Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Studia pierwszego stopnia

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

1. Kształcenie w zakresie praktycznej nauki języka obcego

Treści kształcenia: Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych – pisania, czytania, mówienia, rozumienia. Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie – zasady tworzenia rozbudowanych wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: poprawnego wykorzystania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej; komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych; rozumienia i tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie; swobodnego wyrażania złożonych sądów i opinii; posługiwania się językiem naukowym.

2. Kształcenie w zakresie nauki drugiego języka obcego

Treści kształcenia: Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych – pisania, czytania, mówienia, rozumienia.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: poprawnego posługiwania się językiem w zakresie podstawowych rodzajów komunikacji językowej; komunikowania się w typowych sytuacjach społecznych; poprawnego redagowania tekstów oraz wyrażania sądów i opinii.

 

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

1. Kształcenie w zakresie wiedzy o języku i komunikacji

Treści kształcenia: Kategorie językowe. Poziomy analizy języka. Wybrane zagadnienia historii językoznawstwa. Współczesne szkoły i nurty językoznawstwa. Praktyczne zastosowanie badań nad językiem. Opis języka obejmujący fonetykę, fonologię, morfologię, składnię, semantykę i pragmatykę w perspektywie synchronicznej. Historyczny rozwój języka z uwzględnieniem cech systemu gramatycznego na najistotniejszych etapach jego rozwoju. Periodyzacja. Zmiany w słownictwie i gramatyce. Wpływ czynników społeczno-kulturowych na rozwój języka. Lektura zabytków piśmiennictwa. Pojęcia i zasady analizy porównawczej języków. Teoria i zastosowania badań kontrastywnych. Zarys rozwoju porównywanych języków. Modele struktury języków naturalnych z wykorzystaniem wybranych pojęć matematyki. Teoria gramatyk formalnych z zastosowaniem do języków oprogramowania.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wykorzystania pojęć i metod współczesnego językoznawstwa do analizy tekstów i dyskursu; interpretacji gramatycznej dowolnego tekstu; stosowania zasad i reguł gramatycznych współczesnego języka; rozumienia i analizy tekstów pochodzących z wcześniejszych etapów rozwoju języka; opisu i analizy zróżnicowania fonetycznego, fonologicznego, morfologicznego i składniowego porównywanych języków oraz struktury tworzonych w nich tekstów.

2. Kształcenie w zakresie wiedzy o literaturze i kulturze wybranego obszaru językowego

Treści kształcenia: Historia piśmiennictwa i/lub tradycji ustnej wybranego obszaru językowego uwzględniająca kanon literatury – poezji, dramatu, prozy. Problematyka periodyzacji dziejów literatury. Wprowadzenie do metodologii interpretacji dzieł literackich z uwzględnieniem ich kontekstu – kulturowego i historycznego. Charakterystyka rozwoju procesów historyczno-literackich, prądów i kierunków. Teoria dzieła literackiego i jego odbioru. Podstawowe pojęcia z zakresu poetyki i teorii literatury. Elementy historii i kultury wybranego obszaru językowego wyznaczające jego tożsamość i specyfikę. Elementy materialne i symboliczne określające charakter wybranej kultury – środowisko geograficzne, instytucje, kontekst społeczny i religijny.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: stosowania metajęzyka współczesnego literaturoznawstwa w celu jego praktycznego stosowania w analizie i interpretacji dzieła literackiego; rozumienia i analizy tekstów literackich; rozumienia ciągłości i przemian literatury wybranego obszaru językowego; rozumienia kultury wybranego obszaru językowego; rozumienia historycznego zakorzenienia i różnorodności kultury.

3. Kształcenie w zakresie wiedzy o akwizycji i nauce języków

Treści kształcenia: Wprowadzenie do problematyki akwizycji języka – pierwszego, drugiego, kolejnych. Wprowadzenie do teorii komunikacji językowej. Psycholingwistyczne podstawy działań językowych. Kształcenie w zakresie uczenia się języków obcych i ich nauczania.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: ustawicznego doskonalenia sprawności uczenia się języka (języków); wykorzystywania sprawności uczenia się języków obcych do rozwijania aktywności poznawczych w praktyce komunikacyjnej, translatorskiej i nauczycielskiej; nauczania języków obcych.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl