Katedra Filologii Germańskiej UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MODUŁ PNJN dla cykli kształcenia od roku 2020 (włącznie)

W skład modułu Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego wchodzą następujące przedmioty:


Studia pierwszego stopnia (studia licencjackie):

gramatyka praktyczna, konwersacje z leksyką, ćwiczenia z pisania, zajęcia receptywno-dyskursywne, fonetyka, pisanie akademickie, sprawności zintegrowane oraz gramatyka tekstu

Studia drugiego stopnia (studia magisterskie):

sprawności zintegrowane, pisanie ze stylistyką, gramatyka praktyczna, konwersacje, niemiecki w turystyce, niemiecki w biznesie, niemiecki w medycynie

Cel zajęć:

 • Rozwinięcie kompetencji komunikacyjnej, wyrażającej się w umiejętności wchodzenia w interakcję z rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego, w tym umiejętności rozumienia i przekazywania informacji.
 • Produktywne opanowywanie oraz poszerzanie słownictwa z różnych zakresów tematycznych oraz rejestrów (zarówno słownictwa języka potocznego, jak i specjalistycznego).
 • Rozwinięcie kompetencji leksykalnej poprzez poszerzenie słownictwa specjalistycznego z zakresu medycyny, biznesu i turystyki oraz nabycie umiejętności zastosowanie go w produkcji językowej: w dyskusjach, w prezentacjach oraz w tłumaczeniu.
 • Opanowanie znajomości różnych struktur gramatycznych oraz nabywanie umiejętności stosowania ich w komunikacji ustnej i pisemnej.
 • Rozwój sprawności językowych w zakresie poprawności gramatycznej, leksykalnej oraz fonetycznej.
 • Doskonalenie umiejętności pisania różnych rodzajów tekstów z zachowaniem poprawności językowej, gatunkowej, konstrukcyjnej i tematycznej. uświadamianie i stosowanie zasad ortografii i interpunkcji.
 • Doskonalenie wymowy w języku niemieckim.
 • Budowanie kompetencji komunikacyjnej poprzez poszerzenie wiedzy ogólnej i wiedzy o świecie oraz wiedzy interkulturowej w obrębie omawianych zakresów tematycznych.
 • Budowanie świadomości językowej, w tym świadomości gramatycznej, leksykalnej, ortograficznej i fonetycznej.
 • Poszerzenie wiedzy o świecie oraz nabycie wiedzy interkulturowej.


Treści kształcenia obejmują wiadomości:

 • na temat stosowania strategii leksykalnych, w tym kompensacyjnych,
  • dotyczące słownictwa z różnych zakresów tematycznych,
  • na temat umiejętności budowania wypowiedzi ustnej i pisemnej,
  • z zakresu morfologii i składni języka niemieckiego,
  • z zakresu teorii fonetyki, artykulacji głosek oraz intonacji sylab, słów, fraz i zdań,
  • wiedzę z zakresu strategii słuchania i sporządzania notatek i sprawozdań z wysłuchanych tekstów,
  • z zakresu życia społecznego, biznesu, medycyny, turystyki,
  • dotyczące charakterystycznych cech oraz struktury różnych typów i gatunków tekstów,
  • na temat charakterystyki stylu naukowego,
  • metafor językowych w różnych językach specjalistycznych,

Skala ocen:

93%-100% - bdb
84%-92% - db+
76%-83% - db
68%-75% - dst+
60%-67% - dst

Próg zaliczeniowy 60 %


 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl