wiatowy tydzie lekarzy weterynarii w Olsztynie

 

W dniach 12-18 wrzenia na UWM zjechao ponad 400 lekarzy weterynarii z caego wiata. Byli to uczestnicy 22. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Patologii Weterynaryjnej i 6. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Klinicznej Patologii Weterynaryjnej. Obrady odbyy si w nowym Centrum Konferencyjnym UWM.

 

Rang spotka podkrela fakt, e honorowy patronat nad nimi objli prezydent RP Aleksander Kwaniewski i komisarz U E prof. Danuta Hubner, a na czele Komitetu Wspierajcego stan rektor UWM - prof. Ryszard Grecki.

Tydzie weterynaryjny" rozpocz si uroczycie na zamku olsztyskim 12 wrzenia inauguracj Sympozjum Patologii przygotowan przez prof. Aluna Williamsa z Royal Veterinary College z Anglii. Kolejne dwa dni wypenio 10 wykadw szkoleniowych prowadzonych przez wiatowej sawy naukowcw, m. i n.: prof. Maj Suter (Szwajcaria) - histopatologiczne obrazy w dermatopatologii z uwzgldnieniem patogenezy; prof. Davida Taylora (Anglia) - o patologii przewodu pokarmowego u wi. Prof. H. L. Shivaprasada (USA) mwi o patologii u ptakw, a prof. Ricardo Einsteina (Szwecja) - o chorobach zwierzt laboratoryjnych. W tej grupie wykadowcw byli te Polacy: prof. Krzysztof A. Siwicki (porwnawcza immunopatologia) i dr n. med. Krzysztof Bardadin (komrki macierzyste i ich rola w procesie regeneracyjnym wtroby).

 

Podczas uroczystego otwarcia 22 Kongresu ESVP i 6 Kongresu ESVCP

(od lewej prof. Manfred Reinacher przewodniczcy ESVP, lek. wet. Joanna Lipiska i prof. Jzef Szarek)

Dzie Edukacji

Dzie Edukacyjny zosta poprzedzony dwudniowymi egzaminami. Odbyy si one na terenie Wydziau Medycyny Weterynaryjnej. Ich pozytywne ukoczenie dawao prawo przynalenoci do ESVCP. Dzie Edukacyjny odby si 15 wrzenia. Dominowaa patologia kliniczna z: diagnostyk pasoytw w komrkach krwi (Hege Brun-Hansen z Norwegii i Shimon Harrus z Izraela), cytologi narzdw wewntrznych (dr Ann Lanevsschi-Pietersma z Holandii) i cytopatologi (prof. Mary Christopher z USA) oraz analiz pytek krwi (dr Josep Pastor z Hiszpanii). Tego samego dnia odbyo si uroczyste otwarcie 22. Kongresu ESVP i 6. Kongresu ESVCP poprowadzone przez prof. Jzefa Szarka i lek. wet. Joann Lipisk z Zespou Weterynarii Sdowej i Administracji Weterynaryjnej UWM. Miejscem w prezydium zostali wyrnieni: prof. Manfred Reinacher (Niemcy) - przewodniczcy ESVP prof. Joy Archer (Anglia) - przewodniczca ESVCP) prof. Alun Williams (Anglia) -przewodniczcy Oddziau Europejskiego Fundacji Charlesa Louisa Davisa DVM z USA. Zasiedli w nim take prorektor prof. Janusz Piechocki, (ktry otworzy obydwa kongresy) oraz dziekan Wydziau Medycyny Weterynaryjnej prof. Tomasz Janowski. Na uroczysto przybyli liczni gocie: Czesawa Ostrowska, przedstawiciel prezydenta RP, dr Bartosz Winiecki, prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, dr Henryk Szubstarski, prezes Okrgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Nie zabrako te przedstawicieli wadz samorzdowych. Mwiono gwnie o roli medycyny weterynaryjnej, a w tym patologii, w ochronie zdrowia publicznego.

 

Patomorfolodzy i patolodzy kliniczni

Kolejne dwa dni zajy obrady, w ktrych wzio udzia ponad 400 lekarzy weterynarii z 34 krajw. Ukazay one wspczesny obraz patologii weterynaryjnej, ktra zajmuje nadal zaszczytne miejsce pord nauk weterynaryjnych (ze wzgldu na jej zadania). Podkreliy jej historyczn rol - pomiertne diagnozowanie morfologicznych odstpstw od normy oraz przyczyn zej miertelnych jako nadal aktualne. Jednak w tej nauce zacza dominowa troska o los ywych organizmw. Dua liczba prac dotyczya immunopatologii, ktra daje moliwo wszechstronnego i precyzyjnego rozpoznawania nowotworw i okrelania ich stopnia zoliwoci. Tu wida wsplne dziaania patomorfologw i patologw klinicznych. Dlatego w Olsztynie, po raz pierwszy w historii ESVP i ESVCP, stworzono moliwo wymiany dowiadcze w doskonaleniu warsztatu patologw. To wynik pracy wymienionych specjalnoci staje si narzdziem w rkach lekarza weterynarii klinicysty ratujcego zdrowie i ycie pacjenta. Prof. Donald Schlafer z Cornell University (USA) poprowadzi seminarium omawiajce ciekawe przypadki patologiczne ukadu rozrodczego u zwierzt. Istniaa te moliwo samodzielnego diagnozowania omawianego materiau, a nastpnie korygowania rozpozna podczas dyskusji. Natomiast prof. Joy Archer z University of Cambridge (Anglia) bya moderatorem kilkudziesiciu interesujcych przypadkw klinicznej patologii. Warsztat ten to wystpienia 18 zagranicznych naukowcw.

 

Prezentacja sprztu dla klinik weterynaryjnych

Wykady i sesje

Najwiksz frekwencj cieszyy si plenarne wykady (byo ich 6), a zwaszcza pierwszy z nich typu state of the art", dotyczcy biologii komrek pobudzonych szczepieniami, wygoszony przez prof. Guy H. Palmera z USA. Pord wykadowcw zaprezentowao si rwnie dwoje polskich uczonych: prof. Elbieta Urasiska (AM w Szczecinie), omawiajca metody analizy apoptozy za pomoc cytometrii i prof. Roman Lechowski (SGGW w Warszawie), referujcy kliniczne i diagnostyczne zagadnienia w chorobach nerek u psw. Na uwag zasuguje te sesja naukowa o patologii zwierzt genetycznie modyfikowanych (transgenicznych). Prowadzili j wybitni specjalici z tej dziedziny - prof. Achim Gruber (Niemcy) i dr Bjorn Rozell (Szwecja). Dy si do tego, by uzyska bardziej wydajne zwierzta, np. o wikszym przyrocie masy ciaa, lepszej odpornoci na choroby. Obecnie pracuje si te nad takimi modyfikacjami, ktre maj sprawi, e bdzie mona skutecznie walczy z rakiem, biaaczk czy te stosowa przeszczepy (u ludzi, jak i zwierzt). Ucieczka od tego typu bada jest praktycznie niemoliwa. Ale oczywicie budz one rne obawy.

 

Modyfikacje genw

W omawianych badaniach tworzy si map genow gatunku zwierzt. Transgeniczne organizmy uzyskuje si na og przez wprowadzenie do jednokomrkowego embrionu obcego genu, bd te okrelone geny zastpuje si innymi. W ten sposb komrki zwierzcia transgenicznego bd posiaday obcy gen przekazywany potomstwu. Ciekawi m.in. porwnywanie, jak reaguj na bodce organizmy zmodyfikowane i naturalne. Wyhodowano np. drb odporny na salmoneloz (w wiecie zwierzt rozpowszechnion tak samo jak wrd ludzi) czy te bydo o dwukrotnie zwikszonej masie mini. Prace naukowe dotyczce zwierzt transgenicznych s coraz liczniejsze, przybywa te specjalistw (w tym take patologw weterynaryjnych) zajmujcych si t problematyk. Plon konferencji wzbogacio ksikowe wydanie streszcze prac naukowych i wykadw (Pathology in Nowadays). Czasopismo Polish Journal of Veterinary Sciences (2004, vol. 7, nr 3) zaprezentowao oryginalne prace naukowe. Historia zjazdw (z galeri zdj) przez najbliszy rok bdzie prezentowana na stronie internetowej http: //www.uwm.edu.pl/esvp.

 

Jzef Szarek

 

Dla uczestnikw kongresw zorganizowalimy rwnie ognisko w Orodku Jedzieckim UWM oraz uroczyst kolacj w restauracji Na Przystani''. Odbya si te wycieczka do Gdaska i Malborka. Osoby towarzyszce korzystay z moliwoci zwiedzania Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Parku Etnograficznego w Olsztynku, paacu w Sorkwitach i w anach oraz zamku w Reszlu i Sanktuarium Maryjnego w witej Lipce. Chcemy podzikowa wystawcom: Armed Forces Institute of Pathology (USA), Dramiski Electronics in Agriculture (Olsztyn), Drew Scientific Group (Anglia), Gastrometal (rem), Janusz Grnik (Polska), Kendromed (Wrocaw), Precoptic Go. (Warszawa), Randox Laboratories LTD. Dzikujemy sponsorom: Krajowej i Okrgowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej, Centrowet Olsztyn, lntervet, Cadbury Wedel Sp. z o.o. (Warszawa), Morliny S.A. (Polska), Tymbark S.A. (Olsztynek) oraz wszystkim, ktrzy przyczynili si do zrealizowania przedsiwzicia.