Projekt PL0468 (Fish-WILL)

"Ichtiologiczna
bioróżnorodność jezior:
wypracowanie modelu rozwiązywania
problemów na przykładzie zasobów
naturalnych autochtonicznej
siei wędrownej w jeziorze Łebsko
(siei łebskiej)"
ZAPOZNAJ SIĘ

Idea zachowania trwałości różnorodności biologicznej poprzez odpowiednie poszerzanie wiedzy oraz podnoszenie świadomości osób pracujących w instytucjach zajmujących się rozwiązywaniem lokalnych i ogólnopolskich problemów powiązanych z ochroną środowiska jest kluczowym punktem tworzenia nowych rozwiązań. Pomysł projektu narodził się podczas współpracy z UWM w Olsztynie ze Słowińskim Parkiem Narodowym, związanej z oceną zasobów autochtonicznej siei łebskiej.

Sieja łebska jest reprezentantem rzadko występującego w Europie i Polsce gatunku siei wędrownej Coregonus lavaretus lavaretus (Szczerbowski 1970). Od wielu lat obserwuje się coraz mniejszą liczbę osobników tego gatunku w miejscach jej naturalnego występowania. W wyniku tych obserwacji rozpoczęto prace nad wspomaganiem naturalnego tarła tego gatunku metodami sztucznego rozrodu.

Realizowany projekt ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji populacji naturalnej siei łebskiej występującej w jeziorze Łebsko oraz w strefie przybrzeżnej na drodze badań naukowych, a następnie opracowanie modelu postępowania z populacją siei wędrownej występującej w jeziorze Łebsko. Ponieważ podobne problemy dotyczą wielu populacji ryb w Polsce uważamy, że przeprowadzone prace monitorujące i diagnostyczne pozwolą na wypracowanie ogólnego modelu postępowania z zagrożonymi wyginięciem naturalnymi populacjami ryb. Wypracowany model na drodze szkoleń ma zostać zaimplementowany w świadomości pracowników instytucji i organizacji pozarządowych związanych z szeroko pojmowanym zakresem ochrony środowiska i rybactwa i w efekcie przyczynić się do nowatorskiego spojrzenia na ochronę i gospodarowanie zasobami naturalnymi populacji ryb.

Działania zaplanowane podczas realizacji projektu można podzielić na prace terenowe, prace laboratoryjne i kursy szkoleniowe. Prace terenowe będą skoncentrowane na obszarze jeziora Łebsko będącego w administracji Słowińskiego Parku Narodowego. Prace laboratoryjne będą miały miejsce w jednostkach Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie . Przeprowadzenie kursów szkoleniowych przewidziane jest zarówno na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jak i województwa pomorskiego.

 • Aktualności

  • Zapraszamy na szkolenia

   1. „Poznajmy i chrońmy bioróżnorodność jezior".
   2. „Biologiczne podstawy aktywnej ochrony ryb.
   3. „Możliwości finansowania działań na rzecz zachowania zasobów ichtiofauny"
   4. „Wykorzystanie geoinformacji i technologii informacyjnych w ochronie bioróżnorodności wód".
   5. "Nauka u źródeł" - szkolenia skierowane również do dzieci i młodzieży

   Coraz ważniejszą rolę w ochronie bioróżnorodności pełnią metody oparte na wiedzy. Nauka dostarcza informacji i narzędzi potrzebnych do poznania zasad, na jakich funkcjonuje przyroda. Programy szkoleniowe przybliżą zagadnienia szacowanie zmienności genetycznej, tworzenia banku genów i wspomaganego rozrodu u zagrożonych gatunków ryb.

   Niebagatelną rolę w życiu współczesnego człowieka pełnią technologie informacyjne. Znajdują one również zastosowanie w ochronie środowiska, w tym także gatunków zagrożonych. Programy szkoleniowe ukażą możliwości wykorzystania takich programów jak Access, Excel, QuantumGIS, MapInfo, Aquarius, w ochronie zasobów ichtiofauny.

   Programy szkoleniowe skierowane są do osób związanych z aktywną ochroną gatunkową, osób zatrudnionych w placówkach edukacyjnych a także w administracji samorządowej odpowiedzialnej za ochronę środowiska. Również ludzie zawodowo związani z szeroko rozumianym rybactwem mogą tu znaleźć interesujące dla siebie treści. W przypadku tematu 1 organizujemy szkolenia skierowane również do dzieci i młodzieży.

   Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji na temat Ichtiologiczna Bioróżnorodność Jezior, która odbędzie się na Mazurach w marcu 2011. Więcej w zakładce KONFERENCJA

Partnerzy:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Słowiński Park Narodowy
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie