Strona główna

„Forum Teologiczne” jest rocznikiem naukowym Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który został powołany w roku 2000.

W każdym numerze znajdują się trzy bloki:
ROZPRAWY I ARTYKUŁY (opracowania monograficzne z zakresu teologii lub innych nauk na wybrany temat),
TEKSTY (jest to zazwyczaj jeszcze niepublikowane tłumaczenie tekstu obcojęzycznego lub źródła polskojęzycznego, np. historycznego tekstu wraz z krótkim objaśnieniem)
RECENZJE, OMÓWIENIA, SPRAWOZDANIA (analiza i ocena nowych wydawnictw; sprawozdania z kongresów i sympozjów).

Od numeru 5 (2004) każde wydanie tytułu ma temat wiodący, któremu jest poświęconych kilka artykułów oraz omówień. Pozostały materiał stanowią nadesłane teksty z różnych dziedzin teologicznych i pokrewnych.

Profil pisma obejmuje wybrane problemy teologiczne, tematy interdyscyplinarne, zagadnienia obecne na styku teologii i innych dyscyplin naukowych.

 

Zasady etyki publikacyjnej:

Redakcja „Forum Teologicznego” przyjmuje i przestrzega zasad etyki publikacyjnej zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

  1. Redakcja

Redakcja zobowiązuje się do stosowania najwyższych standardów publikacyjnych zgodnych z wymogami etyki. Wykryte przypadki nierzetelności naukowej są dokumentowane i wyjaśniane. W publikacji materiałów redakcja kieruje się oceną merytoryczną tekstu, opierając się na opinii specjalistów wyrażonej w pisemnej recenzji – zgodnie z przyjętymi standardami. Autorzy są traktowani równo bez względu na stopień lub tytuł naukowy, wiek, płeć, afiliację i wszelkie inne okoliczności (np. rasa, narodowość, obywatelstwo, pochodzenie etniczne, światopogląd). Nadesłane teksty nie są wykorzystywane w żaden sposób, który nie jest nieuzgodniony z Autorem.

  1. Autorzy

Autorzy ujawniają wkład wszystkich autorów i instytucji, wspierających powstanie tekstu. Dlatego każdy autor składa oświadczenie, potwierdzające, że:

  • tekst jest oryginalny i nie narusza praw autorskich osób trzecich; nie został też wcześniej opublikowany i nie jest złożony w redakcji innego czasopisma;
  • są ujawnieni wszyscy autorzy;
  • podano źródła finansowania badań przedstawionych w artykule lub powstania artykułu naukowego;
  • pomiędzy autorem lub autorami a recenzentami wskazanymi na stronie internetowej „Forum Teologicznego” nie zachodzi konflikt interesów, wynikający z bezpośrednich relacji osobistych, podległości zawodowej lub bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok zgłoszenia artykułu do publikacji; w razie wystąpienia takiej sytuacji autor wskazuje te osoby.

Osobom, które w jakikolwiek sposób uczestniczyły w projekcie badawczym – ale ich wkład nie jest wystarczający do uznania współautorstwa – autor składa podziękowanie dołączone do tekstu.

Jeśli autor wykryje błędy w swoim tekście, zgłasza redakcji problem i następuje współpraca z redakcją w celu sprostowania lub wycofania tekstu z procedury wydawniczej.

  1. Recenzenci

Recenzenci zobowiązują się do obiektywizmu w ocenie tekstu, kierując się jego wartością merytoryczną i poprawnością formalną. Jeśli zostanie wykryty konflikt interesów (np. w przypadku identyfikacji autora) lub podejrzenie plagiatu, recenzent jest zobowiązany powiadomić redakcję. Teksty recenzowane są traktowane jako dokument poufny, a wyniki przedstawione w recenzowanych opracowaniach nie są wykorzystywane przez recenzenta w żaden sposób do czasu opublikowania tekstu.

  1. Uzasadnienie

Przyjęte zasady polityki publikacyjnej mają na celu zabezpieczenie przed tzw. ghost authorship (autorstwo widmo) i guest authorship (autorstwo grzecznościowe).

W pozostałym zakresie Redakcja przestrzega standardów COPE.