Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

PNJN - Gramatyka praktyczna

Studia stacjonarne II stopnia

Treści kształcenia:

rok II / semestr III (30h)

Poziom biegłości ESOKJ: C2


Gramatyka tekstu, ze szczególnym uwzględnieniem transformacji zdań z użyciem:

- wyrażeń przyimkowych, służących określeniu miejsca, przyczyny oraz czasu (zdanie pojedyncze – zdanie złożone);

- spójników zdań okolicznikowych (zdanie złożone – zdanie pojedyncze);

- przydawek rozwiniętych (zdanie względne – zdanie z przydawką rozwiniętą);

Czas gramatyczny:

- użycie czasu gramatycznego do opisu wydarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych (Zeitformen – Zeitstufen).


Warunki zaliczenia przedmiotu:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Wpływ na ocenę semestralną mają:

- zaliczone wszystkie prace pisemne (próg zaliczeniowy prac pisemnych: 60%)

- przygotowanie do zajęć,

- aktywność na zajęciach,

- obecność na zajęciach (dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności: 1 / 30h)

Osoby, które nie spełnią w/w warunków, będą mogły uzyskać zaliczenie ćwiczeń dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu semestralnego, przeprowadzanego w ostatnim tygodniu semestru.


Treści omawiane na zajęciach z Gramatyki praktycznej w semestrze III stanowią część egzaminu z PNJN, jaki odbędzie się po semestrze IV.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl