Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin przyznawania nagród im. Georga i Marii Dietrichów w konkursie najlepszych prac dyplomowych napisanych

na kierunku filologia germańska

lub specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego

  1. Nagroda im. Georga i Marii Dietrichów (Georg und Maria Dietrich-Preis) przyznawana jest przez Fundację Georga i Marii Dietrichów w Offenburgu (Niemcy) na wniosek kierownika Katedry Języka Niemieckiego i/lub Katedry Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych.
  2. Wysokość nagrody wynosi 250 euro.
  3. Organizacją konkursu zajmuje się koordynator powołany przez KZZJK.
  4. Każdy promotor może zgłosić do nagrody maksymalnie dwie wybitne prace dyplomowe (licencjackie lub magisterskie, albo jedną licencjacką i jedną magisterską) napisane w języku niemieckim.
  5. Prace należy zgłaszać do 15 czerwca danego roku akademickiego do koordynatora konkursu wraz z dostarczeniem wersji elektornicznej pracy. Prace, które zostaną obronione dopiero we wrześniu, można zgłaszać do nagrody w następnym roku akademickim.
  6. Wymagania stawiane pracy dyplomowej zgłoszonej do nagrody:

6.1  Praca promuje szeroko rozumiane idee humanizmu.

6.2 Praca jest wybitna pod względem treści i formy. Charakteryzuje ją kompletność i spójność, oparta jest o bogate, aktualne oraz bardzo dobrze udokumentowane źródła.

6.3 Praca jest innowacyjna w ujęciu badanego problemu.

7. O wyborze zwycięskich prac spośród nominowanych do nagrody decyduje jury. W skład jury wchodzą:

7.1  koordynator konkursu,

7.2  recenzenci prac przedstawionych do nagrody,

7.3  po jednym specjaliście z danej dziedziny.

Liczba członków jury, oceniających każdą pracę, jest nieparzysta.

8. Kryteria oceny prac:

8.1  Promocja idei humanizmu: (punktacja: od 0 do 5).

8.2 Wybitna treść: (punktacja: od 0 do 5), forma (punktacja: od 0 do 5), dobrze udokumentowany aspekt badawczy (punktacja: od 0 do 5).

8.3. Innowacyjne ujęcie badanego problemu: (punktacja: od 0 do 5).

9. W przypadku nieprzyznania nagrody w jednej z kategorii (praca licencjacka, praca magisterska) z racji niespełnienia regulaminowych wymagań jury może przyznać obie nagrody w drugiej kategorii.

10.  Wyniki przyznawania punktów jury dokumentuje w odpowiednio sporządzonym protokole. Nagrodzone zostają prace, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.

11.  Koordynator powiadamia autorów nagrodzonych prac o wyborze ich pracy do 10 lipca.

12.  Informacja o nagrodzonych pracach dyplomowych zamieszczana jest na stronie internetowej filologii germańskiej UWM w Olsztynie oraz na profilu FB.

13.  Koordynator niezwłocznie informuje zarząd Fundacji Georga i Marii Dietrichów oraz dziekana Wydziału Humanistycznego o nagrodzonych pracach, ich autorach i promotorach.

14.  Nagrody im. Georga i Marii Dietrichów za najlepszą pracę dyplomową zostaną wręczone ich autorom w czasie inauguracji kolejnego roku akademickiego.

Zmiany w regulaminie przyjęte przez KZZJK 19.05.2020.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl