Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

PNJN - Gramatyka praktyczna

Studia stacjonarne II stopnia


Treści kształcenia:

rok I / semestr I (30h)

Poziom biegłości ESOKJ: C1


Gramatyka tekstu, ze szczególnym uwzględnieniem:

- czasowników modalnych w wypowiedzi subiektywnej (w tym form konkurencyjnych wobec czasowników modalnych);

- mowy zależnej, umożliwiającej przywołanie wypowiedzi innych osób;

- strony biernej czynnościowej i stadialnej (użycie vondurch);

- form konkurencyjnych wobec strony biernej;

- transformacji Aktiv-Passiv-Aktiv.


Warunki zaliczenia przedmiotu:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Wpływ na ocenę semestralną mają:

- zaliczone wszystkie prace pisemne (próg zaliczeniowy prac pisemnych: 60%)

- przygotowanie do zajęć,

- aktywność na zajęciach,

- obecność na zajęciach (dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności: 1 / 30h)

Osoby, które nie spełnią w/w warunków, będą mogły uzyskać zaliczenie ćwiczeń dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu semestralnego, przeprowadzanego w ostatnim tygodniu semestru.


rok I / semestr II (30h)

Poziom biegłości ESOKJ: C1+


Gramatyka tekstu, ze szczególnym uwzględnieniem:

- rozszerzonej rekcji czasownika, przymiotnika, rzeczownika;

- werbalnych fraz składniowych;

- transformacji tekstu z użyciem stylu nominalnego i/lub werbalnego.


Warunki zaliczenia przedmiotu:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Wpływ na ocenę semestralną mają:

- zaliczone wszystkie prace pisemne (próg zaliczeniowy prac pisemnych: 60%)

- przygotowanie do zajęć,

- aktywność na zajęciach,

- obecność na zajęciach (dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności: 1 / 30h)

Osoby, które nie spełnią w/w warunków, będą mogły uzyskać zaliczenie ćwiczeń dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu semestralnego, przeprowadzanego w ostatnim tygodniu semestru.

Student, który zaliczy ćwiczenia z Gramatyki praktycznej, przystępuje do egzaminu z PNJN.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl