216/217) sierpień - wrzesień 2017, s. 20.


Nominowane prace dyplomowe

Autor

Temat pracy

Promotor

Recenzent


Przemysław Gosk

Das Problem der  Übersetzung der Eigennamen ins Deutsche auf der Grundlage der „Hexer-Saga“ von Andrzej Sapkowskidr Marzena Guzdr Tomasz Żurawlew


Nominowane prace magisterskie

Autor

Temat pracy

Promotor

Recenzent


Maciej Choromański
Zum Phänomen der  Hybridbildungen im Kontext des Sprachpurismus. Korpusbasierte Analyse der Modesprache (Fenomen hybryd słowotwórczych w kontekście puryzmu językowego. Korpusowa analiza języka mody)dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWMdr Marzena Guz


Katarzyna Kreft
Deutsche Sprichwörter mit Tiernamen: Bedeutung, Funktion, Übersetzung ins Polnische

(Niemieckie przysłowia ze zwierzętami: znaczenie, funkcje, tłumaczenie na język polski)dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWMdr Marzena Guz


Paulina Matejko

Popliteratur und Popkultur anhand von Thomas Brussigs Roman „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“ von Wolfgang Beckers Film „Good bye, Lenin!“dr Aneta Jachimowiczdr Renata Trejnowska-Supranowicz

Małgorzata Zegler
Abrechnung mit der Vergangenheit. Elemente des  kollektiven Gedächtnisses der Polen und Deutschen im Spielfilm der letzten Jahredr Radoslaw Supranowiczdr Renata Trejnowska-Supranowicz


Paulina Gąsior
Individuelle Unterschiede beim Lernen fremder Sprachen. Kognitive Faktoren (Różnice indywidualne w uczeniu się języków obcych. Czynniki kognitywne)dr Mariola Jaworskadr Alina Dorota JarząbekPosiedzenie jury odbędzie się w poniedziałek 4 lipca o godz. 9:00 w sali 269.

W skład jury wchodzą:

  1. kierownik KFG: przewodnicząca (nie bierze tym razu udziału w głosowaniu)
  2. recenzenci prac przedstawionych do nagrody:

dr Tomasz Żurawlew

dr Marzena Guz (tylko w przypadku prac magisterskich)

dr Renata Trejnowska-Supranowicz

dr Alina Dorota Jarząbek

  1. po jednym specjaliście z danej dziedziny

dr Magdalena Makowska

dr Alina Kuzborska


 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl