Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

PNJN – Fonetyka

Cel zajęć

Celem przedmiotu jest doskonalenie poprawnej wymowy języka niemieckiego. Obligatoryjnymi elementami tego celu są: poprawna artykulacja poszczególnych głosek ze szczególnym uwzględnieniem samogłosek długich i krótkich,  właściwa realizacja akcentu wyrazowego oraz intonacji zdaniowej. Realizacja przedmiotu opiera się w pierwszej fazie na omawianiu i ćwiczeniu na podstawie przykładów podstawowych wiadomości dotyczących teorii fonetyki, do których zaliczane są następujące zagadnienia: podział głosek na grupy, symbole fonetyczne, ogólne zasady wymowy samogłosek napiętych akcentowanych oraz nienapiętych nieakcentowanych z uwzględnieniem wyjątków. Zasadniczą część przedmiotu tworzą praktyczne ćwiczenia wymowy poszczególnych głosek na podstawie pojedynczych wyrazów oraz krótkich tekstów, w których dominują poszczególne głoski. Ćwiczenia wymowy realizowane są za pomocą nagrań audio w formie powtarzania za lektorem oraz nagrywania wypowiedzi studentów, odtwarzania ich oraz korygowania ewentualnych błędów wymowy.

I Rok (semestr 1) - studia stacjonarne I° (30h)

Poziom B1+

Treści kształcenia

I. Przyswojenie podstawowych zagadnień z zakresu teorii fonetyki, w skład których wchodzą: - podział głosek na samogłoski długie napięte oraz krótkie nienapięte oraz spółgłoski wybuchowe i niewybuchowe i objaśnienie poprawnej artykulacji tych głosek

- wprowadzenie fonetycznych symboli ułatwiających naukę poprawnej wymowy (rozpoznawanie wybranych znaków diakrytycznych oraz zapisu dźwięku (tzw. znaków transkrypcyjnych)

- omówienie na podstawie przykładów ogólnych zasad wymowy samogłosek napiętych akcentowanych oraz nienapiętych nieakcentowanych z uwzględnieniem wyjątków

II. Część praktyczna, w skład której wchodzą następujące ćwiczenia:

- powtarzanie wyrazów zawierających samogłoski długie i krótkie

- rozpoznawanie i zaznaczanie samogłosek długich i krótkich w poszczególnych wyrazach

- ćwiczenia wymowy poszczególnych samogłosek krótkich, długich, przegłosów, dyftongów oraz spółgłosek ze szczególnym uwzględnieniem spółgłosek wybuchowych i  niewybuchowych.

-  omówienie zasad akcentu wyrazowego i ćwiczenia praktyczne na podstawie pojedynczych wyrazów i tekstów

- omówienie zasad intonacji zdaniowej i ćwiczenia praktyczne na podstawie pojedynczych zdań i tekstów

Ćwiczenia praktyczne urozmaicane są dodatkowymi ćwiczeniami

, takimi jak: śpiewanie piosenek, czytanie krótkich tekstów razem z lektorem celem dopasowania się do jego sposobu akcentowania, tempa, rytmu i intonacji, czytanie z podziałem na rolę scenek dialogowych, recytacja wybranych wierszy z uwzględnieniem akcentu wyrazowego oraz samogłosek krótkich i długich.

Warunki zaliczenia przedmiotu:
Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Na ocenę semestralną wpływ mają następujące elementy:
- zaliczenie trzech umiejętności, w skład których wchodzą: test pisemny w formie dyktanda dotyczącego rozpoznania i zaznaczenia poprawnego akcentu, samogłosek długich i krótkich  (próg zaliczeniowy pracy pisemnej: 60%); odczytywanie zarówno tekstów przećwiczonych w ramach zajęć oraz tekstów nieznanych, w tym recytacja wiersza; odczytywanie tekstów w zapisie transkrypcyjnym,
- aktywność na zajęciach,
- obecność na zajęciach (dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności: 1 / 30h)

Osoba prowadząca przedmiot może zlecić dodatkowe ćwiczenia wymowy osobom, które mają trudności z poprawną wymową (artykulacja poszczególnych głosek, realizacja akcentu, intonacja zdaniowa) lub skierować je na konsultacje w celu doskonalenia umiejętności wymowy. Student może otrzymać zadania dodatkowe dotyczące wymowy do wykonania w domu.

Student, który nie zaliczył testu ma prawo do dwukrotnego zaliczenia poprawkowego. W przypadku braku zaliczenia poprawki student podchodzi do ostatecznego testu poprawkowego na koniec semestru.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl