Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Studia drugiego stopnia

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

1. Kształcenie z zakresie praktycznej nauki języka specjalności

Treści kształcenia: Doskonalenie sprawności językowych (w mowie i w piśmie). Nauka języka specjalistycznego. Doskonalenie umiejętności poprawnego i swobodnego posługiwania się językiem: zasady tworzenia rozbudowanych wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: sprawnego, swobodnego i poprawnego posługiwania się językiem w zakresie różnorodnych rodzajów komunikacji językowej; komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych; rozumienia i tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie; wyrażania złożonych sądów i opinii; swobodnego posługiwania się językiem specjalistycznym.

 

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

1. Kształcenie w zakresie językoznawstwa i językoznawstwa stosowanego

Treści kształcenia: Specyfika badań z zakresu językoznawstwa i językoznawstwa stosowanego. Związki językoznawstwa z innymi dyscyplinami nauki. Socjolingwistyka. Psycholingwistyka. Lingwistyka matematyczna. Nauka o informacji. Teoria przekładu. Komunikacja międzykulturowa. Zagadnienia akwizycji języków.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wyboru i stosowania odpowiedniej metody badawczej do opisu, analizy i interpretacji zjawisk językowych; przekładu i oceny jakości tłumaczenia; rozumienia złożoności mechanizmów komunikacji międzykulturowej; stosowania lingwistyki matematycznej w językoznawstwie komputerowym, korpusach i leksykografii.

2. Kształcenie w zakresie literaturoznawstwa

Treści kształcenia: Wybrane zagadnienia historii literatury: geneza dzieła literackiego, instytucje literackie, publiczność literacka, recepcja twórczości literackiej. Charakterystyka współczesnej teorii literatury i metodologii badań literackich. Socjologia i antropologia literatury. Podstawy teorii i praktyki przekładu artystycznego.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wyboru i stosowania odpowiedniej metody badawczej do opisu zjawisk historyczno-literackich; stosowania innowacji metodologicznych do analizy i interpretacji tekstu literackiego; oceny jakości przekładu artystycznego i podstawowych sprawności w tym zakresie.

3. Kształcenie w zakresie kulturoznawstwa

Treści kształcenia: Elementy historii kultury wybranego obszaru językowego. Problematyka zróżnicowania kultury współczesnej. Zaawansowana antropologia kulturowa. Studia nad językowym charakterem zjawisk w obrębie kultury. Analiza języka mediów. Analiza elementów kultury popularnej, zwłaszcza w jej wymiarze językowym.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: powiązania współczesnych zjawisk kulturowych w ich wymiarze językowym z przeszłością i tradycjami wybranej kultury; analizy i interpretacji językowego przekazu medialnego; opisu i analizy kultury popularnej pod kątem jej wpływu na komunikację językową.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl