Dla autorów

Zasady notacji przypisów

Cytowania

Oświadczenie autora

1. Objętość tekstu
Tekst nie powinien przekraczać objętości 30 tys. znaków (ze spacjami). Preferowana edytor tekstu Times New Roman 12, interlinia 1,5; przypisy: 10, interlinia pojedyncza.

2. Termin nadsyłania tekstów:
Teksty, które nadejdą do końca listopada danego roku zostaną opublikowane w numerze ukazującym się w drugiej połowie roku następnego). Wystarczy nadesłanie wersji elektronicznej na adres: forum.teologiczne@uwm.edu.pl

Redakcja „Forum Teologicznego” przyjmuje teksty dotychczas nigdzie niepublikowane. Nadesłane prace zostaną poddane procedurze recenzyjnej (zob. Zasady recenzowania). O jej wyniku, jak też o treści nadesłanych recenzji (bez ujawniania danych recenzentów), jak też decyzji Rady redakcyjnej odnośnie do publikacji autor zostanie poinformowany. W razie dopuszczenia do druku, autor powinien ustosunkować się do uwag recenzentów i dokonać wymaganych korekt.

3. Dodatkowe dane
Do każdego tekstu dołączyć:
–     Pełne imię i nazwisko Autora (Autorów)
–     Numer ORCID
–     Notę biograficzną autora/autorów: tytuły i stopnie naukowe, afiliacja (uczelnia, instytut, katedra, zakład), dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu, adres pocztowy).
–     Tytuł pracy w języku polskim i angielskim
–     Streszczenie w języku polskim i angielskim (objętość ok. 1500 miejsc znakowych)
–     Hasła indeksowe (key words) w języku polskim i angielskim (5 haseł); nie powinny być powtórzeniem tytułu pracy
–     Wykaz skrótów
–     Wykaz bibliografii występującej w przypisach
–     Autorzy z tytułem zawodowym magistra i doktoranci proszeni są o dołączenie do przysłanych materiałów opinii promotora lub innego samodzielnego pracownika naukowego, potwierdzającej zachowanie wymogów formalnych stawianych tekstom naukowym.

4.Autorów obowiązują zamieszczone wskazówki dotyczące przygotowania tekstów do czasopisma, umieszczone na stronie internetowej (zakładka Uwagi dla autorów) bądź na trzeciej stronie okładki w wydaniu papierowym.

5.Autorzy muszą znać przepisy wynikające z „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994 r.) i przestrzegać ich.