Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin przyznawania nagród im. Georga i Marii Dietrichów w konkursie najlepszych prac dyplomowych napisanych

w Katedrze Filologii Germańskiej na UWM w Olsztynie

  1. Nagroda im. Georga i Marii Dietrichów (Georg und Maria Dietrich-Preis) przyznawana jest przez Fundację Georga i Marii Dietrichów w Offenburgu (Niemcy) na wniosek kierownika (lub zastępcy kierownika) Katedry Filologii Germańskiej.
  2. Wysokość nagrody wynosi 250 euro.
  3. Każdy promotor może zgłosić do nagrody maksymalnie dwie prace dyplomowe (licencjackie lub magisterskie, albo jedną licencjacką i jedną magisterską) napisane w języku niemieckim.
  4. Prace należy zgłaszać do końca czerwca danego roku akademickiego do zastępcy kierownika KFG wraz z dostarczeniem jednego egzemplarza do sekretariatu KFG. Prace, które zostaną obronione dopiero we wrześniu, można zgłaszać do nagrody w następnym roku akademickim.

5. Wymagania stawiane pracy dyplomowej zgłoszonej do nagrody:

5.1. Praca promuje szeroko rozumiane idee humanizmu.

5.2. Praca jest wybitna pod względem treści i formy. Charakteryzuje ją kompletność i spójność, oparta jest o bogate, aktualne oraz bardzo dobrze udokumentowane źródła.

5.3. Praca jest innowacyjna w ujęciu badanego problemu.

6. O wyborze dwóch prac spośród nominowanych przez Katedrę Filologii Germańskiej do nagrody decyduje jury. W skład jury wchodzą:

6.1  kierownik lub zastępca kierownika KFG,

6.2  recenzenci prac przedstawionych do nagrody,

6.3  po jednym specjaliście z danej dziedziny.

Liczba członków jury, oceniających każdą pracę, jest nieparzysta.

7. Kryteria oceny prac:

7.1. Promocja idei humanizmu: (punktacja: od 0 do 5).

7.2. Wybitna treść: (punktacja: od 0 do 5), forma (punktacja: od 0 do 5), dobrze udokumentowany aspekt badawczy (punktacja: od 0 do 5).

7.3. Innowacyjne ujęcie badanego problemu: (punktacja: od 0 do 5).

8. W przypadku nieprzyznania nagrody w jednej z kategorii z racji niespełnienia regulaminowych wymagań jury może przyznać obie nagrody w drugiej kategorii.

9. Wyniki przyznawania punktów jury dokumentuje w odpowiednio sporządzonym protokole. Nagrodzone zostają prace, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.

10.  Autorzy nagrodzonych prac zostają powiadomieni o tym fakcie do końca lipca. Informacja o nagrodzonych pracach dyplomowych zostaje zamieszczona na stronie internetowej KFG.

11.  Kierownik lub zastępca kierownika KFG niezwłocznie informuje zarząd Fundacji Georga i Marii Dietrichów o nagrodzonych pracach, ich autorach i promotorach.

12.  Nagrody im. Georga i Marii Dietrichów za najlepszą pracę dyplomową zostaną wręczone ich autorom w czasie inauguracji kolejnego roku akademickiego.

13.  Nagrodzone prace zostaną zamieszczone w formacie PDF na stronie internetowej KFG. Zgłoszenie pracy do nagrody równoważne jest ze zgodą na jej publikację.

Zmiany w regulaminie przyjęte przez KZZJK 04.05.2019.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl