Statut

Statut

Międzynarodowego Koła Naukowego Geodezji Satelitarnej i Nawigacji

GeoSiN

Logo GeoSiN


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

1.1. Pełna nazwa Koła brzmi: „Międzynarodowe Koło Naukowe Geodezji Satelitarnej i Nawigacji”. W dalszej części statutu określane jest jako „Koło Naukowe”.

1.2. Skrót nazwy Koła Naukowego przyjmuje postać „MKN-GeoSiN”.

1.3. Koło Naukowe działa przy Katedrze Geodezji Satelitarnej i Nawigacji, Wydziale Geodezji,  Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie.

1.4. Siedzibą Koła Naukowego jest Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji,
ul. Heweliusza 5, 10-724 Olsztyn.

1.5. Koło Naukowe jest zrzeszeniem studentów, doktorantów, absolwentów
i pracowników Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, łącznie ze studentami przebywającymi na tymże Uniwersytecie w ramach wymiany narodowej, oraz wszystkich zainteresowanych realizacją celów zawartych w niniejszym statucie.

1.6. Przynależność do Koła Naukowego jest dobrowolna.

1.7. Kolo Naukowe może współpracować z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi.

1.8. Koło Naukowe może posiadać odrębne sekcje tematyczne.

1.9. Czas działania Koła Naukowego jest nieokreślony.

 

 

 

Rozdział 2
Cele Koła Naukowego

2.1. Rozwijanie i kształtowanie życia naukowego.

2.2. Utrwalanie i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce, wśród członków Koła Naukowego, jak również osób niebędących jego członkami.

2.3. Rozwijanie umiejętności tworzenia warsztatu badawczego.

2.4. Kształtowanie zdolności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów.

2.5. Popularyzacja wiedzy w zakresie:

 • Budowy i zasad działania satelitarnych systemów pozycjonowania GNSS.
 • Satelitarnych technik pozycjonowania.
 • Interdyscyplinarnego wykorzystania GNSS.
 • Integracji GNSS z innymi systemami.
 • Zagadnienia związane z lotnictwem bezzałogowym
 • Dziedziny hydrografii
 • Tematyki związanej ze skaningiem laserowym
 • Technologii GPR

2.6. Poszukiwanie innowacyjnych zastosowań i rozwiązań dla GNSS, GIS oraz innych systemów.

2.7. Ułatwienie lepszego startu zawodowego członków Koła Naukowego.

2.8. Nawiązywanie i rozwijanie współpracy z sektorem gospodarczym w kraju i zagranicą.

2.9. Promocja Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji, Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2.10. Promocja regionu Warmii i Mazur.

2.11. Wzbogacanie dorobku badawczego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

 

Rozdział 3
Działania Koła Naukowego

3.1. Nawiązywanie i rozwijanie współpracy badawczo-naukowej z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą.

3.2. Aktywny udział w spotkaniach, warsztatach, szkoleniach, seminariach, konferencjach i sympozjach obejmujących tematyką obszary zainteresowania członków Koła Naukowego.

3.3. Organizowanie spotkań, seminariów, warsztatów, szkoleń oraz konferencji.

3.4. Studiowanie literatury specjalistycznej.

3.5. Prowadzenie prac badawczo-naukowych, a jednocześnie przygotowywanie referatów i/lub prezentacji z przebiegu tych prac.

3.6. Prowadzenie portalu informacyjnego GNSS.

3.7. Współpraca z władzami i pracownikami Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji, Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Samorządem Studenckim.

3.8. Wykonywanie badań i ekspertyz na zlecenie.

3.9. Inne formy działań zgodne ze statutem.

 

 

Rozdział 4
Członkowie Koła Naukowego

4.1. Członkiem Koła Naukowego może zostać osoba wymieniona w punkcie 1.6. niniejszego statutu na zasadzie dobrowolności.

4.2. Decyzję o wpisaniu kandydata w poczet Członków Koła Naukowego podejmuje Zarząd na podstawie przedłożonej deklaracji członkowskiej, nie później niż 14 dni od jej złożenia. Wzór deklaracji członkowskiej zawarty jest w załączniku nr 1.

4.3. Wpisu na listę Członków Koła Naukowego dokonuje Członek Zarządu lub Opiekun Koła.

4.4. Każda osoba prowadząca prace w ramach Koła Naukowego, udostępnia informacje o swojej działalności innym Członkom Koła Naukowego.

4.5. Aktualną listę członków Koła Naukowego przedstawia się w serwisie informacyjnym Koła Naukowego.

4.6. Utrata Członkostwa w Kole Naukowym następuje w przypadku:

a) złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,

b) uchylania się od uczestnictwa w pracach Koła Naukowego,

c) uchwały Zebrania Członków z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami Statutu lub innymi uchwałami władz Koła Naukowego,

d) wniosku Opiekuna Koła Naukowego,

e) rozwiązania Koła Naukowego.

4.7. Decyzję o wypisaniu osoby z listy Członków Koła Naukowego podejmuje Zarząd Koła Naukowego.

 

 

 

Rozdział 5

Prawa i obowiązki Członków Koła Naukowego

5.1. Każdy Członek Koła Naukowego ma prawo do:

a) uczestnictwa w pracach, zebraniach, warsztatach, szkoleniach, seminariach i innych formach aktywności Koła Naukowego;

b) korzystania z wszelkich pomocy naukowych, sprzętu oraz oprogramowania będących w dyspozycji Koła Naukowego,

c) wykorzystania serwisu informacyjnego Koła Naukowego do promowania własnych osiągnięć w ramach prac prowadzonych w Kole Naukowym. Akceptacji treści dokonuje osoba upoważniona przez Zarząd Koła Naukowego.

d) przynależności do jednej lub więcej grup tematycznych,

e) zgłaszania kandydatur oraz wyboru Władz Koła Naukowego,

f) zajmowania stanowiska we Władzach Koła Naukowego z zastrzeżeniem Rozdziału 6,

g) zgłaszania wniosków oraz zapytań do Władz Koła Naukowego we wszystkich sprawach dotyczących Koła Naukowego,

5.2. Każdy Członek Koła Naukowego ma obowiązek:

a) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał i postanowień Władz Koła Naukowego,

b) brania udziału w pracach Koła Naukowego,

c) brania udziału w Zebraniach Członków,

d) informowania Władz Koła Naukowego o zmianie danych zawartych w Deklaracji Członkowskiej,

e) dbania o dobre imię Koła Naukowego, Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji, Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie,

 

 

 

Rozdział 6

Władze Koła Naukowego

6.1. Władzami Koła Naukowego są:

a) Zebranie Członków, jako organ ustawodawczy. W jego skład wchodzą wszyscy członkowie Koła Naukowego,

b) Zarząd Koła Naukowego, jako organ wykonawczy,

c) Opiekun Koła Naukowego z głosem doradczym. Opiekunem Koła Naukowego może być jedynie pracownik Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji.

6.2. W Zarządzie Koła Naukowego mogą zasiadać:

a) studenci Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa,

b) doktoranci i pracownicy Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji.

6.3. ZEBRANIA CZŁONKÓW

a) Kompetencje Zebrania Członków:

 • wybór członków Zarządu,
 • podejmowanie uchwał,
 • podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Koła Naukowego.

b) Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy:

 1. Zarządu,
 2. co najmniej 1/3 członków koła naukowego,
 3. Opiekuna Koła Naukowego.

c) Informacja o Zebraniu Członków powinna być dostępna nie później niż 7 dni przed planowanym Zebraniem,

d) Dla ważności podejmowanych uchwał przez Zebranie Członków wymagana jest zwykła większość głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Koła Naukowego.

e) W przypadku braku obecności na Zebraniu Członków wymaganej liczby Członków, podawany jest przez Zarząd drugi termin Zebrania Członków, o tym samym porządku obrad, na którym wymagana do ważności decyzji jest obecność ¼ Członków Koła Naukowego. Termin drugiego Zebrania nie może być wcześniej niż 24 godziny po terminie pierwszego Zebrania.

W przypadku, braku obecności na drugim Zebraniu Członków, wymaganej liczby Członków, Zebranie o tym samym porządku obrad zwołane w trzecim terminie, nie wcześniejszym niż godzinę po drugim, jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

f) Zebranie Członków prowadzi Przewodniczący Zarządu.

g) W Zebraniu Członków uczestniczą:

a) Członkowie Koła Naukowego,

b) Opiekun Koła Naukowego (z głosem doradczym).

6.4. ZARZĄD

6.4.1. Skład Zarządu:

 • Przewodniczący Zarządu,
 • Wiceprzewodniczący ds. finansów,
 • Wiceprzewodniczący ds. marketingu i promocji,

6.4.2. Kompetencje Zarządu:

 • kierowanie oraz koordynowanie pracami Koła Naukowego,
 • reprezentowanie Koła Naukowego,
 • rozporządzanie środkami finansowymi Koła Naukowego

6.4.3. Kompetencje Przewodniczącego Zarządu:

 • kierowanie i koordynowanie pracami Zarządu,
 • wyznaczanie terminów Zebrań Zarządu.
 • prowadzenie Zebrania Członków,
 • składania sprawozdań z prac Zarządu.

6.4.4. Kompetencje Wiceprzewodniczących Zarządu:

 • pomoc Przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków,
 • pełnienie w zastępstwie obowiązków przewodniczącego (zgodnie z hierarchią),
 • sporządzanie protokołów z Zebrań Zarządu,
 • sporządzanie protokołów z Zebrań Członków,
 • prowadzenie spraw formalnych Koła Naukowego,
 • organizacja oraz prowadzenie prac biurowych Koła Naukowego.
 • ewidencjonowanie przychodów i rozchodów oraz rozporządzanie środkami finansowymi Koła Naukowego zgodnie z ich przeznaczeniem.

6.4.5. Członkowie Zarządu wybierani są na okres jednego roku.

6.4.6. Kompetencje Opiekuna Koła Naukowego:

 • wspomaga Koło Naukowe w pełnym zakresie jego działalności,
 • opiniuje wnioski Zarządu i Zebrania Członków,
 • reprezentuje Koło wobec władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 

 

Rozdział 7

Finanse Koła Naukowego

7.1. Środki finansowe Koła mogą być wykorzystane jedynie zgodnie z celami statutowymi, a szczegółowe zasady ich wykorzystania ustala Zarząd po zasięgnięciu opinii Opiekuna Naukowego.

7.2. Środki finansowe Koła mogą pochodzić z:

a) składek członkowskich,

b) darowizn i dotacji,

c) wpływów z działalności zarobkowej,

d) sponsoringu,

e) innych źródeł.

 

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

8.1. Zmiana statutu następuje w drodze uchwały Zebrania Członków.

8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie decyduje Zarząd Koła po zasięgnięciu opinii Opiekuna Koła Naukowego.

8.3. Statut wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu do Rejestru Uczelnianego Organizacji Studenckich, który prowadzi Rektor.